MATERIAŁY NA

WALNE ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZE

W 2021 ROKU

 


 

Sprawozdanie z działalności

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ”Złote Piaski”
za 2020 rok.

Szanowni Działkowcy, praca zdalna, pandemia, koronawirus to określenia, które towarzyszyły nam w ubiegłym roku i wyznaczały sposób i kierunki naszej pracy. Pomimo obostrzeń, w jakich przyszło nam żyć rok 2020 dla naszego Ogrodu był rokiem korzystnym i zaliczamy go do udanego. Zarząd, co prawda tak jak wszystkie struktury PZD pracował zdalnie, ale zrealizował wszystkie swoje założenia, a przede wszystkim inwestycje. Ze względu na ograniczenia w ilości osób i zapewnienie dystansu społecznego Zarząd na podstawie Uchwały Nr 4/IV/2020 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie odbywania walnych zebrań w ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne podjął decyzję o odstąpieniu od zwoływania Walnego Zebrania Sprawozdawczego w 2020 roku., a swą pracę na podstawie Uchwały Nr 71/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii Zarząd pobrał zaliczki i oparł swą pracą na preliminarzach z 2019 roku, a tym samym wysokości opłat nie uległy zmianie.

Zarząd w toku swej pracy kierował się przepisami Statutu Polskiego Związku Działkowców i Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego. W zgodzie z powyższymi dokumentami Zarząd podejmował odpowiednie decyzje, a w sprawach dotyczących działkowców w formie uchwał.

W roku sprawozdawczym Zarząd odbył 14 zebrań, na których przyjął 398  uchwał, spośród nich 92 dotyczyło zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, co oznacza, że mamy właśnie 92 nowych użytkowników działek. Podjęto także 119 uchwał o nadaniu członkostwa Polskiego Związku Działowców. W ten sposób w naszym ogrodzie jest 1631 członków PZD. Posiedzenia odbywały się w Biurze Zarządu, a od kwietnia 2020 roku w trybie zdalnym.

W Ogrodzie działają Społeczni Instruktorzy Fachowi, którzy służyli pomocą Zarządowi i działkowcom, a są nimi:

Marek GOLEC – instruktor krajowy

Krzysztof CZYŻEWSKI i Teresa SZYMKO – instruktorzy okręgowi;

Czesław DYLAK, Adam DĄBROWSKI, Zofia DUBER, Mieczysław DUBER, Marian Jaszczuk, Barbara POŁAWSKA-BORKOWICZ, Jan SOKOŁOWSKI, Andrzej SIEJKA, Tadeusz ŁUGOWSKI, Jerzy PSTRĄGOWSKI, Tadeusz MAZURCZAK – instruktorzy ogrodowi.

Ze względu na pandemię ich działalność została ograniczona głównie do zamieszczania bieżących informacji na stronie internetowej i FB. Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” działają również powołane przez Zarząd komisje problemowe:

 • Komisja polityki społecznej,
 • Komisja energetyczna
 • Komisja mediacyjna,
 • Komisja bezpieczeństwa,
 • Komisja konkursowa,
 • Komisja inwentaryzacyjna oraz Komisja kasacyjna.

W okresie sprawozdawczym działała tylko komisja inwentaryzacyjna, pozostałe ze względu na pandemię musiały ograniczyć swą działalność.

Realizacja przedsięwzięć uchwalanych na walnym zebraniu.

 1. Inwestycje i remonty

Na podstawie Uchwały nr 92 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dn. 21 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii, Zarząd ROD podjął uchwały dotyczące inwestycji i remontów w 2020 rok i po uzyskaniu akceptacji przez OZM  okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

 • Modernizacja sieci energetycznej planowana wartość to 14.977,06 złotych. W ramach modernizacji zostało zainstalowane 7 skrzynek licznikowych.
 • ·Przebudowa sieci wodociągowej koszt 171 269,90 złotych. W ramach tego zadania został wykonano część sieci między innymi: przewód wodociągowy Ø110 o długości 248 mb, przewód wodociągowy Ø 63 o długości 960 mb; przewód wodociągowy Ø 25 o długości 325 mb i 128 punkty czerpalne na działkach;
 • Wykonano gruntowną modernizację świetlicy w Domu Działkowca. Zadanie to realizowane było ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MIAD’2020 z dofinansowaniem Prezydenta Miasta Siedlce i oczywiście naszym wkładem własnym. Łączna wartość zadania 30.756,20 złotych, a wykonano nowoczesny sufit podwieszany z oświetleniem ledowym oraz klimatyzację.
 • Budowa zbiornika retencyjnego. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych znajdujących się na funduszu rozwoju w wysokości 14 500,00 w ramach inwestycji wykonano kolektor z rury PE Ø 160 o długości 125 mb. oraz zbiornik retencyjny o wymiarach 30 m x 10 m x 1,0 m.

Pomimo tego, że cały Związek pracował zdalnie to na wszystkie zadania inwestycyjne musieliśmy uzyskać tak jak zawsze wszelkie pozwolenia i zgody z Okręgu. Nie było to łatwe odpowiednie pozwolenia otrzymaliśmy, ale nie udało się uzyskać w tym roku żadnej dotacji z OZM, szkoda, że nasze fundusze zasilały tylko środki zewnętrzne od Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta Siedlce, a Okręg nie miał tyle determinacji żeby rozpatrzyć nasze wnioski, bo pozostały one do dziś bez odpowiedzi, choć Zarząd Krajowy w swych komunikatach zapewniał, że wszystkie struktury Związku pracują normalnie.

 1. Działalność szkoleniowa

Ze względu na ograniczenia epidemiczne działalność szkoleniowa została znacznie ograniczona i skupiała się głownie na:

- prenumeracie miesięcznika „Działkowiec” dla wszystkich członków Zarządu;

- wywieszaniu na tablicach ogłoszeniowych bieżących informacji dotyczących naszego ogrodu, plakatów i informatorów działkowca.

 1. Działalność społeczna.

            W 2020 roku obchodziliśmy jubileusz 45 lecia istnienia Ogrodu. Żadnych uroczystości ze względu na pandemię nie organizowaliśmy. Ograniczyliśmy się tylko do umieszczenia tablicy pamiątkowej na Domu Działkowca i banera na Biurze Zarządu. Szkoda, że nasze jednostki nadrzędne nie pamiętały o naszym jubileuszu i nie przyznały nam, chociażby pamiątkowego dyplomu nie mówiąc już o nagrodzie, którą można było przesłać zdalnie, ale nota na przekazanie partycypacji niebawem wpłynie do Ogrodu.

Przypominam, że Ogród nasz posiada własną stronę internetową oraz profil na Facebooku, na których zamieszczane są relacje z życia naszego ROD.

 1. Bezpieczeństwo w ogrodzie
W 2020 roku nie odnotowaliśmy większej ilości włamań do altan. Zarząd prowadził rutynowe działania polegające na patrolowaniu ze Strażą Miejską i dzielnicowym ogrodu w celu poszukiwania osób nielegalnie zamieszkujących podczas silnych mrozów.
V. Działalność statutowa
Szanowni Działkowcy informujemy, że w celu poprawy budżetu naszego ogrodu wynajmowaliśmy odpłatnie salę naszych domów działkowca na różne imprezy rodzinne, w wyniku, czego uzyskaliśmy dodatkowe przychody, które w całości zasiliły Fundusz Rozwoju, a tym samym, chociaż w części dofinansowały nasze inwestycje. Niestety z oczywistych powodów imprez rodzinnych było tylko kilka.

Zarząd mobilizował członków ogrodu do terminowych opłat za działkę i podawania stanów podliczników poprzez wysyłanie wezwań. Niestety nadal nie wszyscy płacą terminowo swoje należności.  W 2020 roku tylko 29 osób nie wpłaciło należnych opłat, do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty. W 2020 roku aż 256 osób nie podało stanu licznika.

Jak co roku Zarząd olbrzymim i kosztownym problemem jest wywóz nieczystości. W 2020 roku spółka ZUO, z którą mamy podpisaną umowę, z naszego tereny wywiozła prawie 896 ton śmieci komunalnych, zmieszanych inkasując za to niebagatelną kwotę ponad 174 297,14 złotych i jest to wzrost o blisko 106 procent w stosunku do roku ubiegłego.

            Szanowni państwo Przedstawiliśmy w sposób skrótowy działalność Zarządu ROD „Złote Piaski” w 2020 roku. Na pewno nie zostały tu poruszone wszystkie sprawy, z jakimi Zarząd w sprawozdawczym się zajmował.


ABY PRZECZYTAĆ PONIŻSZE DOKUMENTY NALEŻY KLIKAĆ NA POSZCZEGÓLNE IKONKI

BILANS ZA 2020 ROK I PRELIMINARZE NA 2021 ROK

 

BILANS                 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPRAWOZDANIE Z FUNDUSZU ROZWOJU ZA 2020 ROK

SPRAWOZDZNIE Z FUNDUSZU OŚWIAT. ZA 2020 ROK


                   

         PRELIMINARZ FINANSOWY NA 2021 ROK

PRELIMINARZ FUNDUSZU ROZWOJU NA 2021 ROK

PRELIMINARZ FUNDUSZU OŚWIAT. NA 2021 ROK


 

DRUKI, PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE