WALNE ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZE

W DNIU 07.08.2021 ROKU

 


 

Sprawozdanie z działalności

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ”Złote Piaski”
za 2020 rok.

Szanowni Działkowcy, praca zdalna, pandemia, koronawirus to określenia, które towarzyszyły nam w ubiegłym roku i wyznaczały sposób i kierunki naszej pracy. Pomimo obostrzeń, w jakich przyszło nam żyć rok 2020 dla naszego Ogrodu był rokiem korzystnym i zaliczamy go do udanego. Zarząd, co prawda tak jak wszystkie struktury PZD pracował zdalnie, ale zrealizował wszystkie swoje założenia, a przede wszystkim inwestycje. Ze względu na ograniczenia w ilości osób i zapewnienie dystansu społecznego Zarząd na podstawie Uchwały Nr 4/IV/2020 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie odbywania walnych zebrań w ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne podjął decyzję o odstąpieniu od zwoływania Walnego Zebrania Sprawozdawczego w 2020 roku., a swą pracę na podstawie Uchwały Nr 71/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii Zarząd pobrał zaliczki i oparł swą pracą na preliminarzach z 2019 roku, a tym samym wysokości opłat nie uległy zmianie.

Zarząd w toku swej pracy kierował się przepisami Statutu Polskiego Związku Działkowców i Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego. W zgodzie z powyższymi dokumentami Zarząd podejmował odpowiednie decyzje, a w sprawach dotyczących działkowców w formie uchwał.

W roku sprawozdawczym Zarząd odbył 14 zebrań, na których przyjął 398  uchwał, spośród nich 92 dotyczyło zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, co oznacza, że mamy właśnie 92 nowych użytkowników działek. Podjęto także 119 uchwał o nadaniu członkostwa Polskiego Związku Działowców. W ten sposób w naszym ogrodzie jest 1631 członków PZD. Posiedzenia odbywały się w Biurze Zarządu, a od kwietnia 2020 roku w trybie zdalnym.

W Ogrodzie działają Społeczni Instruktorzy Fachowi, którzy służyli pomocą Zarządowi i działkowcom, a są nimi:

Marek GOLEC – instruktor krajowy

Krzysztof CZYŻEWSKI i Teresa SZYMKO – instruktorzy okręgowi;

Czesław DYLAK, Adam DĄBROWSKI, Zofia DUBER, Mieczysław DUBER, Marian Jaszczuk, Barbara POŁAWSKA-BORKOWICZ, Jan SOKOŁOWSKI, Andrzej SIEJKA, Tadeusz ŁUGOWSKI, Jerzy PSTRĄGOWSKI, Tadeusz MAZURCZAK – instruktorzy ogrodowi.

Ze względu na pandemię ich działalność została ograniczona głównie do zamieszczania bieżących informacji na stronie internetowej i FB. Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” działają również powołane przez Zarząd komisje problemowe:

 • Komisja polityki społecznej,
 • Komisja energetyczna
 • Komisja mediacyjna,
 • Komisja bezpieczeństwa,
 • Komisja konkursowa,
 • Komisja inwentaryzacyjna oraz Komisja kasacyjna.

W okresie sprawozdawczym działała tylko komisja inwentaryzacyjna, pozostałe ze względu na pandemię musiały ograniczyć swą działalność.

Realizacja przedsięwzięć uchwalanych na walnym zebraniu.

 1. Inwestycje i remonty

Na podstawie Uchwały nr 92 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dn. 21 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii, Zarząd ROD podjął uchwały dotyczące inwestycji i remontów w 2020 rok i po uzyskaniu akceptacji przez OZM  okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

 • Modernizacja sieci energetycznej planowana wartość to 14.977,06 złotych. W ramach modernizacji zostało zainstalowane 7 skrzynek licznikowych.
 • ·Przebudowa sieci wodociągowej koszt 171 269,90 złotych. W ramach tego zadania został wykonano część sieci między innymi: przewód wodociągowy Ø110 o długości 248 mb, przewód wodociągowy Ø 63 o długości 960 mb; przewód wodociągowy Ø 25 o długości 325 mb i 128 punkty czerpalne na działkach;
 • Wykonano gruntowną modernizację świetlicy w Domu Działkowca. Zadanie to realizowane było ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MIAD’2020 z dofinansowaniem Prezydenta Miasta Siedlce i oczywiście naszym wkładem własnym. Łączna wartość zadania 30.756,20 złotych, a wykonano nowoczesny sufit podwieszany z oświetleniem ledowym oraz klimatyzację.
 • Budowa zbiornika retencyjnego. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych znajdujących się na funduszu rozwoju w wysokości 14 500,00 w ramach inwestycji wykonano kolektor z rury PE Ø 160 o długości 125 mb. oraz zbiornik retencyjny o wymiarach 30 m x 10 m x 1,0 m.

Pomimo tego, że cały Związek pracował zdalnie to na wszystkie zadania inwestycyjne musieliśmy uzyskać tak jak zawsze wszelkie pozwolenia i zgody z Okręgu. Nie było to łatwe odpowiednie pozwolenia otrzymaliśmy, ale nie udało się uzyskać w tym roku żadnej dotacji z OZM, szkoda, że nasze fundusze zasilały tylko środki zewnętrzne od Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta Siedlce, a Okręg nie miał tyle determinacji żeby rozpatrzyć nasze wnioski, bo pozostały one do dziś bez odpowiedzi, choć Zarząd Krajowy w swych komunikatach zapewniał, że wszystkie struktury Związku pracują normalnie.

 1. Działalność szkoleniowa

Ze względu na ograniczenia epidemiczne działalność szkoleniowa została znacznie ograniczona i skupiała się głownie na:

- prenumeracie miesięcznika „Działkowiec” dla wszystkich członków Zarządu;

- wywieszaniu na tablicach ogłoszeniowych bieżących informacji dotyczących naszego ogrodu, plakatów i informatorów działkowca.

 1. Działalność społeczna.

            W 2020 roku obchodziliśmy jubileusz 45 lecia istnienia Ogrodu. Żadnych uroczystości ze względu na pandemię nie organizowaliśmy. Ograniczyliśmy się tylko do umieszczenia tablicy pamiątkowej na Domu Działkowca i banera na Biurze Zarządu. Szkoda, że nasze jednostki nadrzędne nie pamiętały o naszym jubileuszu i nie przyznały nam, chociażby pamiątkowego dyplomu nie mówiąc już o nagrodzie, którą można było przesłać zdalnie, ale nota na przekazanie partycypacji niebawem wpłynie do Ogrodu.

Przypominam, że Ogród nasz posiada własną stronę internetową oraz profil na Facebooku, na których zamieszczane są relacje z życia naszego ROD.

 1. Bezpieczeństwo w ogrodzie
W 2020 roku nie odnotowaliśmy większej ilości włamań do altan. Zarząd prowadził rutynowe działania polegające na patrolowaniu ze Strażą Miejską i dzielnicowym ogrodu w celu poszukiwania osób nielegalnie zamieszkujących podczas silnych mrozów.
V. Działalność statutowa
Szanowni Działkowcy informujemy, że w celu poprawy budżetu naszego ogrodu wynajmowaliśmy odpłatnie salę naszych domów działkowca na różne imprezy rodzinne, w wyniku, czego uzyskaliśmy dodatkowe przychody, które w całości zasiliły Fundusz Rozwoju, a tym samym, chociaż w części dofinansowały nasze inwestycje. Niestety z oczywistych powodów imprez rodzinnych było tylko kilka.

Zarząd mobilizował członków ogrodu do terminowych opłat za działkę i podawania stanów podliczników poprzez wysyłanie wezwań. Niestety nadal nie wszyscy płacą terminowo swoje należności.  W 2020 roku tylko 29 osób nie wpłaciło należnych opłat, do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty. W 2020 roku aż 256 osób nie podało stanu licznika.

Jak co roku Zarząd olbrzymim i kosztownym problemem jest wywóz nieczystości. W 2020 roku spółka ZUO, z którą mamy podpisaną umowę, z naszego tereny wywiozła prawie 896 ton śmieci komunalnych, zmieszanych inkasując za to niebagatelną kwotę ponad 174 297,14 złotych i jest to wzrost o blisko 106 procent w stosunku do roku ubiegłego.

            Szanowni państwo Przedstawiliśmy w sposób skrótowy działalność Zarządu ROD „Złote Piaski” w 2020 roku. Na pewno nie zostały tu poruszone wszystkie sprawy, z jakimi Zarząd w sprawozdawczym się zajmował.


ABY PRZECZYTAĆ PONIŻSZE DOKUMENTY NALEŻY KLIKAĆ NA POSZCZEGÓLNE IKONKI

BILANS ZA 2020 ROK I PRELIMINARZE NA 2021 ROK

 

BILANS                 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPRAWOZDANIE Z FUNDUSZU ROZWOJU ZA 2020 ROK

SPRAWOZDZNIE Z FUNDUSZU OŚWIAT. ZA 2020 ROK


                   

         PRELIMINARZ FINANSOWY NA 2021 ROK

PRELIMINARZ FUNDUSZU ROZWOJU NA 2021 ROK

PRELIMINARZ FUNDUSZU OŚWIAT. NA 2021 ROK


 

 UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

UCHWAŁA Nr 1 /2021 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Złote Piaski” w Siedlcach z dnia 07.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2019 roku
Walne zebranie sprawozdawcze na podstawie § 64 pkt 1 oraz § 66 pkt 3 Statutu PZD na wniosek Komisji Rewizyjnej postanawia:
§ 1 Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za rok 2019
§ 2 Sprawozdanie z działalności Zarządu ROD stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2 /2021 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Złote Piaski” w Siedlcach z dnia 07.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROD za  2019 rok
Walne zebranie sprawozdawcze, na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD, na podstawie § 64 pkt 3 Statutu PZD postanawia:

§ 1 Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za 2019 rok sporządzone przez Zarząd składające się z:
    bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą     - 900 187,89 zł
    rachunku zysków i strat zamykającego się nadwyżką na kwotę      -    55 211,66 zł.
    sprawozdania z Funduszu Rozwoju zamykającego się  kwotą        -    37 316,75 zł.
    sprawozdania Funduszu Oświatowego zamykającego się  kwotą    -     3 683,75 zł.
§ 2 Sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za rok 2019 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3 Niniejsza uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3 /2021 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Złote Piaski” w Siedlcach z dnia 07.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 roku.
Walne zebranie sprawozdawcze działając na podstawie § 64  pkt 2 statutu PZD postanawia:
§ 1 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 roku.
§ 2 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD stanowi załąćznik do niejejszej uchwały.
§ 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA Nr 4 /2021 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Złote Piaski” w Siedlcach z dnia 07.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2020 roku
Walne zebranie sprawozdawcze na podstawie § 64 pkt 1 oraz § 66 pkt 3 Statutu PZD na wniosek Komisji Rewizyjnej postanawia:
§ 1 Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za rok 2020.
§ 2 Sprawozdanie z działalności Zarządu ROD stanowi załącznik do niejejszej uchwały.
§ 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5 /2021 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Złote Piaski” w Siedlcach  z dnia 07.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROD za 2020 rok
Walne zebranie sprawozdawcze, na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD, na podstawie § 64 pkt 3 Statutu PZD postanawia:
§ 1 Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za 2020 rok sporządzone przez Zarząd składające się z:
    bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą           - 1 218 183,10 zł
    rachunku zysków i strat zamykającego się  nadwyżką na kwotę           -        5 880,51 zł.
    sprawozdania z Funduszu Rozwoju zamykającego się  kwotą              -      19 477,30 zł.
    sprawozdania Funduszu Oświatowego zamykającego się  kwotą         -        8 964,75 zł.
§ 2 Sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za rok 2020 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3 Niniejsza uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 /2021 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Złote Piaski” w Siedlcach z dnia 07.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2020 roku
Walne zebranie sprawozdawcze działając na podstawie § 64  pkt 2 statutu PZD postanawia:
§ 1 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2020 roku.
§ 2 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD stanowi załącznik do dniejszej uchwały.
§ 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7 /2021 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Złote Piaski” w Siedlcach  z dnia 07.08.2021 r. w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w 2021 roku
Walne zebranie sprawozdawcze działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD oraz § 64 pkt 7 Statutu PZD postanawia:
§ 1 Uchwalić opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności na:
1)    wydatki na utrzymanie porządku i czystości1 w kwocie 0,10 zł od m2 powierzchni użytkowej działki,
2)    bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej w kwocie 0,10 zł od m2 powierzchni użytkowej,
3)    opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody2 w części dotyczącej terenu ogólnego  i infrastruktury ogrodowej w kwocie 0,10 zł od m2 powierzchni użytkowej działki,
4)    opłatę za dostawę wody w kwocie 0,17 zł od m2 powierzchni użytkowej działki,
5)    opłatę za usługi wodne pobieraną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w kwocie 0,05 zł od m2 powierzchni użytkowej działki,
6)    ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne w kwocie 0,01 zł od m2 powierzchni użytkowej działki,
7)    zarządzanie ROD w kwocie 0,14 zł od m2 powierzchni użytkowej działki,
w roku 2021 w wysokości 0,76 zł od m² powierzchni użytkowanej działki  (w tym 0,09  zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD).
§ 2 Opłatę ogrodową wymienioną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w ROD „Złote Piaski”  w Siedlcach w terminie do dnia 30 września 2021 r.
§ 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Z wyłączeniem opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD, która jest w osobnej uchwale
2 Z wyłączeniem opłaty energetycznej, która jest w osobnej uchwale

UCHWAŁA NR 8 /2021 Walnego zebrania sprawozdawczego  ROD „Złote Piaski” w Siedlcach z dnia 07.08.2021 r. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna w roku 2021.
Walne zebranie sprawozdawcze ROD na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD,  § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych, postanawia:
§ 1 Na podstawie danych z 2020 r. – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników uchwala opłatę energetyczną na 2021 r. w kwocie 10,00 zł od działki w ROD podłączonej do sieci energetycznej.
§ 2 Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu.
§ 3 1. Opłatę wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy, w ROD, których działki są podłączone do ogrodowej sieci energetycznej w 2021 r.
2.    Opłatę wnosi się terminie do dnia 30.09.2021 roku.
§ 4 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2021 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Złote Piaski” w Siedlcach  z dnia 07.08.2021 r. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci  z terenu ROD w 2021 roku
Walne zebranie sprawozdawcze ROD zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD,  § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz umową Nr 173/2010 z dnia 28.10.2010 r. z ZUO regulującą wysokość opłat za wywóz nieczystości postanawia
§ 1 Uchwalić opłatę za wywóz śmieci w roku 2021 w wysokości 183,00 zł od działki.
§ 2 Opłatę za wywóz śmieci działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30.09.2021 roku.
§ 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wniosek Zarządu ROD im. „Złote Piaski” w Siedlcach na Walne zebranie sprawozdawcze z dnia 07.08.2021 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego  pn. Przebudowa sieci wodociągowej z odtworzeniem dróg wewnątrz-ogrodowych wraz z przywróceniem ciśnienia na poszczególnych działkach.
1)    Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:
Realizacja zadania systemem projektuj i buduj w następującym zakresie:
a)    wykonanie sieci wodociągowej z rur PE  Ø110 mm    o długości 815 mb;
b)    wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø63 mm o długości    560 mb;
c)    wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø25 mm o długości 244 mm;
d)    montaż zaworów czerpalnych na działkach Ø20 mm    - 98 szt;
e)    odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego z zagęszczeniem i wałowaniem - długość 850 m2.
2)    Przewidywany czas/okres i termin realizacji: na okres jednego roku, realizacja październik 2021 r.
3)    System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu)*:
- gospodarczy,
- zlecony,
- mieszany.
4)    Przewidywany koszt zadania w zł:                                      -          255 538,00 zł,
5)    Przewidywane źródła finansowania:
-    środki własne ROD                                                                 -                   60 608,00 zł,
-    dotacje jednostek samorządu terytorialnego                  -                                0 zł,
-    dotacje organów wyższych                                         -                      50 000,00 zł,
-    dotacje z innych źródeł    , w tym z funduszy
     europejskich i krajowych                                      -                                0 zł,
-    pożyczka z Funduszu Samopomocowego PZD                        -                                0 zł,
-    środki z partycypacji finansowej działkowców
     w tym, wartość prac działkowców na rzecz zadania,
     które mogą być wykonane w celu obniżenia/umorzenia
     partycypacji finansowej działkowców                                 -             114 930,00 zł.

UCHWAŁA NR 10/2021 Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. „Złote Piaski” w Siedlcach z dnia 07.08.2021 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sieci wodociągowej z odtworzeniem dróg wewnątrzogrodowych wraz z przywróceniem ciśnienia na poszczególnych działkach.
§ 1 Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD im. ”Złote Piaski”  w Siedlcach, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2021 zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa sieci wodociągowej z odtworzeniem dróg wewnątrzogrodowych wraz z przywróceniem ciśnienia na poszczególnych działkach.
§ 2 Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji zlecony określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 3 1.   Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa  w § 1, przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie:- 90,00 zł na rok 2021;
2.  Łączna wysokość partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi 90,00 zł.
3.  Kwoty należał wpłacić na rachunek bankowy ROD w terminach do dnia 30.09.2021 r.
§ 4 1.  W ramach partycypacji finansowej, o której mowa w § 3 uchwały przyjmuje się prace działkowców na rzecz zadania – nie dotyczy.
2.  Prace przypadające na jednego działkowca ustala się rocznie w ilości - nie dotyczy.
3.  Łączna wartość prac, o których mowa w ust. 2 wynosi – nie dotyczy.
4. W przypadku wykonania pracy przez działkowca osobiście lub przez członka jego rodziny łączna partycypacja finansowa, określona w § 3 ust. 2 ulega obniżeniu/ umorzeniu o łączną wartość prac, o której mowa w ust. 3. Umorzenia/obniżenia dokonuje się jednorazowo.
§ 5 Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3 oraz mają do nich zastosowanie ulgi przewidziane w § 4 (w pojedynczym wymiarze).
§ 6 Realizacja zadania remontowego może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.
§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2021 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. „Złote Piaski” w Siedlcach z dnia 07.08.2021 r.  w sprawie zatwierdzenia powołania członka Zarządu ROD w trybie § 40 ust. 1 Statutu PZD
Walne zebranie sprawozdawcze ROD działając na podstawie § 40 ust. 2 Statutu PZD postanawia:

§ 1 Zatwierdzić powołanie Pana Marka GOLCA do składu Zarządu ROD dokonane na podstawie uchwały Zarządu ROD Nr 28/2021 z dnia 27.01.2021 roku.
§ 2 Stwierdzić, że aktualnie w skład Zarządu wchodzą:
1.    Jerzy BIELECKI
2.    Krzysztof CZYŻEWSKI
3.    Zofia DUBER
4.    Marek GOLEC
5.    Antoni KRASNODĘBSKI
6.    Jerzy MAKOSZ
7.    Tadeusz MAZURCZAK
8.    Jan OLSZEWSKI
9.    Jerzy PSTRĄGOWSKI
10.        Jan SOKOŁOWSKI
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2021 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. „Złote Piaski” w Siedlcach z dnia 07.08.2021 r. w sprawie wniosku o zmianę zagospodarowania ROD
Na podstawie § 64 pkt. 9 Statutu PZD oraz § 29 i § 30 Regulaminu ROD Walne zebranie postanawia wystąpić z wnioskiem od Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD o :zmianę planu zagospodarowania ROD polegającą na zmniejszeniu powierzchni działki Nr 164/R z 588 m2 na 500 m2  i utworzeniu w tym miejscu drogi ogrodowej o szerokości 7,65 mb i długości 11,5 mb łączącej kwaterę Relax i Złote Piaski.
Podstawowe dane ROD po wprowadzeniu zmian w planie zagospodarowania:
a)    Powierzchnia ogólna ROD                                                                 - 49.0497 ha
b)    Powierzchnia użytkowa ROD (pod działkami)                                    - 40.7087 ha
c)    Powierzchnia ogólnodostępna (alejki, place, parkingi itp.)                 -   8.3410 ha
d)    Powierzchnia wyłączona z użytkowania (skarpy,
zbiorniki wodne, rowy melioracyjne itp.)                                            -           0 ha
e)    Liczba wszystkich działek                                                                  - 1.277
f)    Liczba działek użytkowanych                                                             - 1.277
Plan zagospodarowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

WNIOSEK ZARZĄDU ROD im. „Złote Piaski” w Siedlcach na Walne zebranie w dniu 07.08.2021 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania ogrodu.
Zarząd ROD „Złote Piaski” w Siedlcach działając na podstawie § 29 Regulaminu ROD podjął uchwałę Nr 334/2020 w sprawie zmiany planu zagospodarowania ROD. Działka Nr 164/R jest o powierzchni 588 m2 i przekracza o 88 m2 regulaminową powierzchnię działek. Zmniejszenie powierzchni działki umożliwi wykonanie drogi ogrodowej łączącej kwaterę Relax i Złote Piaski. Po połączeniu ogrodów w 2013 roku kwatera Relax stanowi odrębny obszar bez bezpośredniego połączenia z resztą ogrodu. Wykonanie drogi umożliwi łatwiejszą komunikację chociażby przy wykonywaniu podstawowych prac gospodarczych w Ogrodzie.
W związku z powyższym Zarząd ROD „Złote Piaski” w Siedlcach zwraca się z wnioskiem do Walnego zebrania sprawozdawczego o podjęcie uchwały o dokonaniu zmiany w planie zagospodarowania ROD.
Zmiana planu zagospodarowania objęta wnioskiem polega na:
1.    Zmianie powierzchni działki Nr 164/R z 588 m2 na 500 m2.
2.    Wykonaniu drogi ogrodowej o szerokości 7,65 mb i długości 11,5 mb.
Podstawowe dane ROD po wprowadzeniu zmian w planie zagospodarowania:
a)    Powierzchnia ogólna ROD                                                                 - 49.0497 ha
b)    Powierzchnia użytkowa ROD (pod działkami)                                    - 40.7087 ha
c)    Powierzchnia ogólnodostępna (alejki, place, parkingi itp.)                 -   8.3410 ha
d)    Powierzchnia wyłączona z użytkowania (skarpy,
zbiorniki wodne, rowy melioracyjne itp.)                                            -           0 ha
e)    Liczba wszystkich działek                                                                 - 1.277
f)    Liczba działek użytkowanych                                                            - 1.277

UCHWAŁA Nr 13 /2021 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Złote Piaski” w Siedlcach z dnia 07.08.2021 r. w sprawie planu pracy na 2021 rok
Walne zebranie sprawozdawcze, na podstawie § 64 pkt 6  Statutu PZD, postanawia:
§ 1 Przyjąć plan pracy na 2021 rok.
§ 2 Plan pracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN  PRACY ZARZĄDU   RODZINNEGO  OGRODU  DZIAŁKOWEGO „ZŁOTE   PIASKI”  W  SIEDLCACH NA    2021 ROK.
I.    Działalność organizacyjna.
1.    Posiedzenia zarządu odbywać się będą raz w miesiącu, a razie potrzeby częściej.
2.    Przedstawić w gablotach ogłoszeniowych skład osobowy Zarządu, komisji statutowych i problemowych oraz kalendarz posiedzeń Zarządu i dyżurów członków Zarządu.
3.    Bieżące prowadzenie kroniki Ogrodu.
4.    Bieżące prowadzenie rejestru, działek, działkowców i członków PZD.
II.    Działalność szkoleniowa.
1.    Stałe podnoszenie i doskonalenie praktycznej wiedzy fachowej członków ROD.
2.    Prowadzenie przez Społecznych Instruktorów Fachowych szkoleń członków Zarządu.
3.    Propagowanie czytelnictwa wydawnictw Krajowego Zarządu PZD i miesięcznika „Działkowiec”.
4.    Zgłaszanie działkowców na szkolenia organizowane i finansowane z funduszu oświatowego OZ i KZ PZD.
5.    Zgłaszanie nowych działkowców na szkolenia podstawowe organizowane przez OZ.
6.    Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych i udział aktywu w szkoleniu i naradach organizowanych przez OZ i KZ.
III.    Działalność na rzecz działkowców, społeczności lokalnej i środowiska.
1.    Stała współpraca z dzielnicowymi Rewiru II  i Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa działkowców i ich mienia;
2.    Zorganizowanie wywozu nieczystości z terenu Ogrodu;
IV.    Działalność  inwestycyjno-remontowa.
*/ Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MIAD 2020

UCHWAŁA Nr 14 /2021 Walnego zebrania sprawozdawczego   ROD „Złote Piaski” w Siedlcach z dnia 07.08.2021 r. w sprawie preliminarzy finansowych na 2021 rok
Walne zebranie sprawozdawcze działając na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, postanawia:
§ 1 Przyjąć następujące preliminarze finansowe ROD na 2021 r.:
1)    preliminarz finansowy działalności statutowej  zamykający się po stronie
Przychodów kwotą                                    -   499 700,00 zł
Kosztów kwotą                                          -   498 900,00 zł.
Rezerwa stanowi                                       -          800,00 zł.
2)    preliminarz Funduszu Rozwoju ROD
a)    bilans otwarcia                 -      19 477,30 zł
b)    planowane przychody             -    236 061,00 zł
c)    planowane koszty                 -    255 538,30 zł
d)    planowany stan na 31.12.2021 r. -               0,00 zł
3)    preliminarz Funduszu Oświatowego
a)    bilans otwarcia                 -        8 964,75 zł
b)    planowane przychody             -        3 150,00 zł
c)    planowane koszty                 -      10 000,00 zł
d)    planowany stan na 31.12. 2021 r.-        2 114,75 zł
§ 2 Preliminarze finansowe stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2021 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. „Złote Piaski” w Siedlcach z dnia 07.08.2021 r. w sprawie korzystania z energii elektrycznej.
§ 1 Walne zebranie sprawozdawcze  ROD „Złote Piaski” w  Siedlcach  na podstawie uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych uchwala, co następuje:
§ 2 Działkowiec obowiązany jest do podawania stanów zużycia energii elektrycznej w altanie do 30 września każdego roku  poprzez:
•    zakładkę KONTAKT na stronie internetowej Ogrodu www.zlotepiaskisiedlce.pl;
•    osobiście z Biurze Zarządu ul. Przymiarki 70 w godzinach jego pracy;
•    elektronicznie na adres: biuro@zlotepiaskisiedlce.pl.
§ 3 W przypadku podłączania nowych użytkowników lub modernizacji sieci, podlicznik powinien zostać umieszczony w skrzynce poza altaną w miejscu dostępnym dla konserwatora elektryka i członków Zarządu dokonujących odczytów zużytej energii elektrycznej. Koszt podłączenia według kalkulacji firmy konserwującej sieć energetyczną w ogrodzie pokrywa działkowiec.
§ 4 Walne zebranie upoważnia Zarząd do odłączania energii działkowcom, którzy w danym roku kalendarzowym nie podadzą stanu licznika.
§ 5 Walne zebranie upoważnia Zarząd również do odłączania energii działkowcom, wobec, których stwierdzono pobór energii elektrycznej z pominięciem podliczników energii.
§ 6 Walne zebranie upoważnia Zarząd do odłączania energii działkowcom, którzy w danym roku kalendarzowym nie uregulowali należności za energię elektryczną.
§ 7 Ponowne podłączenie energii do altany nastąpi po spełnieniu następujących warunków:
a.    uregulowanie należności za zużytą energię elektryczną. W przypadku nielegalnego poboru energii należność obliczana będzie na podstawie średniego zużycia energii eklektycznej w altanach pomnożona przez dwukrotną cenę 1 kWh  i okres nielegalnego poboru;
b.    przeniesieniu licznika zużytej energii elektrycznej w sposób opisany w § 2. Koszt przeniesienia według kalkulacji firmy konserwującej sieć energetyczną w ogrodzie pokrywa działkowiec;
c.     w przypadku odłączania energii działkowcom, którzy w danym roku kalendarzowym nie uregulowali należności za energię elektryczną, a posiadają skrzynki licznikowe na słupach w alejkach ponowne podłączenie nastąpi po wniesieniu opłaty ustalonej na podstawie kalkulacji firmy konserwującej sieć energetyczną.
d.    w przypadku podłączenia energii elektrycznej niezgodnie z prawem budowlanym, a w szczególności podłączeń pomiędzy sąsiadami, w związku ze zmianą sposobu pomiaru zużytej energii elektrycznej poprzez liczniki zamontowane w skrzynkach na alejkach ponowne przyłączenie  nastąpi po wykonaniu nowego przyłącza od altany do słupa. Koszty materiałów  ponosi działkowiec. Koszty robocizny ponosi Zarząd. Zasada ta wynika bezpośrednio z faktu, że działkowcy podłączeni do sąsiada nie ponosili pełnych kosztów montażu przyłącza, tak jak większość działkowców posiadających podłączoną energię elektryczną do altany.
§ 8 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia pomiarowego (podlicznika), do którego doszło bez winy działkowca, Zarząd dokonuje wymiany licznika w sposób opisany w § 3. Koszt wymiany ponosi Zarząd.
§ 9 Na podstawie uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD Walne Zebranie upoważnia Zarząd ogrodu do wyłączania energii elektrycznej w okresie od grudnia do końca lutego w związku z niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu oraz bezpieczeństwem ogrodu.

UCHWAŁA NR 16/2021 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. „Złote Piaski” w Siedlcach z dnia 07.08.2021 r. w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD.
W związku z uchwałą nr 10/2021 Walnego Zebrania sprawozdawczego ROD „Złote Piaski” w Siedlcach z dnia 07.08.2021 r. w sprawie realizacji zadania remontowego pn. Przebudowa sieci wodociągowej z odtworzeniem dróg wewnątrzogrodowych wraz z przywróceniem ciśnienia na poszczególnych działkach postanawia się, co następuje:
1.    Upoważnia się Zarząd ROD „Złote Piaski” w Siedlcach do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie dotacji z okręgowego Funduszu Rozwoju ROD na powyższą inwestycję.
2.    Dotacja podlega zwrotowi w przypadku, gdy ROD nie wykorzysta dotacji, wykorzysta dotację niezgodnie z jej przeznaczeniem, nie rozliczy dotacji lub wobec ROD w ciągu 5 lat od przekazania na rachunek bankowy ROD zostanie podjęta uchwała o wyodrębnieniu w rozumieniu art. 70 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.