WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

W 2020 ROKU

NIE ODBYŁO SIĘ


 

UCHWAŁA Nr 248/2020 

Zarządu ROD „Złote Piaski” w Siedlcach 

z dnia 08.07.2020 r.

w sprawie odstąpienie od zwoływania Walnego Zebrania Sprawozdawczego w 2020 roku.

          Zarząd ROD „Złote Piaski” w Siedlcach na podstawie Uchwały Nr 4/IV/2020 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie odbywania walnych zebrań w ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne podjął decyzję o odstąpieniu od zwoływania Walnego Zebrania Sprawozdawczego w 2020 roku.

UZASADNIENIE

             Biorąc pod uwagę przesłanki zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia i życia działkowców Zarząd ROD uznał, że nie ma możliwości zwołania zebrania, w którym potencjalnie może uczestniczyć nawet ponad 1.600 działkowców, bo tylu jest w naszym Ogrodzie. W celu zapewnienia dystansu pomiędzy uczestnikami należy zabezpieczyć ok. 6 m2 powierzchni dla każdego działkowca, co powoduje, że w naszych warunkach niema ani takiego pomieszczenia, ani tak dużego terenu i co najważniejsze odpowiedniego nagłośniania go. Należy przy tym kierować się rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, które mówi, że w zgromadzeniach może uczestniczyć nie więcej niż 150 osób. Rozporządzenie to ogranicza podstawowe prawo działkowca, jakim jest udział w walnym zebraniu. Prawo to może być realizowane poprzez zwoływanie konferencji delegatów, ale w naszych warunkach taki sposób odbywania walnych zebrań nie był praktykowany, i nie ma wybranych w sektorach delegatów na konferencję. Przeprowadzenie w sektorach wyborów delegatów, biorąc pod uwagę konieczność ograniczenia liczby uczestników do 150 osób spowodowałoby konieczność zwołania 10 zebrań w sektorach i jedenastą konferencję delegatów. Praktyka taka była realizowana w lalach poprzednich i z doświadczenia wynika, że frekwencja była bardzo niska uniemożliwiająca wybór komisji i delegatów.

Zarząd realizując Uchwałę Nr 44/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań w ROD w 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem COVID-19 podjął uchwałę o pobraniu od działkowców zaliczek na funkcjonowanie ogrodu w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnego zebrania w 2019 roku.  Działkowcy z rozwagą przyjęli decyzję Zarządu i solidarnie wpłacają naliczone zaliczki. Na dzień dzisiejszy wpłaciło 970 działkowców, co stanowi 76% i nie zagraża bieżącej działalności Zarządu.

Ponadto Zarząd działa na podstawie preliminarzy i planu pracy przyjętych na zebraniu w dniu 18.03.2020 roku.

Działając w stanie wyższej konieczności Zarząd ROD na podstawie podstawie Uchwały nr 92 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dn. 21 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii podjął uchwały o realizacji trzech zadań remontowych. Jedno z nich realizowane jest w oparciu o środki MIAD, a dwa kolejne są kontynuacją robót rozpoczętych w latach poprzednich. Zaniechania kontynuowania robót na tych zadaniach spowoduje stratę poniesionych dotychczas nakładów w wysokości ponad 600 tysięcy złotych.

 


 

Sprawozdanie z działalności

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ”Złote Piaski”

za okres od dnia 06.04.2019 r. do 30.04.2020 r.

 

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 06.04.2019 roku został wybrany nowy Zarząd ROD w następującym składzie:

Prezes           -  Jerzy Pstrągowski

I  wiceprezes -  Krzysztof Czyżewski

Wiceprezes    -  Jerzy Bielecki 

Sekretarz       -  Tadeusz Mazurczak

Skarbnik         -  Jan Olszewski 

Członkowie     -  Zofia Duber

                           Antoni Krasnodębski   

                           Jerzy Makosz  

                           Jan Sokołowski

                           Jerzy Umięcki       

                           Waldemar Wolanin       

Komisja Rewizyjna:

 Przewodnicząca - Marianna Rosa                          

 Zastępca Przewodniczącego - Andrzej Siejka                        

 Sekretarz - Bogusława Jaszczuk 

 Członek - Kazimierz Miłkowski    

                 Józef Wojtkowski 

      Zarząd w toku swej pracy kierował się przepisami Statutu Polskiego Związku Działkowców i Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, dbał o realizację postanowień Walnego Zebrania działkowców ROD „Złote Piaski”. W zgodzie z powyższymi dokumentami Zarząd podejmował odpowiednie decyzje, a w sprawach dotyczących działkowców w formie uchwał.

       W roku sprawozdawczym Zarząd odbył 15 zebrań, na których przyjął 329 uchwał, spośród nich 65 dotyczyło zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, co oznacza, że mamy właśnie 65 nowych użytkowników działek. Podjęto także 91 uchwał o nadaniu członkostwa Polskiego Związku Działowców. W ten sposób w naszym ogrodzie jest 1641 członków PZD. Posiedzenia odbywały się w Biurze Zarządu. Zgodnie z zatwierdzonym nowym planem zagospodarowania ROD zostało przydzielone w drodze losowania sześć działek. Zainteresowanie działkami było olbrzymie, bo do losowania przystąpiło ponad sto osób.

       W Ogrodzie działają Społeczni Instruktorzy Fachowi, którzy służyli pomocą Zarządowi i działkowcom, a są nimi:

Marek GOLEC – instruktor krajowy

Krzysztof CZYŻEWSKI i Teresa SZYMKO – instruktorzy okręgowi;

Czesław DYLAK, Adam DĄBROWSKI, Zofia DUBER, Mieczysław DUBER, Marian Jaszczuk, Barbara POŁAWSKA-BORKOWICZ, Jan SOKOŁOWSKI, Andrzej SIEJKA, Tadeusz ŁUGOWSKI, Jerzy PSTRĄGOWSKI, Tadeusz MAZURCZAK – instruktorzy ogrodowi.

     Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” działają również powołane przez Zarząd komisje problemowe:

 • Komisja polityki społecznej,
 • komisja energetyczna
 • Komisja mediacyjna,
 • Komisja bezpieczeństwa,
 • Komisja konkursowa,
 • Komisja inwentaryzacyjna oraz Komisja kasacyjna.

Bardzo serdecznie wszystkim członkom tych komisji dziękuję za społeczną pracę.

        Komisja mediacyjna w 2019 roku prowadziła trzy sprawy.

Jedna dotyczyła ona zagospodarowania działki. Chodziło o świerk rosnący zbyt blisko granicy działek. Kolejna dotyczyła postawionej szklarni zbyt blisko granicy. Trzecia zaś dotyczyła dwóch jodeł rosnących zbyt blisko granicy na ścięcie, których Urząd Miasta nie wyraził zgody.

Realizacja przedsięwzięć uchwalanych na walnym zebraniu.

I. Inwestycje i remonty

Zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania w okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- Modernizacja sieci energetycznej planowana wartość to 75 321,00 złotych.. W ramach modernizacji zostało zainstalowane 38 skrzynek licznikowych;

- Remont sieci wodociągowej koszt 349.000,00 złotych. W ramach tego zadania został wykonany program organizacyjno-użytkowy na budowę sieci wodociągowej oraz wykonano część sieci między innymi: przewód wodociągowy Ø110 o długości 446 mb, przewód wodociągowy Ø 63 o długości 1.013 mb; przewód wodociągowy Ø 25 o długości 448 mb i 124 punkty czerpalne na działkach;

- Ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców oraz Prezydenta Miasta Siedlce został traktorek ogrodniczy.

- Utwardzony został teren przy bramie Nr 10 – koszt 3.000 złotych.

     Na planowane w 2019 roku zadania inwestycyjno-remontowe otrzymaliśmy dotację z Okręgu Mazowieckiego PZD w wysokości 90 000,00 złotych,

II. Działalność szkoleniowa

Ogród nasz prowadził działalność szkoleniową i informacyjną, na co składało się:

- szkolenie dla członków związku realizowane w czasie wycieczki i walnego zebrania,

- udział członków Zarządu w szkoleniach organizowanych przez OZM.

Ponadto realizowaliśmy:

- prenumerata miesięcznika „Działkowiec” dla wszystkich członków Zarządu;- wywieszanie na tablicach ogłoszeniowych bieżących informacji dotyczących naszego ogrodu, plakatów i informatorów działkowca.

III. Działalność społeczna

       W 2019 roku po raz pierwszy zorganizowano piknik z okazji Dnia Działkowca na zewnątrz Domu Działkowca, bo dotychczasowa formuła świętowania już się wyczerpała.

      W uroczystościach uczestniczyli między innymi Janina Ewa ORZEŁOWSKA – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego; Prezydent Miasta Siedlce Andrzej SITNIK, Krystyna MAZUREK przewodnicząca Delegatury Zamiejscowej OZM PZD w Siedlcach, Teresa RADZIKOWSKA Kierownik Biura Delegatury Zamiejscowej OZM PZD w Siedlcach oraz prezesi siedleckich ogrodów działkowych Stanisław STAŃSKI Prezes ROD „Witamina” i Prezes ROD „Zacisze” Jan GURBA. Zebranych przywitał Prezes Zarządu Jerzy PSTRĄGOWSKI, po czym krótko przedstawił działania Zarządu w bieżącym roku. Następnie Pani Marszałek Janiana Ewa ORZEŁOWSKA i Prezydent Miasta Andrzej SITNIK uroczyście przekazali kluczyki do traktorka ogrodniczego, którego zakup został współfinansowany w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MIAD 2019 przez samorząd województwa mazowieckiego i miasto Siedlce.

      W uznaniu zasług za działalność na rzecz Ogrodu wręczono pięć odznaczeń „Za zasługi dla ROD”. Odznaczenie to zostało dopiero, co ustanowione przez PZD i po raz pierwszy wręczone w Ogrodzie. Jako pierwszy odznaczenie to otrzymał Prezydent Miasta Siedlce Andrzej SITNIK, który jest długoletnim działkowcem w naszym ROD, ale jako działacz samorządowy, a obecnie Prezydent Miasta wspiera działkowców nie tylko naszego Ogrodu.

         Podczas pikniku ogłoszono wyniki konkursu o miano najpiękniejszej działki w Ogrodzie. Laureatami pierwszego miejsca zostali

 1. 25/R       Maria i Jan OLSZEWSCY.
 2. 480        Kurek Tomasz
 3. 3.158/Z  Antoni
 4. 186       Makarowska Irena
 5. 508       Borkowski Mieczysław
 6. 143/Z     Nowak Sylwia
 7. 151/Z    Ługowski Tadeusz i Barbara
 8. 20        Czwal Zofia
 9. 253/Z    Kosieradzki Leszek
 10. 126/Z   Kozioł Hanna
 11. 355/Z    Waszczuk Helena

Zarząd dla pierwszych trzech miejsc ufundował nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.  

      Otrzymaliśmy również nagrodę od Prezydenta miasta w wysokości 1 400,00 złotych, za którą zakupiliśmy dwie kuchenki elektryczne do Domu Działkowca przy ul. Piaskowej 235.

         W ranach wieloletniej współpracy z Klubem Emerytów „Zdrowie” dwukrotnie odbyło się w naszym Domu Działkowca spotkanie integracyjne seniorów. Kolejny raz gościliśmy w naszym Ogrodzie dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Słoneczna Dolina”.

        Przypominamy, że Ogród nasz posiada własną stronę internetową oraz profil na Facebooku, na których zamieszczane są relacje z życia naszego ROD.

IV. Bezpieczeństwo w ogrodzie

        W 2019 roku nie odnotowaliśmy większej ilości włamań do altan. Zarząd prowadził rutynowe działania polegające na patrolowaniu ze Strażą Miejską i dzielnicowym ogrodu w celu poszukiwania osób nielegalnie zamieszkujących podczas silnych mrozów.

 V.  Działalność statutowa

         Szanowni Działkowcy informujemy, że w celu poprawy budżetu naszego ogrodu wynajmowaliśmy odpłatnie salę naszych domów działkowca na różne imprezy rodzinne, w wyniku, czego uzyskaliśmy dodatkowe przychody, które w całości zasiliły Fundusz Rozwoju, a tym samym, chociaż w części dofinansowały nasze inwestycje.

      Zarząd mobilizował członków ogrodu do terminowych opłat za działkę i podawania stanów podliczników poprzez wysyłanie wezwań. Niestety nadal nie wszyscy płacą terminowo swoje należności.  W 2019 roku tylko 36 osób nie wpłaciło należnych opłat, do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty. W 2019 roku aż 254 osób nie podało stanu licznika.

        Jak co roku Zarząd olbrzymim i kosztownym problemem jest wywóz nieczystości. W 2019 roku spółka ZUO, z którą mamy podpisaną umowę, z naszego tereny wywiozła prawie 1.203,14 m3 śmieci komunalnych, zamieszanych inkasując za to niebagatelną kwotę ponad 84.547,12 złotych i jest to wzrost o blisko 120 procent w stosunku do roku ubiegłego, a jeśli chodzi o koszty to wynosi to 165 %,.

            Szanowni Państwo przedstawiliśmy w sposób skrótowy działalność Zarządu ROD „Złote Piaski” w 2019 roku. Na pewno nie zostały tu poruszone wszystkie sprawy, z jakimi Zarząd w sprawozdawczym się zajmował.

 


 

PLAN  PRACY

ZARZĄDU   RODZINNEGO  OGRODU  DZIAŁKOWEGO „ZŁOTE   PIASKI”  W  SIEDLCACH

NA    2020  ROK.

 

I. Działalność organizacyjna.

1. Posiedzenia zarządu odbywać się będą raz w miesiącu, a razie potrzeby częściej.

2. Przedstawić w gablotach ogłoszeniowych skład osobowy zarządu, komisji statutowych i problemowych oraz kalendarz posiedzeń zarządu i dyżurów członków zarządu.

3. Bieżące prowadzenie kroniki ogrodu.

4. Bieżące prowadzenie rejestru, działek, działkowców i członków PZD.

II. Działalność szkoleniowa.

 1. Stałe podnoszenie i doskonalenie praktycznej wiedzy fachowej członków ROD.
 2. Prowadzenie przez Społecznych Instruktorów Fachowych szkoleń członków zarządu.
 3. Propagowanie czytelnictwa wydawnictw Krajowego Zarządu PZD i miesięcznika „Działkowiec”.
 4. Zgłaszanie działkowców na szkolenia organizowane i finansowane z funduszu oświatowego OZ i KZ PZD.
 5. Zgłaszanie nowych działkowców na szkolenia podstawowe organizowane przez OZ.
 6. Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych i udział aktywu w szkoleniu i naradach organizowanych przez OZ i KZ.

III. Działalność na rzecz działkowców, społeczności lokalnej i środowiska.

 1. Stała współpraca z dzielnicowymi Rewiru II  i Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa działkowców i ich mienia;
 2. Zorganizowanie wywozu nieczystości z terenu ogrodu.

IV. Działalność  inwestycyjno-remontowa.                                

          Nazwa zadania

     Koszt zadania

  Fundusz         rozwoju

Partycypacja działkowców

Dotacje/MIAD

Budowa zbiornika retencyjnego

               15 324,00

         15 324,00

 

 

Remont Domu działkowca

                25 000,00

 

           5 000,00

        20 000,00*

Modernizacja sieci wodociągowej z odtworzeniem nawierzchni dróg

              224 370,00

        52 991,00

       121 379,00

         50 000,00

Modernizacja sieci energetycznej

                 20 476,00

        10 845,00

           3 831,00

           5 800,00

Razem

              285 170,00

        79 160,00

       130 210,00

      75 800,00

 

 

 

*/ Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MIAD 2020

 


 

UCHWAŁY REMONTOWE

 

UCHWAŁA Nr 101/2020 

Zarządu ROD „Złote Piaski” w Siedlcach 

z dnia 29.04.2020 r

w sprawie realizacji zadania remontowego pn. Modernizacja Domu Działkowca.

§ 1

Zarząd ROD Złote Piaski” w Siedlcach, na podstawie uchwały 92/2020 Krajowego Zarządu z dnia 21.04.2020 r. w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii przyjmuje do realizacji na rok 2020 zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Domu Działkowca.

§ 2

I. Zakres rzeczowy robót,

a) zakup i montaż klimatyzatora;

b) wykonanie sufitu podwieszanego w świetlicy Domu działkowca;

c) wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w świetlicy Domu działkowca;

d) wykonanie gładzi gipsowych i malowanie ścian w świetlicy Domu działkowca.

II. 1. Sposób wykonania – zlecony.

    2. Termin wykonania zadania – sierpień 2020 roku.

III. Przewidywany koszt zadnia – 25.000.00 zł.

IV. Źródła finansowania:

 1. Środki z funduszu z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020” – 20.000,00 zł.;
 2. Partycypacja działkowców – 5.000,00 zł.              

                                                        § 3

1.   Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa
w § 2, przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie:

- zł 3,00 na rok 2020;

2.  Łączna wysokość partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi 3,00 zł.

3.  Kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy ROD w terminach do dnia 30.06.2020 r.

§ 4

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3 oraz mają do nich zastosowanie ulgi przewidziane w § 4 (w pojedynczym wymiarze).

§ 5

Realizacja zadania remontowego może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane
i przepisach związkowych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UCHWAŁA Nr 226/2020 

Zarządu ROD „Złote Piaski” w Siedlcach 

z dnia 24.06.2020 r.

w sprawie realizacji kolejnego etapu zadania remontowego pn. Przebudowa sieci wodociągowej z odtworzeniem dróg wewnątrzogrodowych wraz z przywróceniem ciśnienia na poszczególnych działkach.

Zarząd ROD „Złote Piaski” w Siedlcach, działając na podstawie Uchwały nr 92 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dn. 21 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii, Uchwałą nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców oraz Uchwałą nr 300/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 listopada 2015 r w sprawie zasad udzielania przez prezydia okręgowych zarządów PZD zgody zarządom ROD na działania przekraczające zakres zwykłego zarządu, postanawia:

§1

zwrócić się do Okręgu Mazowieckiego PZD o włączenie zadania „Przebudowa sieci wodociągowej z odtworzeniem dróg wewnątrzogrodowych wraz z przywróceniem ciśnienia na poszczególnych działkach” do planu inwestycji i remontów okręgowego zarządu PZD na 2020 r.

Sieć wodociągowa pochodzi z lat osiemdziesiątych i przez wiele lat była głównie eksploatowana bez większych remontów i modernizacji. Ze względu, na jakość wody i zbyt dużą zawartość żelaza nasze rury wodociągowe uległy zamuleniu. Przekrój ich zmniejszył się np. z 2,5 cm do średnicy ołówka. Nie ma możliwości żeby woda dotarła do wszystkich działek. Ze względu na to, że wodociąg został zbudowany trochę niewłaściwie, bo nitki zasilające poszczególne działki prowadzone są na ich granicy, nie ma możliwości wymiany rur tylko budowa nowych. Zarząd w 2016 roku rozpoczął modernizację sieci wodociągowej. W pierwszej kolejności opracowano projekt sieci wraz z kosztorysem, który przewiduje, że przebudowa sieci będzie kosztowała ponad cztery miliony złotych. Zadanie to zostało podzielone na etapy. Dotychczas wydano na ten cel ponad 444 tysiące złotych. Zaniechanie dalszej przebudowy sieci spowoduje, że wydane środki finansowe pójdą na marne, bo w dalszym ciągu nie będą mieli dostępu do wody wszyscy działkowcy. Na działalność inwestycyjną działkowcy wnoszą solidarnie dodatkową opłatę na FR po ok. 100,00 od działki.

§2

Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w paragrafie 1 „Przebudowa sieci wodociągowej z odtworzeniem dróg wewnątrzogrodowych wraz z przywróceniem ciśnienia na poszczególnych działkach” zostanie wykonane przez firmę zewnętrzną. Zarząd ROD „Złote Piaski” w Siedlcach ogłosi w tej sprawie przetarg pisemny i z nadesłanych ofert wybierze ofertę najbardziej korzystną. Zadanie powinno zostać wykonane do 20 grudnia 2020 r. Przewidywany koszt zadania to około 224.000,00 zł wynikający z kosztorysu inwestorskiego. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych znajdujących się na funduszu rozwoju w wysokości 174.000,00 zł, oraz dotacji z OM PZD w wysokości 50.000,00 zł.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UCHWAŁA Nr 249/2020 

Zarządu ROD „Złote Piaski” w Siedlcach 

z dnia 08.07.2020 r.

w sprawie realizacji zadania remontowego z zakresu usuwania klęsk żywiołowych pn. Budowa zbiornika retencyjnego.

Zarząd ROD „Złote Piaski” w Siedlcach, działając na podstawie Uchwały nr 92 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dn. 21 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii, Uchwałą nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców oraz Uchwałą nr 300/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 listopada 2015 r w sprawie zasad udzielania przez prezydia okręgowych zarządów PZD zgody zarządom ROD na działania przekraczające zakres zwykłego zarządu, postanawia:

§1

zwrócić się do Okręgu Mazowieckiego PZD o włączenie zadania „Budowa zbiornika retencyjnego” do planu inwestycji i remontów okręgowego zarządu PZD na 2020 r.  Dwukrotne zlewne opady deszczu spowodowały, że melioracja nie jest w stanie odebrać takiej ilości wody. Przez wiele lat melioracja była czyszczona i modernizowana. Badania drożności kolektorów zbiorczych kamerami wykonywała specjalistyczna firma, która uszczelniała kanalizację w całym mieście. Szczegółowo pisaliśmy kiedyś o tym na naszej stronie internetowej. Okazało się wtedy, że kolektory zbiorcze są drożne w granicach naszego ogrodu, ale odwodnienie biegnie dalej przez prywatne posesje i wzdłuż torów kolejowych aż do rzeki Muchawka i na tym odcinku jest niedrożne, a cała woda z ogrodu wylewała się w kwaterze Relax. W oparciu o zalecenia fachowców inżynierów „od wody” Zarząd podjął wówczas decyzję o budowie kosztownych trzech studni chłonnych. Liczono wówczas, że to wystarczy. W tym roku studnie nie poradziły się z tak dużą ilością wody.

Zniecierpliwieni działkowcy niestety wymuszają na Zarządzie podejmowanie natychmiastowych działań naprawczych. Podjęto, więc decyzję o wypompowaniu wody ze studni poza ogród na teren przy pętli autobusowej. Szacuje się, że wypompowano ponad trzysta tysięcy litrów wody, ale rezultat żaden. Dlatego Zarząd podjął decyzję budowy z własnych środków zbiornika retencyjnego wraz z rurociągiem doprowadzającym.

§2

Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w paragrafie 1 „Budowa zbiornika retencyjnego” zostanie wykonane przez firmę zewnętrzną. Zarząd ROD „Złote Piaski” w Siedlcach ze względu na ilość podtopionych działek w trybie pilnym zleci realizację zdania z wolnej ręki firmie, która dotychczas modernizowała meliorację w ogrodzie.

Zakres robót:

 1. Wykonanie kolektora pomiędzy studnią chłonną a zbiornikiem z rury PE Ø 150 o  długości 150 mb. – koszt 5,324,00 zł.
 2. Wykonanie zbiornika retencyjnego o wymiarach 30 m x 10 m x 1,0 m. koszt 10.000,00 zł.

Zadanie powinno zostać wykonane do 20 lipca 2020 r. Przewidywany koszt zadania to około 15 324,00 zł wynikający z kosztorysu inwestorskiego. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych znajdujących się na funduszu rozwoju w wysokości 15 324,00 zł.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UCHWAŁA Nr 319/2020 

Zarządu ROD „Złote Piaski” w Siedlcach 

z dnia 26.08.2020 r.

w sprawie zmiany wartości kosztorysowej zadania remontowego pn. Modernizacja sieci energetycznej.

Zarząd ROD „Złote Piaski” w Siedlcach, działając na podstawie § 52 Statutu PZD oraz Uchwały nr 92 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dn. 21 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii, Uchwałą nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców postanawia:

§1

Zmienić treść paragrafu 3 uchwały Zarządu Nr 228/2020 z dnia 24.06.2020 r w sprawie w sprawie realizacji kolejnego etapu zadania remontowego pn. Modernizacja sieci energetycznej ograniczając jego zakres i wartość kosztorysową. Przewidywany koszt zadania to około 20 476,00 zł wynikający z kosztorysu inwestorskiego. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych znajdujących się na funduszu rozwoju w wysokości 14 676,00 zł oraz dotacji z OM PZD w wysokości 5.800,00 zł.

Zmiana spowodowana jest koniecznością budowy w trybie awaryjnym zbiornika retencyjnego w celu odprowadzenia nadmiaru wód opadowych ze studni chłonnych w melioracji ogrodowej. Zadanie to zrealizowano z własnych środków na Funduszu Rozwoju i nie było przewidziane w preliminarzu budżetowym. W związku z powyższym Zarząd postanowił jak wyżej.

         §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

BILANS 2019 ROKU

 

BILANS                                                                     RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

BILANS - FUNDUSZ ROZWOJU                                BILANS - FUNDUSZ OŚWIATOWY

 


 

 PRELIMINARZE FINANSOWE NA 2020 ROK

PRELIMINARZ

PRELIMINARZ FUNDUSZ ROZWOJU                   PRELIMINARZ FUNDUSZ OŚWIATOWY

aby przeczytać bilans i preliminarze kliknij na poszczególne ikonki