WITAMY NA STRONIE

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

     "ZŁOTE PIASKI" w Siedlcach

 

 


 

FUNDUSZ OBYWATELSKI

M. SIEDLCE

DLA DZIAŁKOWCÓW

Kolejny etap modernizacji w ramach Funduszu Obywatelskiego Miasta Siedlce ulicy Piaskowej rozpoczęty. W ramach projektu powstała wzdłuż ROD „Złote Piaski” ścieżka rowerowa, chodnik dla pieszych oraz zmodernizowana nawierzchnia ulicy.

Wykonano także parking dla samochodów z miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Zadanie nie byłoby zrealizowane gdyby nie zaangażowanie pań Moniki Polak Radnej Miasta Siedlce i naszej diałkowiczki oraz Agnieszki Duk również nasza działkowiczka. Dziękujemy.

 


Ogłoszenie o naborze ofert            PRZEDMIAR ROBÓT_GRANT_22

 

 

 


 

ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNYCH WODA

W  WODOCIĄGU OGRODOWYM

ZOSTAŁA ZAKRĘCONA

 

PROSIMY JAK NAJSZYBCIEJ ODKRĘCIĆ KRANY NA DZIAŁKACH W CELU WYPOMPOWANIA RESZTEK WODY!!!!!!


 

 


 

BRAMY OGRODOWE

ZOSTANĄ OTWARTE W DNIU 01.10.2022 r. NA OKRES JEDNEGO MIESIĄCA

 


 

 

 

ZMARŁ NASZ DŁUGOLETNI PREZES

- CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

 

 

 

 


 

 

PIKNIK

DZIAŁKOWY

 

 

 

 

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa działkowcy ROD „Złote Piaski” spotkali się na tradycyjnym Dniu Działkowca. W tym roku święto to przybrała formę pikniku i choć pogoda nie sprzyjała zebrała się kilkusetosobowa wytrwałych działkowców, aby wspólnie świętować.

 

Spotkanie otworzył Prezes Ogrodu Jerzy Pstrągowski, który na wstępie przywitał zaproszonych gości. Z ramienia OZM PZD w Warszawie w pikniku uczestniczył Andrzej Połaski – Skarbnik OZM i przedstawiciel Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach asp. Jacek Walencik.

 

 

 

W trakcie imprezy swą brać działkową odwiedził także Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.

 

 

 

 

Na wstępie Prezes Pstrągowski pokrótce omówił bieżącą działalność Zarządu, szczególnie zwrócił uwagę na trudności z realizacją planowanych inwestycji. Zazwyczaj podczas święta działkowców przekazuje się do użytku już zrealizowane inwestycje, ale w tym roku z powodów niezależnych od Zarządu nastąpiły pewne opóźnienia. Prezes zapewnił, że plan inwestycyjny zostanie wykonany i oczekiwana przez wszystkich modernizacja sieć wodociągowej zostanie zrealizowana. Prezes poinformował także, że ogród nasz ubiega się o różnego rodzaju granty unijne i samorządowe o łącznej wartości ponad 210 tysięcy złotych. W tym roku otrzymaliśmy już nagrodę rzeczową Prezydenta Miasta Siedlce o wartości 1700 złotych, a była to piła spalinowa.

 

 

 

W trakcie pikniku wręczono także odznaczenia związkowe i ogłoszono wyniki konkursu o miano „Najpiękniejszej działki w ROD”. Tegorocznymi laureatami konkursu zostali państwo Barbara i Mirosław Piórowie. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Jak zwykle Zarząd przygotował poczęstunek dla działkowców, w tym roku Dwór Moścobrody serwował bigos z tegorocznej kapusty, a panowie z zarządu oczywiście kiełbaskę z grilla.

 

Pełna relacja foto w zakładce GALERIA

 


 

 


 

RELACJA Z WYCIECZKI DO DROHICZYNA I HAJNÓWKI

 

Zgodnie z programem zwiedzanie rozpoczęto od wizyty w Muzeum Kajakarstwa w Drohiczynie.

Następnym etapem podróży było Muzeum Motocykli.

Po drodze był przejazd meleksami po starym mieście w Drohiczynie.

Po wizycie w Drohiczynie uczestnicy pojechali do Hajnówki, aby tam kolejką wąskotorową udać się w głąb Puszczy Białowieskiej.

Wiuęcej zdjęć w zakładce GALERIA


 


 


 

 

Święto siedleckich działkowców

 

20 sierpnia 2022 roku w ROD „Kolejarz” w Siedlcach odbyły się Siedleckie Dni Działkowca połączone z 70 -leciem ROD „Kolejarz”. W tym bardzo uroczystym spotkaniu wzięli udział: Pan Andrzej Połaski – członek Komisarycznego OZM PZD, prezydent Siedlec Robert Szczepanik, Przewodniczący Delegatury PZD w Siedlcach Tadeusz Ołowski, zarządy wszystkich siedleckich ROD oraz członkowie ROD Kolejarz i przyjaciele ogrodu.

Nasz Ogród reprezentował p. Krzysztof CZYŻEWSKI I Wiceprezes Zarządu, który odebrał nagrodę Prezydenta Miasta Siedlce w postaci piły spalinowej o wartości 1.700 zł.


 


 

TAK NAPRAWDĘ TO BĘDZIE TYLKO NOWA KUCHNIA W DOMU DZIAŁKOWCA

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z przebudową sieci wodociągowejazwa i dane kontaktowe Zamawiającego:

Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ul. Piaskowa 235,
08-110 SIEDLCE (adres do korespondencji ul. Przymiarki 70, 08-110 SIEDLCE)

NIP 821-20-87-145       REGON  007015915-05395

Biuro Zarządu tel. 608583825,  www.zlotepiaskisiedlce,

mail: biuro@zlotepiaskiesiedlce.pl,  rodzlotepiaskisiedlce@pzd.pl

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest kolejny etap przebudowy sieci wodociągowej.

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót polegających na realizacji zadania:

1. Wykonanie sieć wodociągowa z rur PE fi 63 mm – 1210 mb;

2. Wykonanie sieć wodociągowa z rur PE fi 25            - 354 mb;

3. Montaż rurociągów z rur stalowych, ocynkowanych fi 20 mm – 177 mb;

4. Montaż zaworów czerpalnych fi 20 mm ze złączką do węża – 118 szt.;

5. Wykonanie studzienek kanaliz.-odwadn. fi 425 mm - 4 szt.;

6. Montaż zaworów spustowych Fi 25 mm w studzienkach – 4 szt.;

7. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót:

 1. Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń i mediów (np. oświetlenie, infrastruktura drogowa itp.); w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych;
 2. Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu;
 3. Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski”
  w Siedlcach po uzgodnieniu z Kierownikiem Biura ROD.

 

Ogólne warunki zamówienia:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu robót w formie aneksu do umowy po uzyskaniu dotacji z jednostki nadrzędnej PZD.
 2. Zamawiający informuje, że mogą wystąpić utrudnienia w realizacji punktu przedmiaru robót w związku z tym, że szerokość części alei ogrodowych może nie przekraczać 3 metrów. Zamawiający dopuszcza alternatywny sposób wykonawstwa (np. przewiert sterowany).
 3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 4. Wykonawca przedstawi aktualny odpis o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 5. Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości dwóch egzemplarzy.
 6. Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 30 grudnia 2022 r.
 7. Gwarancja na wykonane prace minimum 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 8. Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 9. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 10. Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
 12. Przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 50 %;
 2. Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 15%;
 3. Jakość wykonanych robót – 20%;
 4. Gwarancja – kryterium długości udzielonej gwarancji na wykonanie robót – 15%.

Oferty prosimy przesyłać na adres email: biuro@zlotepiaskisiedlce.p, rodzlotepiaskisiedlce@pzd.pl lub w Biurze Zarządu przy ulicy Przymiarki 70 w godzinach jego pracy, w tytule wiadomości należy wpisać: PRZETARG NA WODOCIĄG. Oferty należy składać do dnia 23.08.2022 roku do godziny 1800.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

Przedmiar robót

 

 

 

 

 


 

 


 

Czytaj na stronie www.mazowiecki.pzd.pl

 

Zachęcamy naszych działkowców do wzięcia udziału w konkursie, bo warto.

Pierwsza nagroda to 2 tys. zł.

Zgłoszenia można dokonać w naszym Biurze Zarządu.

 


 

 

 

 

 

 

Spotkanie Kola Emerytów „Zdrowie”

 

 

 

Nagromadziło się wiele okazji do świętowania przez członków Koła Emeryckiego „Zdrowie”. Pandemia spowodowała, że emeryci mieli przerwę w swoich spotkaniach towarzyskich. Jak tradycja nakazuje, ale i porozumienie o współpracy z naszym ROD tegoroczna impreza odbywała się w nowo wyremontowanej świetlicy Domu Działkowca.

Spotkanie było także okazją do świętowania 89 urodzin pani Krystyny Kisielińskiej, której dziękowano również za 25 lecie pracy, jako głównej finansistki i księgowej Koła.

W imieniu gospodarzy obiektu gości powitał Prezes Zarządu Jerzy PSTRĄGOWSKI. Z ramienia Ogrodu uczestniczyli także I Wiceprezes Zarządu Krzysztof CZYŻEWSKI oraz Jan OLSZEWSKI.

Choć zdjęcia tego nie oddają oprócz poczęstunku serwowanego przez naszą Zosie DUBER były także tańce.

 

 

Nie tylko w Sanatorium Miłości emeryci bawią się świetnie.

Życzymy duuuuużo zdrowia dla Kola „Zdrowie”.

Więcej zdjęć w GALERII


 

ZAPYTANIE O CENĘ

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu działkowego „Złote Piaski” w Siedlcach zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie projektu według poniższego opisu przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach Konkursu grantowego nr 1/2022 w ramach projektu: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” poprzez rekultywację terenów wspólnych pokrytych nawierzchnią betonową i żużlową, utworzenie łąki kwietnej.

Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Zamawiający:

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „ZŁOTE PIASKI” w Siedlcach

08-110 SIEDLCE ul. Piaskowa 235 (adres do korespondencji: 08-110 SIEDLCE ul. Przymiarki 70).

REGON  - 007015915-05395

NIP - 821-20-87-145    

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym  - 0000293886

E-mail: biuro@zlotepiaskisiedlce.pl

Płatność przelewem, transzami po wykonaniu poszczególnych etapów.

Realizacja zadania w systemie “PROJEKTUJ I BUDUJ”

Telefon kontaktowy: Marek GOLEC – 509017548

 

 

Przedmiar robót

 

 

 


 

Święto Rodziny w ROD "Złote Piaski"

W ubiegłym tygodniu gościliśmy w naszym Ogrodzie z zaprzyjaźnionego przedszkola "Słoneczna Dolina". Maluszki wraz z rodzicami i dziadkami spotkali się z okazji Święta Rodziny.

Niestety pogoda nie dopisała i wszyscy musieli pomieścić się w naszej nowo wyremontowanej świetlicy.

Pomimo niewygód zabawa udała się.

 


 

  

 


 

RUSZA GŁOSOWANIE

W BUDŻECIE

OBYWATELSKIM

 

Taki parking powstał w 2021 roku w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO przy naszym Ogrodzie od strony ulicy Piaskowej.

Od dnia 11 kwietnia rusza głosowanie na IV ETAP - strefa parkowania wzdłuż ROD "Złote Piaski" od ul. Przymiarki.

 

Jeśli nie chcesz dalej jeździć taką ulicą zagłosuj na jej przebudowę.

Głosują oczywiście wszyscy działkowcy ROD "Złote Piaski" w Siedlcach bez względu, z której strony  dojeżdżają do swoich działek.

Głosować można w następujący sposób:

 - pobrać w Biurze Zarządu kartę do głosowania;

 - pobrać z naszej strony kartę do głosowania wypełnić i dostarczyć do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Skwer Niepodległości 2;

 - zagłosować za pomocą strony internetowej Urzędu Miasta Siedlce klikając w poniższy link

 https://budzet24.pl/umsiedlcebo/desktop

UPRAWNIONYMI DO GŁOSOWANIA SĄ WSZYSCY MIESZKAŃCY SIEDLEC BEZ WZGLĘDU CZY SĄ ZAMELDOWANIU CZY NIE.

UPRAWNIONE SĄ TAKŻE MAŁE DZIECI, W IMIENIU, KTÓRYCH GŁOS ODDAJĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE.

WAŻNE ABY MIEĆ NADANY PESEL

 

 

 

 

 


 

 

WALNE ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZE

 

 

Zgodnie z wysłanymi zawiadomieniami do wszystkich działkowców ROD „Złote Piaski” w Siedlcach w dniu 09.04.2022 roku odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze. Ze względu na bardzo niską frekwencję nieco ponad 5 % zebranie musiało się odbyć w drugim terminie tj. o godz. 1030. Czas oczekiwania poświęcony został na przekazanie ważnych informacji dla działkowców. Jako pierwszy zabrał głos nasz Dzielnicowy pan st. sierż. Radosław Krasuski, który jak zwykle uczulił wszystkich na potencjalne zagrożenia, jakie mogą się zdarzyć na działkach, jak również omówił nowe techniki przestępców, którzy specjalizują się na wyłudzaniu oszczędności osób starszych. Następnie głos zabrała pani Monika Polak Radna Miasta Siedlce zarazem nasza działkowiczka, która poinformowała o rozpoczynającym się głosowaniu na inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego. W tym roku głosujemy na IV ETAP - strefa parkowania wzdłuż ROD "Złote Piaski" od ul. Przymiarki, która może być zrealizowana w 2023 roku. Temat ten omówił także Prezydent Miasta Siedlce Pan Andrzej Sitnik, który uczestniczył w zebraniu, bo jest również działkowcem w naszym ROD.  Spotkanie z Prezydentem Miasta była okazją do zadania trudnych pytań związanych z naszym miastem.

 

 

 

 

 

 

 

Po wyczerpaniu się dyskusji z prezydentem przystąpiono do realizacji porządku Walnego zebrania. W zebraniu uczestniczyła Pani Krystyna Mazurek członek Krajowej Rady PZD. Zarząd bardzo dobrze przygotował materiały na walne, w tym także projekty uchwał, dlatego zebranie przebiegało sprawnie. Niestety nie odbyło się bez podwyżek opłat ogrodowych, w szczególności podwyżki objęły opłatę za wywóz nieczystości, która w tym roku wyniesie aż 235 złotych od działki. Problem ten był poruszany w dyskusji, bo ilość odpadów, w tym odpadów zielonych, z roku na rok rośnie, a działkowcy nie zawsze widzą potrzebę kompostowania resztek zielonych.

Podjęto także uchwały o realizacji trzech zadań inwestycyjnych w ramach, których będzie realizowany kolejny etap kosztownej wymiany sieci wodociągowej, montaż skrzynek licznikowych na alejkach, także kolejny etap oraz inwestycja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców. W tym roku w ramach tego dofinansowania będzie realizowany kolejny etap modernizacji Domu Działkowca. Wszystkie uchwały i sprawozdanie Zarządu za 2021 roku wraz z pełnym bilansem dostępne są na naszej stronie w zakładce WALNE ZEBRANIE. Zapraszamy także do obejrzenia fotorelacji z walnego zebrania w zakładce GALERIA.

http://zlotepiaskisiedlce.pl/index.php?s=5&galeria=2022.04.09%20Walne%20zebranie

 


 

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe

w Warszawie poszukuje

 

 

KSIĘGOWY/KSIĘGOWA w ośrodku finansowo-księgowym

w Siedlcach

Obowiązki:

– prowadzenie pełnej księgowości Rodzinnych Ogrodów Działkowych

– prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych

– prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych

– sporządzanie sprawozdań finansowych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

– dekretowanie i księgowanie w programie DGCS System PZD dokumentów księgowych

– doradztwo i wsparcie przy prowadzeniu spraw finansowych ROD

Wymagania:

– wykształcenie minimum średnie ekonomiczne – mile widziane wyższe ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości

– znajomość przepisów podatkowych

– znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych

– znajomość pakietu Microsoft Office (przede wszystkim Excel, Word)

– komunikatywność

– odporność na stres

– gotowość podjęcia pracy od zaraz

Dodatkowym atutem będzie:

– doświadczenie w biurze rachunkowym

– doświadczenie w zakresie księgowości stowarzyszeń

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie cv wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, z podaniem oczekiwanego wynagrodzenia na adres: delegaturasiedlce@pzd.pl

 


 


 


 

Wjazd na teren ROD. Za zgodą zarządu i tylko w wyjątkowych sytuacjach

 

Zbliża się sezon działkowy, czas intensywnych prac i częstszych  odwiedzin w ogrodzie. A wraz z nim - szczególnie wśród nowych działkowców - pojawia się pytanie, czy można samochodem wjeżdżać na swoją działkę. Generalna zasada jest taka, że nie jest to możliwe. Ale są od niej wyjątki.

Przedruk artykułu ze strony www.pzd.pl

 Rodzinne ogrody działkowe – co zapisane zostało w Ustawie o ROD – mają m.in. przywracać społeczności i przyrodzie tereny zdegradowane, chronić środowisko  i przyrodę, wpływać na poprawę warunków ekologicznych w gminach i  kształtować zdrowe otoczenie człowieka. Z realizacją tych celów kłóciłaby się możliwość swobodnego poruszania się samochodami po terenie rodzinnego ogrodu działkowego.

 Dlatego wjazd pojazdów mechanicznych na teren ogrodu jest zakazany. Jednak Regulamin ROD przewiduje wyjątki od tej zasady. Mówił o nich na portalu www.mojogrodek.pl podczas spotkania online nt. przepisów obowiązujących w PZD Jan Stańczyk, dyrektor Biura Okręgu Świętokrzyskiego PZD.

Wyszczególnić można trzy takie sytuacje.

- Działkowiec, który chce dowieść na działkę np. nawozy, materiały do budowy lub remontu altany lub też wywieźć elementy z rozebranej altany czy jej wyposażenia – może za zgodą zarządu ROD i na zasadach ustalonych z zarządem wjechać na teren ogrodu.

- Użytkownikiem działki jest osoba z niepełnosprawnością (potwierdzoną orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, wydanym w trybie i na zasadach określonych w ustawie z sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), która ma trudności z samodzielnym poruszaniem się. Zgodnie z Regulaminem  ROD (par. 70) zarząd ma obowiązek zezwolić takim osobom na swobodny dojazd do działki.

Jednak, aby auto mogło parkować na terenie ROD właściciel działki powinien wygospodarować na niej miejsce postojowe (zatoczkę) i tam pozostawiać samochód. Nie jest natomiast możliwe parkowanie na ogrodowych alejkach. Taki pojazd utrudniałby swobodne poruszanie się po nich oraz mógłby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uniemożliwiając np. wjazd służb ratunkowych.

- Wjazd na teren ROD może być też możliwy, jeśli taką uchwałę podejmie i określi zasady Walne Zebranie członków danego ROD.

Przypomnijmy jednocześnie, że Regulamin ROD zabrania:

- parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD,

- mycia i naprawiania na terenie ROD (także na miejscach postojowych) wszelkich pojazdów mechanicznych.

 


 

 

 

Ruszył nabór wniosków do Budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Z inicjatywy naszych wspaniałych działkowiczek pani Moniki Polak Radnej Rady Miasta Siedlce i Agnieszki Duk został złożony projekt pn.” IV ETAP – strefa parkowania wzdłuż ROD “Złote Piaski” od ul. Przymiarki”. W ramach projektu o wartości 250.000 złotych ma być wykonana kostka brukowa na podbudowie z kruszywa. Płytki EKO ażurowe wraz z podbudową – wyrównanie, podsypanie kruszywem w obramowaniu z krawężnika.

Miejmy nadzieję, że uda się poprawić dolę działkowcom, którzy muszą pokonywać codziennie pokonywać te kałuże.

Oczywiście, jak co roku weźmiemy czynny udział w głosowaniu za naszym projektem.

Pod tym przyciskiem znajdyje się oryginalmy wniosek.

 


 

 

 

NAJWYŻSZY CZAS

NA BIELENIE DRZEW

 

 

 

 

Społeczni Instruktorzy ROD "Złote Piaski" w Siedlcach Czesław DYLAK i Marek GOLEC, jako jedni z pierwszych w Ogrodzie wykonali jeden z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych jakim jest bielenie drzew i krzewów owocowych. Kolejnymi zabiegami będzie usuwanie mumii, opryski brzoskwiń i ciecie drzew i krzewów, ale o tym czytajcie wkrótce  w zakładce SZKOLENIE.

 


 

 

 

WYCENA WARTOŚCI

MAJĄTKU ROD.

 

 

Zgodnie z zaleceniami Okręgu Mazowieckiego została wykonana wycena majątku naszego Ogrodu. Według operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego wartość rynkowa naszego majątku (między innymi Dom Działkowca, Biuro Zarządu, 3 hydrofornie, ogrodzenie, sieć energetyczna, sieć wodociągowa i drogi) wynosi  ponad 6.500.000,00 złotych (słownie sześć i pół miliona). Biorąc pod uwagę wartość majątku zgromadzonego na działkach wszystkich działkowców na pewno żaden z inwestorów nie wyciągnie ręki po nasz teren, bo nie będzie go stać na wypłatę odszkodowań.

W związku z tym zgodnie z procedurą Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu  opłaty do kwoty 1.150,00 złotych, którą ponoszą działkowcy w roku nabycia działki przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury tzw. opłata inwestycyjna (par. 147 p. 1 ppkt. 1 Statutu). Jest to tylko część kwoty (22%), jaką powinien wpłacić nowy działkowiec, bo na każdego działkowca w naszym ROD  przypada majątek o wartości 5.090,00 zł. i tyle powinna wynosić opłata inwestycyjna, ale Zarząd zdaje sobie sprawę, że może to odstraszyć potencjalnych nabywców działek.

Należy tu podkreślić, że tej opłaty nie wnoszą działkowcy spokrewnieni z poprzednim użytkownikiem. Nowi użytkownicy niestety muszą wpłacić jeszcze tzw. wpisowe 350 zł. czyli łącznie 1.500,00 złotych.

 


 

NOWE PRZYCISKI W ZAKŁACE "SZKOLENIE", KTÓRE PRZEKIERUJĄ NA STRONĘ OKRĘGU MAZOWIECKIEGO, GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ OBSZERNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE.