WITAMY NA STRONIE

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

     "ZŁOTE PIASKI"

w Siedlcach

HYMN ROD "ZŁOTE PIASKI"

 

 

 

 

 

 


 
 

 


 

 

Zaproszenie

 

do złożenia oferty

 

 

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z przebudową sieci wodociągowej

Nazwa i dane kontaktowe Zamawiającego:Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ul. Piaskowa 235, 08-110 SIEDLCE (adres do korespondencji ul. Przymiarki 70, 08-110 SIEDLCE)

NIP 821-20-87-145      REGON  007015915-05395          

Biuro Zarządu tel. 608583825,        strona www.        www.zlotepiaskisiedlce,            

mail: biuro@zlotepiaskiesiedlce.pl,  rodzlotepiaskisiedlce@pzd.pl

Cel zamówienia: Celem zamówienia jest kolejny etap przebudowy sieci wodociągowej.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót polegających na realizacji zadania:

 1. Sieć wodociągowa z rur PE Ø 63 mm – 3.090 mb;
 2. Siec wodociągowa z PE Ø 32 mm – 40 mb;
 3. Sieć wodociągowa z rur PE Ø 25 mm – 1.160 mb;
 4. Montaż rur stalowych, ocynkowanych Ø 20 mm – 463 mb;
 5. Montaż zaworów czerpalnych Ø 20 mm ze złączką do węża - 371 szt;
 6. Wykonanie studzienek kanalizacyjno.-odwadniających Ø 425 mm – 1 szt;
 7. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego o frakcji 4-31 mm z zagęszczeniem i wałowaniem grubości 10 cm 2.630 m2.

Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót:

 1. Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń i mediów (np. oświetlenie, infrastruktura drogowa itp.); w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych;
 2. Głębokość wykopów i posadowienia rurociągu nie przekroczy 1 metra;
 3. Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmujące wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu;
 4. Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” w Siedlcach po uzgodnieniu z Kierownikiem Biura ROD.

Ogólne warunki zamówienia:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu robót w formie aneksu do umowy po uzyskaniu dotacji z jednostki nadrzędnej PZD.
 2. Zamawiający informuje, że mogą wystąpić utrudnienia w realizacji punktu przedmiaru robót w związku z tym, że szerokość części alei ogrodowych może nie przekraczać 3 metrów. Zamawiający dopuszcza alternatywny sposób wykonawstwa (np. przewiert sterowany).
 3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 4. Wykonawca przedstawi aktualny odpis o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 5. Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości dwóch egzemplarzy.
 6. Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 30 grudnia 2024 r.
 7. Gwarancja na wykonane prace minimum 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 8. Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 9. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 10. Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
 12. Przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 50 %;
 2. Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 15%;
 3. Jakość wykonanych robót – 20%;
 4. Gwarancja – kryterium długości udzielonej gwarancji na wykonanie robót – 15%.

Oferty prosimy przesyłać na adres email: biuro@zlotepiaskisiedlce.pl, rodzlotepiaskisiedlce@pzd.pl lub w Biurze Zarządu przy ulicy Przymiarki 70 w godzinach jego pracy, w tytule wiadomości należy wpisać: PRZETARG NA WODOCIĄG. Oferty należy składać do dnia 18.07.2024 roku do godziny 1800.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Przedmiar robót

 

 

 


 

 

 


 

Już po zimie

przedszkolaki na terenie naszego ROD spaliły Marzannę.

W dniu 05.04.2024 r. w ROD "Złote Piaski" gościły przedszkolaki z Przedszkola Słoneczna Dolina. Okazją do odwiedzin było poszukiwanie wiosny na naszych przepięknych działkach. Oczywiście było ognisko, na którym spalono marzannę oraz upieczono kiełbaski.

Więcej zdjęć w zakładce GALERIA


 

 


 

 


 


 

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

KOLEJNA INWESTYCJA

W TOKU

 

 

Trwa realizacja kolejnego etapu przebudowy sieci wodociągowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nowe oblicze naszego Domu Działkowca.

W tym roku wymieniono cieknące rynny, usunięto szpetne kraty.

Ściana frontowa uzyskała nową elewację, a boczną przygotowano pod mural, który powstanie z okazji 45 lecia istnienia Ogrodu.

Modernizacja Domu Działkowca została zrealizowana przy znacznym udziale środków z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowów.


 

 


 

 

 

 


 

 


 

 


 


 

Okręgowe Dni Działkowca 2023 w Siedlcach - 18.09.2023

Przedruk ze stony Polskiego Związku Działkowców

www.pzd.pl

 

16 września na terenie ROD „Złote Piaski” w Siedlcach odbyły się Okręgowe Dni Działkowca 2023, których obchody były okazją do podsumowania ubiegłego roku działkowego, wręczenia pucharów i dyplomów dla ROD obchodzących jubileusze, rozstrzygnięcia konkursów okręgowych i uhonorowania laureatów oraz wspólnej zabawy. W uroczystości uczestniczył prezes Komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Grzegorz Buklad, a także I wiceprezes KOZM PZD Dariusz Rudkowski oraz członkowie zarządu i dyrektor biura OZM PZD Anna Mioduszewska. Wraz z mazowieckimi działkowcami świętowali zaproszeni goście: Magdalena Baka – sekretarz Miasta Siedlce, Robert Chojecki i Maciej Nowak – wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce oraz Justyna Zembrowska – kierownik Oddziału Zamiejscowego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Siedlcach.

Obchody tegorocznych Okręgowych Dni Działkowca uroczyście otworzył prezes Okręgu Grzegorz Buklad, a następnie wprowadzono sztandary i odśpiewano Hymnu PZD. Dodatkowo, prezes wraz z gospodarzem, prezesem ROD „Złote Piaski” Krzysztofem Czyżewskim dokonał symbolicznego podzielenia chleba, rozpoczynając  tegoroczne, działkowe dożynki.

Prezes Buklad powitał gości oraz zebranych działkowców i odczytał okolicznościowe listy z najlepszymi życzeniami oraz podziękowaniami dla działkowców za trud wkładany w rozwój ogrodów i zagospodarowanie działek, nadesłane przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Marię Fojt.

List Prezesa PZD

List Przewodniczącej KKR

W dalszej części imprezy, prezes Okręgu Mazowieckiego w swoim krótkim wystąpieniu podsumował  miniony rok i zadania jakie realizowały ogrody, jak i Okręg. Wspomniał między innymi o otrzymanych  przez ogrody dotacjach w ramach samorządowego Programu MIAD, a także wsparcia z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jakie zakwalifikowane ROD otrzymały, w celu realizacji projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Poruszył także niepokojącą kwestię projektu nowego studium zagospodarowania przestrzennego w Warszawie, który ingerował w przestrzeń wielu ROD i bardzo wielu stołecznych działkowców. Jednak, jak zaznaczył prezes Buklad, dzięki zorganizowanym protestom i wspólnej pikiecie działkowców udało się uzyskać deklaracje stołecznych radnych, jak i Prezydenta Warszawy, iż ogrody działkowe mogą czuć się bezpiecznie.

Głos zabrali także zaproszeni goście, w tym I i II wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce – Panowie Robert Chojecki i Maciej Nowak. Podkreślili ogromną rolę działkowców w zagospodarowaniu działek, współtworzeniu cennych miejskich terenów zieleni i podziękowali za ich trud, życząc spokojnej przyszłości ogrodów, zapewniając o wsparciu potrzeb ogrodów przez Radę Miasta i życząc wszystkim zebranym wszelkiej pomyślności i zdrowia.

Najlepsze życzenia dalszego, spokojnego rozwoju ogrodów działkowych złożyła działkowcom także Pani Justyna Zembrowska – kierownik Oddziału Zamiejscowego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Siedlcach. Wspomniała między innymi o owocnej współpracy samorządu z ogrodami działkowymi w ramach kilku już edycji programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców (MIAD), dzięki któremu ogrody otrzymały dotacje na remonty infrastruktury ogrodowej i inne projekty.

Ponadto, w trakcie imprezy Sekretarz Miasta Siedlce, Pani Magdalena Baka, w imieniu Prezydenta Siedlce wręczyła aktywnym ogrodom z terenu Siedlec nagrody pieniężne w ramach miejskiego wsparcia dla ROD.

Tegoroczne Okręgowe Dni Działkowca przygotowała Delegatura OZM PZD w Siedlcach wraz z ROD „Złote Piaski” i przy współpracy z biurem OZ, a imprezę poprowadziła kierownik biura Delegatury Agnieszka Posiadała

Jednym z głównych punktów obchodów tegorocznych Okręgowych Dni Działkowca było rozstrzygnięcie konkursów okręgowych i wręczenie nagród laureatom. Wyniki konkursów odczytał prezes Okręgu, który także wręczył obecnym laureatom okolicznościowe dyplomy i  symboliczne certyfikaty z przyznanymi nagrodami. W konkursie „Najładniejsza Działka Bioróżnorodna Okręgu Mazowieckiego 2023” zapadły następujące rozstrzygnięcia:

 • I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł zdobyła działka nr 206 w ROD Fort Szczęśliwice w Warszawie, użytkowana przez Panią Annę Parys
 • II miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł zdobyła działka nr 152 w ROD Kroton-Rawar w Kajetanach, użytkowana przez Panią Iwonę Ziółkowską-Kaczmarek
 • III miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł zdobyła działka nr 144 w ROD Pratulińska w Warszawie, użytkowana przez Panią Aleksandrę Zasadę
 • Wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł zdobyła działka nr 11 w ROD Waszyngtona w Warszawie, użytkowana przez Panią Helenę Grynczel.

W drugim konkursie pod hasłem „Najlepsza przestrzeń wspólna ROD w Okręgu Mazowieckim PZD 2023”:

 • I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł zdobył ROD „SKOWRONEK” w Kajetanach
 • II miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł zdobył ROD „WIRNIK” w Warszawie

Miejsca trzeciego i wyróżnień nie przyznano.

Dożynki mazowieckich działkowców były też okazją do uhonorowania ogrodów obchodzących w tym roku okrągłe, szacowne  jubileusze. Prezes Okręgu wręczył obecnym na imprezie przedstawicielom ROD, pamiątkowe puchary i dyplomy, życząc im dalszego spokojnego rozwoju.

Wyróżniono również zasłużonego dla mazowieckich, a szczególnie płockich ROD, wieloletniego członka organów okręgowych, Pana Józefa Sielaczka z ROD „Tulipan” w Gostyninie. Pan Józef został uhonorowany związkową odznaką „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”, którą wręczył prezes Okręgu.

W czasie Okręgowych Dni Działkowca 2023 wspólnie świętowali działkowcy z Mazowsza, jak i z ROD „Złote Piaski”, który  połączył swoje dożynki z obchodami okręgowymi.

Przy tej okazji prezes ROD Krzysztof Czyżewski wraz z prezesem Okręgu Grzegorzem Bukladem wręczyli także nagrody laureatom konkursu ogrodowego na najładniejszą działkę oraz odznaki związkowe zasłużonym działkowcom.

Działkowcy z ROD Złote Piaski i innych ogrodów siedleckich przygotowali także kosze dożynkowe, a wszyscy uczestnicy imprezy mogli także skorzystać ze związkowych broszurek tematycznych oraz zapoznać  się z wyłożonymi ogrodowymi kronikami.

Aby wyrazić wdzięczność za dużą pomoc w organizacji tegorocznych Okręgowych Dni Działkowca, na zakończenie imprezy prezes Okręgu wręczył prezesowi ROD „Złote Piaski” okolicznościowy puchar i dyplom z podziękowaniami od Okręgowego Zarządu PZD.

Po zakończeniu części oficjalnej, działkowcy uczestniczący w tegorocznych, mazowieckich dożynkach mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku z grilla oraz bawić się przy dźwiękach muzyki.

Do tańca i wspólnego śpiewania zachęcał prowadzący część rozrywkową DJ, a także Zespół Artystyczny SENIORYNKI z Siedlec, który zauroczył działkową publiczność.

Dziękujemy przybyłym działkowcom, a także organizatorom i gospodarzom imprezy, w tym przede wszystkim delegaturze siedleckiej OZM PZD oraz zarządowi ROD „Złote Piaski”.

Maciej Aleksandrowicz

Biuro Okręgu Mazowieckiego PZD

 


 

 

MAZOWIECKI DZIEŃ DZIAŁKOWCA

SIEDLCE'2023

Dokładnie w 17 rocznicę w dniu 16 września w naszym Ogrodzie gościliśmy działkowców z całego Mazowsza z okazji Mazowieckiego Dnia Działkowca. Uroczystość prowadziła Pani Agnieszka Posiadała Kierownik siedleckiej delegatury, a uroczystość otworzył Prezes Komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Grzegorz Buklad, który w krótkim wystąpieniu omówił aktualną sytuację w okręgu mazowieckim po  czym wręczono puchary dla ROD z Mazowsza obchodzących jubileusz 70  i 50-lecia istnienia. Rozstrzygnięto także konkurs o miano najpiękniejszej działki.

Po uroczystościach wojewódzkich Prezes Zarządu Krzysztof Czyżewski rozpoczął nasze święto. Na wstępie minutą ciszy uczczono pierwszą rocznicę śmierci  naszego Prezesa Jerzego Pstrągowskiego, a po również krótkim wystąpieniu ogłoszono wyniki konkursu o miano najpiękniejszej działki w ROD oraz wręczono odznaczenia związkowe dla naszych działkowców.

Po oficjalnych uroczystościach nastąpiła wspólna część artystyczna, w której wystąpił zespół SENIORYNKI, który swój występ rozpoczął hymnem "Złotych Piasków". Po występie Seniorynek stery przejął przebojowy Didżej ARTEZ, który porwał do tańca sporą część uczestników. Oczywiście nie święto działkowców nie mogło odbyć się bez działkowego poczęstunku. Tym razem bigos i smalec serwował Dwór Mościbrody, a prawie 600 kiełbasek ugrilowali koledzy z Zarządu.

 

 

 

 

 

 

Wiecej zdjęć w zakładce GALERIA

 


 

WSPOMNIENIA

Z WYCIECZKI DO OGRODU BOTANICZNEGO

W POWSINIE

Zgodnie z Planem Pracy Zarząd w dniu 22 sierpnia zorganizował wycieczkę szkoleniową do Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Po drodze wstąpiono do Świątyni Opatrzności Bożej, a wycieczkę zakończono w Dolinie Witówki gm. Mrozy na pikniku.

Wszystkie zdjęcia w zakładce GALERIA

 


 

KRAJOWY DZIEŃ DZIAŁKOWCA

 

01 września 2023 roku w Warszawie odbył się Krajowy Dzień Działkowca, na którym nasz Ogród reprezentowali Prezes Krzysztof CZYŻEWSKI i Wiceprezes Jerzy BIELECKI. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki Konkursu Krajowego "Inwestycje ekologiczne w ROD". My do tego konkursu zgłosiliśmy ścieżkę edukacyjną i łąkę kwietną wykonane za fundusze unijne w ramach grantu ARMiR co zyskało uznanie komisji konkursowej i zdobyliśmy III miejsce w kraju oraz nagrodę w wysokości 3 tysięcy złotych.

 

 

W czasie uroczystości został wyróżniony także nasz Prezes Krzysztof CZYŻEWSKI, którego odznaczono odznaką "Za zasługi dla PZD".

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć w zakładce GALERIA

 


 

 


 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z przebudową sieci wodociągowej.
Nazwa i dane kontaktowe Zamawiającego:
 
Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ul. Piaskowa 235,
08-110 SIEDLCE (adres do korespondencji ul. Przymiarki 70, 08-110 SIEDLCE)
NIP 821-20-87-145       REGON  007015915-05395
Biuro Zarządu tel. 608583825,  www.zlotepiaskisiedlce,
mail: biuro@zlotepiaskiesiedlce.pl,  rodzlotepiaskisiedlce@pzd.pl
 
Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest kolejny etap przebudowy sieci wodociągowej.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem przetargu jest wykonanie n/w robót budowlano-montażowych realizowanych w dwóch zadaniach.
Zadanie Nr 1 – przyłącza do działek – realizowane ze środków własnych ROD bezpośrednio po rozstrzygnięciu przetargu:
 1. Montaż trójnika siodłowego fi 110/63 z zasuwą i obudową ;
 2. Montaż trójnika PE 63/63;       
 3. Montaż trójnika PE 63/32;       
 4. Montaż trójnika PE 63/25;       
 5. Sieć wodociągowa z rur PE fi 63 mm;          
 6. Montaż zaślepki PE fi 63;        
 7. Sieć wodociągowa z rur PE fi 25;      
 8. Montaż kolan przejściowych fi 25/3/4'' g.w.;  
 9. Montaż rurociągów z rur stalowych, ocynkowanych fi 20 mm;        
 10. Montaż zaworów czerpalnych fi 20 mm ze złączką do węża;         
 11. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych - odwadniających. fi 425 mm;     
 12. Montaż zaworów spustowych Fi 25 mm w studzienkach.

Zadanie Nr 2 – połączenie hydroforni – realizowane pod warunkiem odrzynania dotacji z jednostki nadrzędnej:

 1. Sieć wodociągowa z rur PE  fi  110 mm;                 
 2. Montaż trójnika PE fi 110 x 110 mm do istniejącej sieci;  
 3. Montaż trójnika PE 110 x 110 w nowej sieci            ;
 4. Połączenia zgrzewane rur PE110;    
 5. Sieć wodociągowa z rur PE fi 63 mm;         
 6. Montaż zaślepki fi 63 mm;                  
 7. Montaż trójnika PE fi 63;         
 8. Montaż trójnika PE63/25;       
 9. Sieć wodociągowa z rur PE fi 25;     
 10. Montaż kolan przejściowych fi 25/3/4'' g.w.;  
 11. Montaż rurociągów z rur stalowych fi 20 mm  ;          
 12. Montaż zaworów czerpalnych fi 20 mm;        
 13. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z obsługa geodezyjną;                         
 14.  Nawierzchnia z tłucznia kamiennego z zagęszczeniem i wałowaniem;
 15. Przygotowanie projektu wykonawczego.       
Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót:
 1. Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń i mediów (np. oświetlenie, infrastruktura drogowa itp.); w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych;
 2. Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu;
 3. Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” w Siedlcach po uzgodnieniu z Kierownikiem Biura ROD.
Ogólne warunki zamówienia:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaniechania realizacji zadania Nr 2 w przypadku nieotrzymania dotacji z jednostki nadrzędnej PZD.
 2. Zamawiający informuje, że mogą wystąpić utrudnienia w realizacji punktu przedmiaru robót w związku z tym, że szerokość części alei ogrodowych może nie przekraczać 3 metrów. Zamawiający dopuszcza alternatywny sposób wykonawstwa (np. przewiert sterowany).
 3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 4. Wykonawca przedstawi aktualny odpis o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 5. Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości dwóch egzemplarzy.
 6. Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 30 grudnia 2023 r.
 7. Gwarancja na wykonane prace minimum 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 8. Płatność – po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 9. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 10. Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
 12. Przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia
Kryterium oceny ofert:
 1. Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 50 %;
 2. Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 15%;
 3. Jakość wykonanych robót – 20%;
 4. Gwarancja – kryterium długości udzielonej gwarancji na wykonanie robót – 15%.

Oferty prosimy przesyłać na adres email: biuro@zlotepiaskisiedlce.pl, rodzlotepiaskisiedlce@pzd.pl lub w Biurze Zarządu przy ulicy Przymiarki 70 w godzinach jego pracy, w tytule wiadomości należy wpisać: PRZETARG NA WODOCIĄG. Oferty należy składać do dnia 07.09.2023 roku do godziny 1800.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

                                                                                               P R E Z E S

                                                                                       Krzysztof CZYŻEWSKI

Przedmiar i kosztorys ofertowy

 

 

 


 

 


 

PRZEGLĄD

KONKURSOWY NAJPIĘKNIEJSZYCH DZIAŁEK

W OGRODZIE

W minioną sobotę ogrodowa komisja komisja konkursowa dokonała oceny najpiękniejszych działek w naszym Ogrodzie. Wstępnego wyboru dokonali członkowie Zarządu opiekunowie poszczególnych sektorów (11). Następną weryfikacją było sprawdzenie terminowości wnoszonych opłat ogrodowych. W wyniku tych działań komisji do przeglądu pozostało 13 działek (1% wszystkich działek w ROD). Jednak pięciu działkowców nie było na działce w wyznaczonym czasie na przegląd w związku tym działki nie były oceniane.

Komisja w czasie pracy.

Chwila odpoczynku.

Najpiękniejsze działki 2023 roku znajdziecie w zakładce Galeria http://zlotepiaskisiedlce.pl/index.php?s=5&galeria=2023.07.22%20Konkurs%20ogrodowy

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Pikniku Działkowego we wrześniu.

 


 

GRANT

AGENCJI ROZWOJU I MODERNIZACJI ROLNICTWA

ROZLICZONY.

Z satysfakcją informujemy, że grant ARiMR, za który wykonaliśmy ścieżkę edukacyjną oraz łąkę kwietną został w całości rozliczony.

A oto pismo potwierdzające.

 

 


 

 

UWAGA!!!

KAMERY URUCHOMIONE

 

 


 

Podpisanie umów o dofinansowanie 2 siedleckich ROD

 

w ramach MIAD 2023

 

We wtorek 11 lipca w Domu działkowca ROD „ Złote Piaski w Siedlcach odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie ROD w ramach MIAD.

Prezydent Siedlec Andrzej Sitnik, jako działkowiec i samorządowiec z radością podkreślił, że po kilku latach działania projektu widać efekty współpracy. Przestrzeń wspólna, ROD zaangażowanych w projekt pięknieje, staje się bardziej funkcjonalna i dostępna dla działkowców. W ramach dofinansowania 2 ogrody otrzymały 80 tys. zł. ROD „Złote Piaski” w Siedlcach przeznaczy dotację na kontynuację przebudowy domu działkowca, w ramach której zostanie odnowiona elewacja budynku i zrewitalizowana część ogrodowa przy domu działkowca.  ROD „ Zacisze Podlasie” w Siedlcach dofinansuje z pozyskanych środków modernizację sieci elektrycznej w ogrodzie.

Delegatura Rejonowa OZM PZD w Siedlcach

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z przebudową sieci wodociągowej

Nazwa i dane kontaktowe Zamawiającego:

Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ul. Piaskowa 235,
08-110 SIEDLCE (adres do korespondencji ul. Przymiarki 70, 08-110 SIEDLCE)

NIP 821-20-87-145       REGON  007015915-05395

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest kolejny etap modernizacji Domu Działkowca.

Przedmiot zamówienia:

Przed