WALNE ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Z DNIA 04.04.2024 ROKU

STRONA W PRZEBUDOWIE


 

Sprawozdanie z działalności

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

”Złote Piaski” w Siedlcach
za kadencje 2019-2024.

Szanowni Działkowcy,

Dzisiaj zbieramy się, aby ocenić działalność Zarządu. Państwa ocenie podlegać będzie działalność za kadencję 2019 - 2023. Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w dniu 06 kwietnia 2019 roku został wybrany Zarząd w składzie:
Prezes           -  Jerzy Pstrągowski
I  wiceprezes -  Krzysztof Czyżewski
Wiceprezes    -  Jerzy Bielecki 
Sekretarz       -  Tadeusz Mazurczak
Skarbnik         -  Jan Olszewski 
Członkowie     -  Zofia Dube
                           Antoni Krasnodębski   
                           Jerzy Makosz  
                           Jan Sokołowski
                           Jerzy Umięcki       
                           Waldemar Wolanin          
A trakcie kadencji zaszły zmiany w składzie Zarządu ROD i tak w 2020 roku rezygnację złożył Jerzy UMIĘCKI, a w 2021 roku Waldemar WOLANIN. W sierpniu 2021 roku został dokooptowany do składu Zarządu pan Czesław DYLAK, znany działacz związkowy w naszym Ogrodzie, bo wiele lat pracował w Zarządzie, był nawet wiceprezesem Zarządu.

Następna zmiana nastąpiła w grudniu 2021 roku, kiedy to Pan Jan OLSZEWSKI złożył rezygnację z pełnienia funkcji skarbnika. U podłoża tej decyzji była konieczność przystąpienia ROD do Ośrodka Finansowo Księgowego i konieczność przyjęcia części obowiązków księgowej przez skarbnika. Na tym samym zebraniu Zarząd powierzył funkcję skarbnika panu Markowi GOLCOWI, który ma przygotowanie zawodowe związane z finansami.

Jednak to nie koniec zmian, bo w 2022 roku tuż po święcie działkowców 15 września zmarł nasz długoletni Prezes Jerzy PSTRĄGOWSKI. Po jego śmierci Zarząd działał w okrojonym składzie, a jego pracami kierował I Wiceprezes Krzysztof CZYŻEWSKI, jednak sytuacja taka zgodnie z art. 49 statutu mogła trwać tylko trzy miesiące. Ponadto Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców podjęła uchwałę o wydłużeniu kadencji, dlatego w grudniu 2022 roku dokonano zmian w składzie Zarządu. Funkcję Prezesa powierzono Krzysztofowi CZYŻEWSKIEMU. I Wiceprezesem wybrano Tadeusza MAZURCZAKA dotychczasowego Sekretarza Zarządu. Na tym samym zebraniu dokooptowano do składu Zarządu Alinę KOZIKOWSKĄ, której powierzono funkcję Sekretarza. W czerwcu 2023 z pracy w Zarządzie zrezygnował Antoni KRASNODĘBSKI i od tego czasu Zarząd działał w okrojonym 10 osobowym składzie.

Na walnym zebraniu w 2019 rok Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została wybrana Marianna ROSA, Zastępcą Przewodniczącej został Andrzej Siejka, Sekretarzem Komisji Rewizyjnej została Bogusława Jaszczuk, a członkami Kazimierz Miłkowski i Józef Wojtkowski.

W Ogrodzie działają Społeczni Instruktorzy Fachowi, którzy służyli pomocą Zarządowi i działkowcom, a są nimi:
Marek GOLEC – instruktor krajowy, Teresa SZYMKO i Krzysztof CZYŻEWSKI – instruktorzy okręgowi, Czesław DYLAK, Adam DĄBROWSKI, Zofia DUBER, Mieczysław DUBER, Marian Jaszczuk, Barbara POŁAWSKA-BORKOWICZ, Jan SOKOŁOWSKI, Andrzej SIEJKA, Tadeusz ŁUGOWSKI, Tadeusz MAZURCZAK – instruktorzy ogrodowi.
Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” działają również powoływane przez Zarząd komisje problemowe:
 • Komisja polityki społecznej, 
 • Komisja mediacyjna,
 • Komisja konkursowa,
 • Komisja inwentaryzacyjna oraz Komisja kasacyjna
Bardzo serdecznie wszystkim członkom tych komisji dziękuję za społeczną pracę.

Ze względu na pandemię Koronawirusa COVID-19 wprowadzono ograniczenia w ilości osób i zapewnienie dystansu społecznego, dlatego Zarząd na podstawie Uchwały Nr 4/IV/2020 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie odbywania walnych zebrań w ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne podjął decyzję o odstąpieniu od zwoływania Walnego Zebrania Sprawozdawczego w 2020 roku, a swą pracę na podstawie Uchwały Nr 71/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii Zarząd pobrał od działkowców zaliczki i oparł swą pracą na preliminarzach z 2019 roku.

Ze względu na ograniczenia w ilości osób i zapewnienie dystansu społecznego w 2020 roku Zarząd na podstawie Uchwały Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19 podjął decyzję, że Walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się dopiero w sierpniu 2021 roku na terenie przy domu działkowca z zachowaniem reżimu sanitarnego. Tak późny termin zebrania walnego spowodował, że znowu żeby muc jakoś funkcjonować musieliśmy wysłać do państwa zawiadomienia o wpłatę zaliczki na poczet opłat ogrodowych na 2021 rok. Walne zebranie nie zmieniło wysokości tych opłat i zatwierdziło projekty preliminarzy finansowych na podstawie, których działaliśmy przez ponad pół roku.

Zarząd w toku swej pracy jak zawsze kierował się przepisami Statutu Polskiego Związku Działkowców i Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, dbał o realizację postanowień Walnych Zebrań działkowców ROD „Złote Piaski”. W zgodzie z powyższymi dokumentami Zarząd podejmował odpowiednie decyzje, a w sprawach dotyczących działkowców w formie uchwał. Uchwały dotyczyły między innymi: pozbawienia i nadania członkostwa Związku, odznaczeń związkowych.

W okresie kadencji Zarząd ROD „Złote Piaski” odbył 70 zebrań:

 • W roku 2019 Zarząd odbył 14 zebrań i podjął 398 uchwał spośród nich 92 dotyczyło zatwierdzenia przeniesienia praw do działki. Podjęto także 119 uchwał o nadaniu członkostwa PZD.
 • W 2020 roku Zarząd odbył 14 zebrań, na których przyjął 398 uchwał, spośród nich 92 dotyczyło zatwierdzenia przeniesienia praw do działki. Podjęto także 119 uchwał o nadaniu członkostwa Polskiego Związku Działowców.  Posiedzenia odbywały się w Biurze Zarządu, a od kwietnia 2020 roku w trybie zdalnym.
 • W 2021 roku Zarząd odbył 14 zebrań, na których przyjął 396 uchwał, spośród nich 85 dotyczyło zatwierdzenia przeniesienia praw do działki. Podjęto także 111 uchwał o nadaniu członkostwa PZD.
 • W 2022 roku odbyto 16 zebrań, na których przyjął 295 uchwał, spośród nich 55 dotyczyło zatwierdzenia przeniesienia praw do działki oraz 82 uchwał o nadaniu członkostwa PZD.
 • W 2023 roku Zarząd odbył 12 zebrań, na których przyjął 242 uchwały, spośród nich 46 dotyczyło zatwierdzenia przeniesienia praw do działki oraz 68 uchwał o nadaniu członkostwa PZD.
Posiedzenia odbywały się w Biurze Zarządu.
            Szanowni państwo to są tylko suche fakty wyjęte z protokołów zebrań Zarządu.
Praca Zarządu to nie tylko zebrania zgodnie ze statutem raz w miesiącu, osoby funkcyjne tj. wiceprezesi i skarbnik spotykali się przez całą kadencję w każdy wtorek podczas dyżurów prezesa. Oczywiście zajęć mieliśmy znacznie więcej, bo wiele godzin Zarząd poświęcił przygotowaniu i realizacji inwestycji. Nie sposób jednak omówić tu wszystkich działań, jakie prowadziliśmy. Ogród nasz ma ponad 1600 członków, musimy dotrzeć do każdego z nich, przyjąć i zaksięgować ich wpłaty, a niektórym wielokrotnie przypominać o nich. Każdy z naszych członków ma swoje prawa i żądania i musimy im sprostać. Musimy godzić sąsiadów i odpowiadać na wiele komentarzy zamieszczanych pod naszymi postami na Facebooku.
    Proszę państwa ogród nasz w okresie kadencji ponosił koszty na usługi obce, a są to:
 • umowa na konserwację sieci energetycznej;
 • umowa z Biurem Obrachunkowym MERITUM na prowadzenie księgowości Ogrodu:
 • umowa z Pocztą Polską na wysyłkę korespondencji
oraz inni wykonawcy zewnętrzni np. firmy wykonujące różne usługi np. podcinanie drzew.
            Ponad to zatrudniamy jedną osobę na umowę o pracę. Jest to Kierownik Biura Zarządu zatrudniony w wymiarze ½ etatu.
            Zarząd zatrudnia także trzy osoby na umowy zlecenia na wykonywania prac sezonowych i są to konserwator hydraulik i dwóch gospodarzy.
Realizacja przedsięwzięć uchwalanych na walnych zebraniach w kadencji.
 1. Inwestycje i remonty
Przedsięwzięcia te były dokładnie omawiane na walnych zebraniach sprawozdawczych w poszczególnych latach, w tej chwili skrótowo przypomnę.
Zgodnie z uchwałami Walnych Zebrań oraz uchwałami Zarządu zrealizowano w okresie kadencji następujące przedsięwzięcia:
2019 rok
1. Modernizacja sieci energetycznej planowana wartość to 75 321,00 złotych. W ramach modernizacji zostało zainstalowane 38 skrzynek licznikowych;
2. Remont sieci wodociągowej koszt 349.000,00 złotych. W ramach tego zadania został wykonany program organizacyjno-użytkowy na budowę sieci wodociągowej oraz wykonano część sieci między innymi: przewód wodociągowy Ø110 o długości 446 mb, przewód wodociągowy Ø 63 o długości 1.013 mb; przewód wodociągowy Ø 25 o długości 448 mb i 124 punkty czerpalne na działkach;
3. Ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców oraz Prezydenta Miasta Siedlce został zakupiony traktorek ogrodniczy;
4. Utwardzony został teren przy bramie Nr 10 – koszt 3.000 zł.
  Na planowane w 2019 roku zadania inwestycyjno-remontowe otrzymaliśmy dotację z Okręgu Mazowieckiego PZD w wysokości 90 000,00 złotych,

2020 rok

1. Modernizacja sieci energetycznej o wartości 14.977,06 złotych. W ramach modernizacji zostało zainstalowane 7 skrzynek licznikowych;

2. Przebudowa sieci wodociągowej koszt 171 269,90 złotych. W ramach tego zadania zostało wykonano część sieci między innymi: przewód wodociągowy Ø110 o długości 248 mb, przewód wodociągowy Ø 63 o długości 960 mb; przewód wodociągowy Ø 25 o długości 325 mb i 128 punkty czerpalne na działkach;

3. Wykonano gruntowną modernizację świetlicy w Domu Działkowca. Zadanie to realizowane było ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MIAD’2020 z dofinansowaniem Prezydenta Miasta Siedlce i oczywiście naszym wkładem własnym. Łączna wartość zadania 30.756,20 złotych, a wykonano nowoczesny sufit podwieszany z oświetleniem ledowym oraz klimatyzację.

4. Budowa zbiornika retencyjnego. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych znajdujących się na funduszu rozwoju w wysokości 14 500,00 w ramach inwestycji wykonano kolektor z rury PE Ø 160 o długości 125 mb. oraz zbiornik retencyjny o wymiarach 30 m x 10 m x 1,0 m.

2021 rok

1. Przebudowa sieci wodociągowej z odtworzeniem dróg wewnątrz-ogrodowych wraz z przywróceniem ciśnienia na poszczególnych działkach. o wartości 225 538,00 złotych w tym dotacja z OZM 20.000 zł. W ramach tego zadania wykonano sieć wodociągową z rur PE Ø110 mm o długości 655 mb łączące trzy hydrofornie w jeden obieg, wykonano także sieć wodociągową z rur PE Ø63 mm o długości 370 mb. oraz sieć wodociągową z rur PE Ø25 mm o długości 45 m z montażem zaworów czerpalnych na działkach Ø20 mm w ilości 29 szt. 

2. Modernizacja świetlicy Domu działkowca. Było to zadanie realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców. W ramach, której została położona struktura na ścianach i zmodernizowana scena i hol wejściowy. Wartość tego zadania to 29.999,70 złotych, z czego 10 tys. przekazał Marszałek Województwa, kolejne 10 tysięcy Prezydent Miasta Siedlce, nasz udział to 9.999,70 tys. zł.

3. W 2021 roku zostały wykonane ze środków bieżących cztery utwardzenia pod kontenery. Utwardzenia wykonano systemem gospodarczym z płyt betonowych. Wartość przedsięwzięcia to 8.500 zł.

2022 rok

1. Kontynuacja przebudowy sieci wodociągowej. W 2022 roku wydatkowano na ten cel 218.792,49 złotych, w tym dotacja przyznana przez Okręg Mazowiecki w wysokości 50 tysięcy złotych, ale niestety dotacja ta w roku sprawozdawczym nie wpłynęła, dlatego bilans Funduszu Rozwoju zamknął się niedoborem, bo dotacja wpłynęła na konto Ogrodu dopiero w styczniu 2023 roku i żeby uniknąć kar umownych musieliśmy wykonawcy zapłacić ze środków obrotowych.

2. Modernizacja sieci energetycznej. Wartość kosztorysowa 26 254,26 złotych. W ramach tego zadania montowane są liczniki zużytej energii w skrzynkach na słupach.

3. Modernizacja Domu Działkowca a właściwie jej kolejny etap realizowany w ramach środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców. Wartość zadania 60 tysięcy złotych, z czego po 20 tysięcy złotych pochodzi z dotacji od Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta Miasta Siedlce. W ramach tego zadania została wyremontowana kuchnia, sanitariaty oraz zaplecze przykuchenne przy wyjściu ewakuacyjnym. Zakupiliśmy szafki kuchenne ze stali nierdzewnej, a w sanitariatach wreszcie została zamontowana wentylacja.

2023 rok

1. Modernizacja sieci energetycznej z wykonaniem przyłącza do Domu Działkowca o wartości 43.599,74 zł. Wykonano dedykowane przyłącze do Domu Działkowca kablem energetycznym napowietrznym z wykorzystaniem istniejących słupów i podziemnym o łącznej długości 500 mb. Zamontowano 11 skrzynek licznikowych z podlicznikami na słupach w alejkach ogrodowych.

2. Remont elewacji Domu Działkowca, wykonanie nowych balustrad na tarasie wartość 70.683,80 zł.           

3. Kontynuacja przebudowy sieci wodociągowej z odtworzeniem nawierzchni dróg wartość 363.322,71 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o dł. 495 mb. i Ø 63 mm o długości 1.700 mb,, podłączono do nowej sieci 194 działek.

Szanowni Państwo w okresie minionej kadencji prowadziliśmy etapowo przebudowę sieci wodociągowej. W toku realizacji tego przedsięwzięcia doprowadziliśmy wodę do 679 działek. W celu wyrównania ciśnienia zostały połączone ze sobą wszystkie trzy hydrofonie. W tym celu zostało ułożona prawie 2 km rury PE o przekroju 110 mm. Natomiast żeby woda dotarła do działek trzeba było położyć 6 km rury Ø 63 mm i 2 km rury Ø 25 mm. Niestety rur tych nie widać, bo są pod ziemią, ale stanowią one olbrzymi koszt inwestycji. Przy okazji prac związanych z budową wodociągu została utwardzona nawierzchnia dróg wewnątrogrodowych o długości również prawie 2 kilometrów. Całością robót związanych z wodociągiem i nie tylko koordynuje Wiceprezes do spraw technicznych Jerzy Bielecki. Pilnuje on nie tylko poprawności wykonawstwa, jako inspektor nadzoru, ale walczy także o koszty inwestycji, co w obecnej sytuacji inflacyjnej nie jest sprawą bagatelną. Należy także tu dodać, że na podpisanie umowy z wykonawcą na roboty o wartości przekraczającej 15 tys. złotych należy uzyskać zgodę OZM. Wykonawca musi być wyłoniony w drodze zamówień publicznych ogłaszając przetarg pisemny w mediach lokalnych, a projekt umowy jest oceniany przez prawników OZM.

      II. Działalność szkoleniowa
Ogród nasz w okresie 5 letniej kadencji prowadził działalność szkoleniową i informacyjną, na co składało się:
- szkolenia członków ROD podczas wycieczek organizowanych przez Zarząd. Warsztaty szkoleniowe prowadzili specjaliści z dziedzin ogrodnictwa będących tematem wycieczek.
Ponadto realizowaliśmy:
- prenumerata miesięcznika „Działkowiec’ dla wszystkich członków Zarządu;
- wywieszanie na tablicach ogłoszeniowych bieżących informacji dotyczących naszego ogrodu, plakatów i komunikatów inspekcji ochrony roślin.
 1. Działalność społeczna

Szanowni państwo

W 2019 roku po raz pierwszy zorganizowano piknik z okazji Dnia Działkowca na zewnątrz Domu Działkowca, bo dotychczasowa formuła świętowania już się wyczerpała, bo działkowcy zamiast uczestniczyć w części oficjalnej i występach artystycznych dla nich przygotowanych stali w kolejce za kiełbaską. W 2020 roku obchodziliśmy jubileusz 45 lecia istnienia Ogrodu. Żadnych uroczystości ze względu na pandemię nie organizowaliśmy. Ograniczyliśmy się tylko do umieszczenia tablicy pamiątkowej na Domu Działkowca i banera na Biurze Zarządu. Szkoda, że nasze jednostki nadrzędne nie pamiętały o naszym jubileuszu i nie przyznały nam, chociażby pamiątkowego dyplomu nie mówiąc już o nagrodzie, którą można było przesłać zdalnie. W 2021 roku ze względu na pandemię nie był organizowany Dzień Działkowca. Nie prowadzono także współpracy z klubami seniora i przedszkolami. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa działkowcy ROD „Złote Piaski” spotkali się na tradycyjnym Dniu Działkowca.  W trakcie pikniku wręczono odznaczenia związkowe i ogłoszono wyniki konkursu o miano „Najpiękniejszej działki w ROD”.  Jak zwykle Zarząd przygotował poczęstunek dla działkowców i oczywiście kiełbaskę z grilla.

W 2022 roku gościliśmy przedszkolaków z Przedszkola Słoneczna Dolina. W czerwcu odbyło się również spotkanie koła „Zdrowie”. W 2023 roku na terenie naszego Ogrodu odbywały się Mazowieckie Dni Działkowca, w których uczestniczyli działkowcy z całego województwa. Konwencja i oprawa obchodów była taka sama jak na naszych piknikach. Tradycyjnie po części oficjalnej były występy artystyczne w wykonaniu Zespołu „SENIORYNKI” pod kierownictwem naszej byłej działkowiczki Jadwigi STACHOWSKIEJ i wspólny posiłek przygotowywany przez Dwór Mościbrody oraz naszych kolegów z Zarządu, którzy zgrillowali ponad 500 porcji kiełbasek.
W okresie minionej kadencji organizowaliśmy wycieczki i tak w 2022 roku po kilkuletniej przerwie została zorganizowana wycieczka do Drohiczyna i Hajnówki. Natomiast w 2023 roku zorganizowano wycieczkę do Świątyni Opatrzności i Powsina. Zainteresowanie działkowców było olbrzymie.
Wszystkie wycieczki miały charakter szkoleniowy.
 W 2019 roku otrzymaliśmy nagrodę od Prezydenta Miasta Siedlce w wysokości 1.400 zł. za co zakupiliśmy dwie kuchnie elektryczne do Domu Działkowca;
W 2021 roku otrzymaliśmy również nagrodę od Prezydenta Miasta w wysokości 2.000 zł. i wydaliśmy ją na narzędzia marki Makita.
W 2022 roku było to 1.700 zł i kupiona piła łańcuchowa;
W 2023 roku za 800 zł zakupiliśmy lustra do Domu Działkowca.

Łącznie w okresie kadencji pozyskaliśmy środki zewnętrzne spoza ogrodu o wartości ponad 519 tysięcy złotych w postaci nagród i dotacji z OZM oraz dofinansowania wspólnie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców i Prezydenta Miasta Siedlce. W 2022 roku otrzymaliśmy grant z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa o wartości 150 tysięcy złotych. W ramach tego projektu została przebudowa i oświetlona lampami solarnymi, aleja ogrodowa do Biura Zarządu, ustawiono tablice edukacyjne i założono łąkę kwietną na pętli autobusowej i przy Biurze Zarządu o łącznej powierzchni dwóch tysięcy metrów kwadratowych. Ponad pół miliona dodatkowych  środków, które zasiliły konto Ogrodu jest kwotą rekordową w historii ogrodu.

Przypominam, że Ogród nasz posiada własną stronę internetową, na której zamieszczane są relacje z życia naszego ROD, a w listopadzie 2015 roku założyliśmy także nasz profil na Facebooku.

IV. Działalność statutowa
Szanowni Działkowcy Informujemy, że w celu poprawy budżetu naszego ogrodu wynajmowaliśmy odpłatnie salę domu działkowca na różne imprezy rodzinne, a opłaty pobierane z tego tytułu przeznaczone są tylko i wyłącznie na zmniejszenie kosztów utrzymania Domu Działkowca i nie stanowią przychodu.
Zarząd w okresie całej kadencji mobilizował członków ogrodu do terminowych opłat za działkę i podawania stanów podliczników poprzez wysyłanie wezwań. Niestety nie wszyscy płacą terminowo swoje należności i tak na koniec każdego roku zapłatami zalegało:
 • W 2019 roku 36 osób nie wpłaciło należnych opłat i 254 nie podało odczytów stanu liczników energii elektrycznej;
 • W 2020 roku było to odpowiednio 29 i 256 osób;
 • W 2021 roku tylko 56 osób nie wpłaciło należnych opłat, a 191 nie podało stanów liczników;
 • W 2022 roku 42 osoby nie dokonały wpłat i 189 nie podało stanów liczników;
 • W 2023 roku 20 osoby nie wpłaciło należnych opłat i 170 osb nie podało odczytów stanu zużycia energii elektrycznej w altanach.

Do wszystkich wysyłane są wezwania do zapłaty i po takiej interwencji ilość dłużników spada do kilku osób. Problemem jest natomiast podawanie stanów zużytej energii elektrycznej w altanach. Pomimo, że mamy bardzo prosty i przystępny sposób informowania o tym to ilość ta jest zatrważająco duża. Dlatego dążymy do tego, aby zamatować liczniki w szafkach na alejkach, co umożliwi także zaprzestanie wyłączania energii elektrycznej na zimę.

Olbrzymim i kosztownym problemem jest wywóz nieczystości. Zarząd podejmuje różne działania, żeby ograniczyć koszty wywozu śmieci, ale one i tak stanowią ponad 35 % wszystkich opłat. Rożne pomysły są rozważane, ale głównym problemem są odpady zielone, które trafiają do kontenera w pełni wegetacji z liśćmi, a nawet owocami, co wpływa na wagę śmieci. Do śmietnika trafiają także elementy starych altan, eternit a nawet opony. Próbowaliśmy zachęcać działkowców do wywozu gabarytów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, ale zostało to zakazane przez Urząd Miasta, a wręcz nakazano nam zorganizowanie składowiska gabarytów i dostarczania ich na koszt ogrodu na wysypisko. Oczywiście takie działanie znacznie wpłynie na koszty wywozu odpadów, ale na pewno w niedalekiej przyszłości stanie się konieczne.

V. Bezpieczeństwo w ogrodzie

Bezpieczeństwo w Ogrodzie to sprawa bardzo ważna, dlatego traktujemy ją poważnie.  W okresie kadencji Prezes Zarządu spotykał się z naszym dzielnicowym, wspólnie patrolowano Ogród.  Nie odnotowano także większej fali włamań. Oczywiście pojedyncze włamania zdarzają się, ale nie jest to do uniknięcia.

Szanowni działkowcy

Przedstawiliśmy działalność Zarządu ROD „Złote Piaski” za okres kadencji 2019 - 2023. Na pewno nie zostały tu poruszone wszystkie sprawy, z jakimi Zarząd w minionym okresie się spotykał, a które dotyczyły ogrodu. Zwracamy się do Was o ustosunkowanie się do naszego sprawozdania, udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu, wyboru nowych dobrych władz naszego ogrodu i przyjęcie uchwał, planu pracy i planu finansowego na przyszłą kadencję i rok 2024. W trakcie dyskusji wyjaśnione zostaną wszystkie wątpliwości, z jakimi spotykają się działkowcy.
Serdecznie dziękuję ustępującemu Zarządowi za pracę, a nowemu życzę takiej determinacji, jaką miał ustępujący Zarząd.
Wnioskujemy o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i bilansu za miniony rok obrachunkowy.
Zapraszamy do merytorycznej dyskusji i przedstawienia wniosków.

Sprawozdanie z działalności

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

”Złote Piaski” w Siedlcach
za 2023 rok.

Szanowni Działkowcy,

W 2023 roku pracował na mocy uchwały Nr 1/XVII/2022 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie przedłużenia kadencji organów PZD.
W roku sprawozdawczym nastąpiła zmiana w składzie Zarządu, ponieważ w czerwcu p. Antoni KRASNODĘBSKI złożył rezygnację z pracy w Zarządzie i od tego czasu do końca kadencji zarząd pracował w 10 osobowym składzie.
Zarząd w toku swej pracy kierował się przepisami Statutu Polskiego Związku Działkowców i Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz uchwałami i komunikatami wydawanymi przez jednostki nadrzędne PZD. W zgodzie z powyższymi dokumentami Zarząd podejmował odpowiednie decyzje, a w sprawach dotyczących działkowców w formie uchwał.
W roku sprawozdawczym Zarząd odbył 12 zebrań, na których przyjął 242 uchwały, spośród nich 46 dotyczyło zatwierdzenia przeniesienia praw do działki oraz 68 uchwał o nadaniu członkostwa PZD.
W Ogrodzie działają Społeczni Instruktorzy Fachowi, którzy służyli pomocą Zarządowi i działkowcom, a są nimi:
Marek GOLEC – instruktor krajowy
Krzysztof CZYŻEWSKI i Teresa SZYMKO – instruktorzy okręgowi;
Czesław DYLAK, Adam DĄBROWSKI, Zofia DUBER, Mieczysław DUBER, Marian JASZCZUK, Barbara POŁAWSKA-BORKOWICZ, Jan SOKOŁOWSKI, Andrzej SIEJKA, Tadeusz ŁUGOWSKI, Tadeusz MAZURCZAK – instruktorzy ogrodowi.
Praca Instruktorów Fachowych przeszła do Internetu. Tam na naszej stronie internetowej powstała zakładka SZKOLENIE, na której cyklicznie zamieszczane są artykuły z zakresu uprawy działki. Są tam też zamieszczone linki do stron ze szkoleniem prowadzonym dla nowych działkowców przez Okręg Mazowiecki.
 Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” działają również powołane przez Zarząd komisje problemowe:
 • Komisja polityki społecznej,
 • Komisja energetyczna
 • Komisja mediacyjna,
 • Komisja bezpieczeństwa,
 • Komisja konkursowa,
 • Komisja inwentaryzacyjna oraz Komisja kasacyjna.
Realizacja przedsięwzięć uchwalanych na walnym zebraniu.
 1. Inwestycje i remonty
W 2023 roku zostały wykonane następujące inwestycje i remonty:
1. Modernizacja sieci energetycznej z wykonaniem przyłącza do Domu Działkowca o wartości 43.599,74 zł. Wykonano dedykowane przyłącze do Domu Działkowca kablem energetycznym napowietrznym z wykorzystaniem istniejących słupów i podziemnym o łącznej długości 500 mb. Zamontowano 11 skrzynek licznikowych z podlicznikami na słupach w alejkach ogrodowych.
2. Remont elewacji Domu Działkowca, wykonanie nowych balustrad na tarasie wartość 70.683,80 zł.           
3. Kontynuacja przebudowy sieci wodociągowej z odtworzeniem nawierzchni dróg wartość 363.322,71 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o dł. 495 mb. i Ø 63 mm o długości 1.700 mb,, podłączono do nowej sieci 194 działek.
 1. Działalność szkoleniowa
Jak już wspomniałem nasza działalność szkoleniowa skupiała się głownie na szkoleniu działkowców na pomocą strony internetowej oraz prenumeracie miesięcznika „Działkowiec” dla wszystkich członków Zarządu i wywieszaniu na tablicach ogłoszeniowych bieżących informacji dotyczących naszego ogrodu, plakatów i informatorów działkowca.
W 2023 roku na terenie naszego odbywały się Mazowieckie Dni Działkowca, w których uczestniczyli działkowcy z całego województwa mazowieckiego. Konwencja i oprawa obchodów była taka sama jak na naszych piknikach. Tradycyjnie po części oficjalnej były występy artystyczne w wykonaniu Zespołu „SENIORYNKI” pod kierownictwem naszej byłej działkowiczki Jadwigi STACHOWSKIEJ. i wspólny posiłek przygotowywany przez Dwór Mościbrody oraz naszych kolegów z Zarządu, którzy zgrillowali ponad 500 porcji kiełbasek.
W 2023 roku zorganizowano wycieczkę do Świątyni Opatrzności i Powsina.
Tradycyjnie w ubiegłym roku gościliśmy przedszkolaków z Przedszkola Słoneczna Dolina.
 1. Bezpieczeństwo w ogrodzie

W 2023 rok nie odnotowaliśmy większej ilości włamań do altan. Zarząd kontynuował współpracę z dzielnicowym II Rewiru. Dzielnicowy jak zwykle uczestniczył w walnym zebraniu, był także na naszym święcie i spotykał się z Zarządem, co było potwierdzone notatkami służbowymi.

 1. Działalność statutowa
Szanowni Działkowcy informujemy, że w celu poprawy budżetu naszego ogrodu udostępnialiśmy salę Domu Działkowca na różne imprezy rodzinne, w wyniku, czego uzyskaliśmy dodatkowe wpływy, które w całości zasiliły Fundusz Rozwoju, i przeznaczone były na remont Domu Działkowca.
Zarząd telefonicznie mobilizował członków ogrodu do terminowych opłat za działkę i podawania stanów podliczników. Niestety nadal nie wszyscy płacą terminowo swoje należności.  W 2023 roku tylko 20 osób nie wpłaciło należnych opłat. W 2023 roku 170 osób nie podało stanu licznika, co przemawia za dalszą kontynuacją modernizacji sieci elektrycznej.
Jak co roku olbrzymim i kosztownym problemem jest wywóz śmieci. W 2023 roku spółka ZUO, z którą mamy podpisaną umowę, z naszego terenu wywiozła śmieci komunalne na kwotę ponad 277.739,27 złotych.

Szanowni państwo

Przedstawiliśmy w sposób skrótowy działalność Zarządu ROD „Złote Piaski” w 2023 roku. Na pewno nie zostały tu poruszone wszystkie sprawy, z jakimi Zarząd w sprawozdawczym się zajmował. Zapraszamy do dyskusji i podjęcia stosownych uchwał do działalności na 2024 rok.

 


 

DOKUMENTY NA WALNE WALNE ZEBRANIE

 

 

D O K U M E N T Y      F I N A N S O W E

 

BILANS I PRELIMINARZE 2023