WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

z dnia 14.04.2018 roku

 


 

BILANS 2017 ROKU

 

BILANS                                                                     RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

BILANS - FUNDUSZ ROZWOJU                                BILANS - FUNDUSZ OŚWIATOWY

 PRELIMINARZ FINANSOWY NA 2018 ROK

PRELIMINARZ

PRELIMINARZ FUNDUSZ ROZWOJU                   PRELIMINARZ FUNDUSZ OŚWIATOWY

aby przeczytać bilans i preliminarze kliknij na poszczególne ikonki


 

SPRAWOZDANIE I UCHWAŁY

 

Sprawozdanie z działalności

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ”Złote Piaski”
za okres od dnia 22.04.2017 r. do 14.04.2018 r.

 

Szanowni Działkowcy, spotykamy się dzisiaj, aby ocenić działalność Zarządu za 2017 rok.

Na wstępie chciałbym Państwa poinformować, że w maju pożegnaliśmy naszego długoletniego Prezesa Stefana Ornocha, a pod koniec marca zmarł długoletni gospodarz Ogrodu „Relax” Tadeusz MARCZAK W związku z tym uczcijmy minutą ciszy ich pamięć, ale także wielu naszych działkowców, którzy odeszli do wieczności.

Szanowni Państwo 9 grudnia ubiegłego roku w Warszawie odbył się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD Organizacja Zjazdu podyktowana była koniecznością wprowadzenia zmian w statucie, które wynikają z nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach. Projekt wprowadzanych zmian był szeroko konsultowany ze środowiskiem działkowców.

Jak informuje Krajowy Zarząd PZD (dotychczasowe Prezydium Krajowej Rady, zmiana wprowadzona właśnie nowym statutem) Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zarejestrował w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu. Oznacza to, że wszystkie postanowienia wchodzą w życie zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu, tj. większość z nowych rozwiązań zaczęła obowiązywać wraz z rejestracją, zaś część nowelizacji (dotycząca głównie walnych zebrań) wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2019 roku. Zarząd będzie informował na bieżąco o wszelkich zmianach wchodzących w życie, wszyscy działkowcy otrzymają nową wersję statutu jak tylko dotrze ona do naszego Biura.

Zarząd w toku swej pracy kierował się przepisami Statutu Polskiego Związku Działkowców i Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, dbał o realizację postanowień Walnego Zebrania działkowców ROD „Złote Piaski”. W zgodzie z powyższymi dokumentami Zarząd podejmował odpowiednie decyzje, a w sprawach dotyczących działkowców w formie uchwał.

W roku sprawozdawczym Zarząd odbył 16 zebrań, na których przyjął 285 uchwały, spośród nich 56 dotyczyło zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, co oznacza, że mamy właśnie 56 nowych użytkowników działek. Podjęto także 79 uchwał o nadaniu członkostwa Polskiego Związku Działowców. W ten sposób w naszym ogrodzie jest 1632 członków PZD. Posiedzenia odbywały się w Biurze Zarządu.

 W Ogrodzie działają Społeczni Instruktorzy Fachowi, którzy służyli pomocą Zarządowi i działkowcom, a są nimi:

Marek GOLEC – instruktor krajowy;

Teresa SZYMKO – instruktor okręgowy;

Krzysztof CZYŻEWSKI, Czesław DYLAK, Adam DĄBROWSKI, Zofia DUBER, Mieczysław DUBER, Marian Jaszczuk, Barbara POŁAWSKA-BORKOWICZ, Jan SOKOŁOWSKI, Andrzej SIEJKA, Tadeusz ŁUGOWSKI, Jerzy PSTRĄGOWSKI, Tadeusz MAZURCZAK – instruktorzy ogrodowi.

Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” działają również powołane przez Zarząd komisje problemowe:

 • Komisja polityki społecznej,
 • komisja energetyczna
 • Komisja mediacyjna,
 • Komisja bezpieczeństwa,
 • Komisja konkursowa,
 • Komisja inwentaryzacyjna oraz Komisja kasacyjna.

Bardzo serdecznie wszystkim członkom tych komisji dziękuję za społeczną pracę.

Komisja mediacyjna w 2017 roku prowadziła jedną sprawę. Dotyczyła ona zagospodarowania działki. Chodziło o drzewa i tuje rosnące zbyt blisko granicy działek.  Komisja przeprowadziła rozmowę mediacyjną z obydwoma działkowcami i poleciła usunięcie spornych drzew oraz rozebranie WC stojącego przy granicy działki.

Realizacja przedsięwzięć uchwalanych na walnym zebraniu.

 1. Inwestycje i remonty

Zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania w okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

 • Modernizacja sieci energetycznej planowana wartość to 10 000,00 złotych. Ostatecznie na ten cel wydaliśmy 10 032,91 złotych. W ramach modernizacji zostało zainstalowane 23 skrzynek licznikowych oraz zlokalizowano i naprawiono uszkodzenie kabla ziemnego. Uszkodzenie tego kabla było sygnalizowane od wielu lat, ale żaden z dotychczasowych elektryków nie podjął się jego naprawy.
 • Remont sieci wodociągowej planowany koszt 25.000,00 złotych, wykonanie 19 200,00 złotych. W ramach tego zadania został wykonany pilotażowy odcinek nowej nitki wodociągowej w rejonie kwatery Zdrowie. Ze względu na bardzo zły stan rur konieczna jest ich wymiana. Ponieważ dotychczasowy rurociąg biegnie pomiędzy działkami to zastąpienie ich nowymi jest niemożliwe, dlatego postanowiliśmy prowadzenie nowych nitek alejkami. W ten sposób wykonaliśmy 250 metrowy odcinek nowego rurociągu, co znakomicie rozwiązało problem braku wody w tym rejonie.
 • Remont melioracji z odtworzeniem nawierzchni dróg ogrodowych planowany koszt zadania 23.000,00 złotych, a wydatkowano 40 000,00 złotych, za co wykonano 240 m i wybudowano dwie studnie chłonne z osadnikiem wstępnym. Jak się okazało była to konieczna inwestycja, chociaż z olbrzymimi problemami, bo istniało zagrożenie, że woda z prawie całego terenu ogrodu wyleje się na terenie kwatery Relax, gdzie poprzednio wybudowano studnię chłonną w zamian za nieczynny odcinek kolektora odprowadzającego wodę z naszego ogrodu. Jak już wspomniałem zadanie to okazało się bardzo trudne do realizacji ze względu na konieczność uzyskania zgody Urzędu Miasta na rozpoczęcie inwestycji jak również różnego rodzaju procedury narzucone przez zarząd okręgowy. Dość powiedzieć, że Zarząd rozpoczynając inwestycje o wartości powyżej 7 tysięcy złotych musi uzyskać zgodę OZM na podpisanie umowy z wykonawcą. Niestety procedura ta trwała dłużej niż uzyskanie z UM pozwolenia na budowę.
 • Remont zaplecza kuchennego Domu działkowca plan 14.000,00 złotych, wykonanie 5 000,00 złotych. W ramach tego przedsięwzięcia ułożono glazurę w pomieszczeniu po byłym biurze zarządu oraz wykonano profesjonalny zlewozmywak gastronomiczny. Zarząd podjął decyzję o ograniczeniu zakresu tego zadania ze względu na konieczność rozszerzenia zakresu prac przy melioracji. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano

Na planowane w 2017 roku zadania inwestycyjno-remontowe otrzymaliśmy dotację z Okręgu Mazowieckiego PZD w wysokości 9 600,00 złotych.

Tytułem próby Zarząd zbudował dwie osłony śmietnikowe w miejscach, gdzie działkowcy wnosili uwagi, co do estetyki. Osłony wyposażono w odpowiednią "instrukcję obsługi". Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę i postanowiliśmy w bieżącym roku wybudować kolejne, przy bramie nr 4 i hydroforni.

Jak już wspomniałem ze względu na konieczność wybudowania studni chłonnych wartości planowanych zadań zostały skorygowane, aby uzyskać środki na realizacje tego celu. Mimo tego bilans Funduszu Rozwoju zamknął się niedoborem 4 897,77, który musi być pokryty w tym roku.

II. Działalność szkoleniowa

Ogród nasz prowadził działalność szkoleniową i informacyjną, na co składało się:

- szkolenie dla członków związku realizowane w czasie wycieczki i walnego zebrania,

- udział członków Zarządu w szkoleniach organizowanych przez OZM.

Ponadto realizowaliśmy:

- prenumerata miesięcznika „Działkowiec” dla wszystkich członków Zarządu;

- wywieszanie na tablicach ogłoszeniowych bieżących informacji dotyczących naszego ogrodu, plakatów i informatorów działkowca.

 1. Działalność społeczna

Szanowni państwo 23 września, w roku jubileuszu 120 lecia ogrodnictwa działkowego odbył się Dzień Działkowca. Na uroczystości przybyło ponad 400 działkowców z naszego Ogrodu. Oficjalne uroczystości poprzedził koncert Zespołu Wokalnego Art. Styl Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod kierownictwem artystycznym Urszuli Chruściel. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Krzysztof Podlewski.

. Po części oficjalnej było wspólne grillowanie, a smaczny bigos został przygotowany przez restaurację Pałac Mościbrody.

Zarząd w 2017 roku zorganizował konkurs o miano najpiękniejszej działki w rod. Laureatami zostali państwo Barbara i Mieczysław Dziwulscy – I miejsce, Zofia i Roman Stefaniuk – II miejsce i Tadeusz Mazurczak – III miejsce. Nagrody i wyróżnienia zostały wręczona podczas Dnia działkowca.

Otrzymaliśmy również nagrodę od Prezydenta miasta w wysokości 1.500,00 złotych, która została wręczona na Siedleckim Dniu Działkowca, który w tym roku zorganizował ROD „Kolejarz”.

W 2017 roku Zarząd zgłosił do okręgowego konkursu „Wzorowa działka roku 2017 okręgu Mazowieckiego” pięć działek. Przeglądu i oceny zgłoszonych działek w obecności Prezesa Zarządu Jerzego Pstrągowskiego i I Wiceprezesa Krzysztofa Czyżewskiego dokonała komisja okręgowa w składzie Alicja Szosztak – Przewodnicząca, Zofia Busz i Andrzej Lipiński członkowie. Działka nr 371/Z użytkowana przez Państwa Zdzisławę i Adama Kowalczyk zajęła III miejsce w Okręgu Mazowieckim. Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 4 października w ośrodku szkoleniowym OZM PZD w Warszawie.

Zgodnie z przyjętym planem pracy na 2017 rok w dniu 21 sierpnia Zarząd ROD zorganizował wycieczkę do Puław i Konskowoli. Zgodnie z programem zwiedzanie rozpoczęto od pałacu w Puławach gdzie mieści się Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa–Państwowy Instytut Badawczy oraz Muzeum Czartoryskich. Następnie uczestnicy udali się do pobliskiej Końskowoli do Gospodarstwa Szkółkarskiego Państwa Kurowskich. Senior rodu Lucjan Kurowski, założyciel gospodarstwa oprowadził po parku pokazowym, w którym rośnie ponad dwa tysiące okazów drzew i krzewów ozdobnych. W wycieczce wzięło udział 40 działkowców naszego.

Tradycją się już stało spotkanie w naszym Domu Działkowca seniorów z klubu ZDROWIE z okazji Dnia Matki i zbliżającego się Dnia Ojca. Życzenia wszystkim mamom złożył Mieczysław Borkowski członek koła i długoletni nasz działkowicz. . W imieniu Zarządu Ogrodu zebranych przywitał i także złożył życzenia Prezes ROD Jerzy Pstrągowski. Spotkanie okraszone okolicznościowymi wierszykami i piosenkami. Na zakończenie zabawa taneczna.

Przypominam, że Ogród nasz posiada własną stronę internetową oraz profil na Facebooku, na których zamieszczane są relacje z życia naszego ROD.

 1. Bezpieczeństwo w ogrodzie

Szanowni Państwo szacujemy, że w okresie od sierpnia do listopada dokonano około 160 włamaniach do altan na terenie ROD. W związku z tym Zarząd już we wrześniu podjął działania spotykając się z dzielnicowym naszego rejonu i wspólnie kilkakrotnie o różnych porach patrolowano teren ogrodu. Prezes Zarządu wspólnie z I Wiceprezesem p. Krzysztofem Czyżewskim odbyli spotkanie z Komendantem Miejskim Policji, na którym ustalono, że zostaną przekazane Policji aktualne klucze do bram ogrodowych. Komendant Miejski Policji zapowiedział zwiększenie liczby patroli na terenie ROD. Na zebraniu Zarządu w dniu 22.listopada powołano Komisję Bezpieczeństwa pod przewodnictwem p. Marka Golca. Zgodnie z zawiadomieniem w dniu 12 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa ROD, w którym uczestniczyli działkowcy z ROD „Złote Piaski” oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, jej rzecznik pani komisarz Agnieszka Świerczewska i dzielnicowy st. aspirant Jarosław Nadstawny. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele mediów: TVP 3 – Kurier Mazowiecki, TV Wschód, Radio ESKA, Radio Dla Ciebie i Katolickie Radio Podlasia – łącznie przybyło 40 osób. W czasie dyskusji padły propozycje zatrudnienia agencji ochrony lub założenie monitoringu na terenie ogrodu. W związku z tym zostały wysłane trzy zapytania do firm ochroniarskich o przesłanie oferty cenowej i propozycji sposoby ochrony ROD. Na zapytanie odpowiedziała tylko jedna agencja, która zaproponowała patrolowanie terenu przez jednego ochroniarza bez licencji w dzień i dwóch w nocy. Koszt takiej usługi wyniósłby ok. 30 złotych miesięcznie na jedną działkę. Niestety do dnia dzisiejszego nie wpłynęła oficjalna oferta na piśmie. Niestety firmy ochroniarskie nie są zainteresowane ochroną tak dużego terenu. Posiedzenie komisji było nagrywane przez media, a audycje zostały nadane 13 i 14 grudnia

.V. Działalność statutowa

Szanowni Działkowcy informujemy, że w celu poprawy budżetu naszego ogrodu wynajmowaliśmy odpłatnie salę naszych domów działkowca na różne imprezy rodzinne, w wyniku, czego uzyskaliśmy dodatkowe przychody.Zarząd mobilizował członków ogrodu do terminowych opłat za działkę i podawania stanów podliczników poprzez wysyłanie wezwań. Niestety nadal nie wszyscy płacą terminowo swoje należności.  W 2017 roku tylko 10 osób nie wpłaciło należnych opłat, do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Po naszej interwencji na dzień dzisiejszego zebrania pozostało 5 dłużników. Jak co roku problemem jest niepodawanie odczytów stanu zużycia energii elektrycznej w altanach. W 2017 roku aż 395 osób nie podało stanu licznika. Sytuacja ta utwierdza Zarząd w przekonaniu, że konieczne jest zamontowanie skrzynek licznikowych na słupach, co umożliwi odczyt zużytej energii elektrycznej w altanach równocześnie u wszystkich działkowców. Ustalenie wielkości zużytej energii elektrycznej dla wszystkich w jednakowym czasie zakończy wreszcie kredytowanie opieszałych działowców przez tych zdyscyplinowanych, bo zarząd za zużyty prąd musi zapłacić elektrowni.

Jak co roku Zarząd olbrzymim i kosztownym problemem jest wywóz nieczystości. W 2017 roku spółka ZUO, z którą mamy podpisaną umowę, z naszego tereny wywiozła prawie 988 m3 śmieci komunalnych, zamieszanych inkasując za to niebagatelną kwotę ponad 51.192 złotych, oraz 480 m3 odpadów biodegradowalnych, które były odbierane w specjalnych workach na bioodpady. Oszczędziliśmy w ten sposób 30 tysięcy złotych.

Wielokrotnie spotykałem się z Zarządem spółki w celu negocjacji wartości faktur. Udało się w ten sposób oszczędzić 5 032,44 złotych. Niestety mimo to koszty wywozu śmieci są olbrzymie. Planujemy w tym roku zakupić rębarkę do gałęzi, która będzie wykorzystywania do rozdrabniania gałęzi wyrzucanych na śmietniki. Niestety generuje to dodatkowe koszty, bo musimy wydłużyć gospodarzom czas pracy, co także kosztuje. Mamy nadzieję, że zmniejszy to ilość wywożonych śmieci.

            Szanowni państwo Przedstawiliśmy w sposób skrótowy działalność Zarządu ROD „Złote Piaski” w 2017 roku. Na pewno nie zostały tu poruszone wszystkie sprawy, z jakimi Zarząd w sprawozdawczym się zajmował. Zwracamy się do Was o ustosunkowanie się do naszego sprawozdania oraz przyjęcie stosownych uchwał, planu pracy i planu finansowego 2018 rok.

Zapraszamy do merytorycznej dyskusji i przedstawienia wniosków.

 


 

UCHWAŁA Nr 1/2018

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „Złote Piaski” w Siedlcach

z dnia 14.04.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2017 r.

 

Walne zebranie sprawozdawcze, na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD, na podstawie § 64 pkt 1 oraz § 64 pkt 3 statutu PZD, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić ssprawozdanie z działalności Zarządu ROD za rok 2017.

§ 2

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za 2017 rok składające się z:

- bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 341 072,25 zł;

- rachunku zysków i strat zamykającego się nadwyżką na kwotę 3 463,04 zł;

- sprawozdania z Funduszu Rozwoju zamykającego się kwotą  - 4897,77 zł (niedobór);

- sprawozdania z Funduszu Oświatowego zamykającego się kwotą 2 948,27 zł.

§ 3

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Siedlce, dnia 14.04.2018 r.

 


UCHWAŁA Nr 2/2018

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „Złote Piaski” w Siedlcach

z dnia 14.04.2018 r.

w sprawie planu pracy na 2018 rok

Walne zebranie sprawozdawcze, na podstawie § 64 pkt 6 postanawia przyjąć plan pracy na 2018 rok.

Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Siedlce, dnia 14.04.2018 r.

 

                                                                         PLAN  PRACY

ZARZĄDU   RODZINNEGO  OGRODU  DZIAŁKOWEGO

„ZŁOTE   PIASKI”  W  SIEDLCACH

NA    2018 ROK.

 

 1. Działalność organizacyjna

 

 1. Posiedzenia zarządu odbywać się będą raz w miesiącu, a razie potrzeby częściej.
 2. Przedstawić w gablotach ogłoszeniowych skład osobowy zarządu, komisji statutowych i problemowych oraz kalendarz posiedzeń zarządu i dyżurów członków zarządu oraz informacje bieżące Zarządu i materiały jednostek nadrzędnych PZD.
 3. Bieżące prowadzenie kroniki ogrodu.
 4. Bieżące prowadzenie rejestru, działek, działkowców i członków PZD.

     II. Działalność szkoleniowa.

 1. Stałe podnoszenie i doskonalenie praktycznej wiedzy fachowej członków ROD.
 2. Prowadzenie przez Społecznych Instruktorów Fachowych szkoleń członków zarządu.
 3. Organizowanie prelekcji i pokazów na terenie ogrodu.
 4. Propagowanie czytelnictwa wydawnictw Krajowej Rady PZD i miesięcznika „Działkowiec”.
 5. Zgłaszanie działkowców na szkolenia organizowane i finansowane z funduszu oświatowego OZ i KR PZD.
 6. Zgłaszanie nowych działkowców na szkolenia podstawowe organizowane przez OZ.
 7. Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych i udział aktywu w szkoleniu i naradach organizowanych przez OZ i KR.

    III. Działalność na rzecz działkowców, społeczności lokalnej i środowiska.

 1. Kontynuowanie współpracy z klubami seniora, organizowanie spotkań, wspólne grilowanie;
 2. Podjęcie współpracy z powstającym w sąsiedztwie przedszkolem przy Parafii Błogosławionych Męczenników Podlaskich;
 3. Zorganizowanie Dnia Działkowca połączonego z zabawą dla działkowców;
 4. Stała współpraca z dzielnicowym Rewiru II  i Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa działkowców i ich mienia;
 5. Zorganizowanie konkursu o miano najładniejszej działki w ogrodzie;
 6. Zorganizowanie wywozu nieczystości z terenu ogrodu;
 7. Zorganizowanie  Dnia Dziecka;
 8. Zorganizowane wycieczki do Ogrodu Botanicznego w Powsinie..

IV. Działalność  inwestycyjno-remontowa.

Nazwa zadania

Koszt zadania

Fundusz rozwoju

Partycypacja działkowców

Dotacje

Spłata niedoboru f. rozwoju

4 897,77

4 897,77

 

 

Modernizacja sieci energetycznej

75 602,23

9 813,07

50 789,16

15 000,00

Modernizacja sieci wodociągowej z odtworzeniem nawierzchni dróg

76 000,00

1 011,00

74 989,00

 

Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji sieci wodociągowej

5 000,00

5 000,00

 

 

Zakupy środków trwałych (powyżej 3.500 zł)

10 000,00

2 005,41

7 994,59

 

w tym:

Rębarka do gałęzi

5 000,00

1 000,00

4 000,00

 

Lodówka do Domu działkowca

5 000,00

1 005,41

3 994,59

 

Razem

171 500,00

22 727,25

133 772,75

15 000,00

 

                                                                       


UCHWAŁA NR 3/2018

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD
w ROD „Złote Piaski” w Siedlcach

z dnia 14.04.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku

 

Walne zebranie sprawozdawcze, na podstawie § 64 pkt 2 statutu PZD, zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 r.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Siedlce, dnia 14.04.2018 r.


UCHWAŁA Nr 4/2018

Walnego zebrania sprawozdawczego  członków PZD

w ROD „Złote Piaski” w Siedlcach

z dnia 14.04.2018 r.

w sprawie preliminarzy finansowych na 2018 rok

Walne zebranie sprawozdawcze, na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, postanawia przyjąć:

 1. preliminarz finansowy działalności statutowej na 2018 r. zamykający się po stronie przychodów i kosztów w kwocie 245 100,00 zł. Rezerwa stanowi 600,00 zł.
 2. preliminarz Funduszu Rozwoju ROD
 1. bilans otwarcia                                            - 4 897,77 zł (niedobór)
 2. planowane przychody                               176 500,00 zł
 3. planowane koszty                                     171 500,00 zł
 4. planowany stan na 31.12.2018 r.                   102,23 zł
 1. preliminarz Funduszu Oświatowego
 1. bilans otwarcia                                            2 948,27 zł
 2. planowane przychody                                 3 150,00 zł
 3. planowane koszty                                       4 000,00 zł
 4. planowany stan na 31.12.2018 r.    2 089,27 zł

Preliminarze finansowe stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Siedlce, dnia 14.04.2018 r.


 

UCHWAŁA NR 5/2018

Walnego zebrania sprawozdawczego  ROD „Złote Piaski" w Siedlcach

z dnia 14.04.2018 r.

w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze członków ROD „Złote Piaski” w  Siedlcach  postanawia, na podstawie § 64 pkt 7 statutu PZD, uchwalić wysokość poszczególnych opłat ogrodowych.

§ 2

Opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności na:

1) ·wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

2) ·bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,

3) ·opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego · i infrastruktury ogrodowej,

4) ·ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne,

5) ·zarządzanie ROD w roku 2018  w wysokości 0,32 zł od m² powierzchni użytkowanej działki (w tym 0,08 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD).

§ 3

Opłatę ogrodową energetyczną przeznaczoną na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu na podstawie danych z 2017 roku – w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych wynoszących 2017 roku 34912 kilowatów, w roku 2018 w wysokości 0,02 zł od m² powierzchni użytkowanej działki w ROD.

§ 4

Opłatę ogrodową wodną przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych wydobyciemi rozdziałem wody w roku 2018 w wysokości 0,16 zł od m² powierzchni użytkowanej działki w ROD.

§ 5

Opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD zgodnie z cennikiem Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach w roku 2018 w wysokości 0,16 zł od m² powierzchni użytkowanej działki.

§ 6

Wymienione w uchwale opłaty ogrodowe działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

§ 7

Opłatę ogrodową energetyczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do sieci elektrycznej.

§ 8

Małżonkowie posiadające wspólne prawo do tej samej działki, opłacają jedną opłaty ogrodowe w jednym wymiarze.

§ 9

Na podstawie § 145 p. 3 Statutu Walne zebranie obniża opłaty ogrodowe o 0,02 zł. z m2 dla działkowców, członków Stowarzyszenia Polski Związek Działkowców, którzy ponoszą dodatkowe obciążenia finansowe przeznaczone na działalność ROD w postaci składki członkowskiej.

Siedlce, dnia 14.04.2018 r.


 

UCHWAŁA NR 6/2018

Walnego zebrania sprawozdawczego członków

 ROD „Złote Piaski” w  Siedlcach

z dnia 14.04.2018 r.

w sprawie korzystania z energii elektrycznej

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze  ROD „Złote Piaski” w  Siedlcach  na podstawie uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015r.w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych uchwala co następuje:

§ 2

Działkowiec obowiązany jest do podawania stanów zużycia energii elektrycznej w altanie do 30 września każdego roku poprzez:

§ 3

W przypadku podłączania nowych użytkowników lub modernizacji sieci, podlicznik powinien zostać umieszczony w skrzynce poza altaną w miejscu dostępnym dla konserwatora elektryka i członków Zarządu dokonujących odczytów zużytej energii elektrycznej. Koszt podłączenia według kalkulacji firmy konserwującej sieć energetyczną w ogrodzie pokrywa działkowiec.

§ 4

Walne zebranie upoważnia Zarząd do odłączania energii działkowcom, którzy w danym roku kalendarzowym nie podadzą stanu licznika.

§ 5

Walne zebranie upoważnia Zarząd również do odłączania energii działkowcom, wobec, których stwierdzono pobór energii elektrycznej z pominięciem podliczników energii.

§ 6

Walne zebranie upoważnia Zarząd do odłączania energii działkowcom, którzy w danym roku kalendarzowym nie uregulowali należności za energię elektryczną.

§ 7

Ponowne podłączenie energii do altany nastąpi po spełnieniu następujących warunków:

 1. uregulowanie należności za zużytą energię elektryczną. W przypadku nielegalnego poboru energii należność obliczana będzie na podstawie średniego zużycia energii eklektycznej w altanach pomnożona przez dwukrotną cenę 1 kWh i okres nielegalnego poboru;
 2. przeniesieniu licznika zużytej energii elektrycznej w sposób opisany w § 2. Koszt przeniesienia według kalkulacji firmy konserwującej sieć energetyczną w ogrodzie pokrywa działkowiec.

§ 8

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia pomiarowego (podlicznika), do którego doszło bez winy działkowca, Zarząd dokonuje wymiany licznika w sposób opisany w § 3. Koszt wymiany ponosi Zarząd.

§ 9

Na podstawie uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD Walne Zebranie upoważnia Zarząd ogrodu do wyłączania energii elektrycznej w okresie od grudnia do końca lutego w związku z niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu oraz bezpieczeństwem ogrodu.

Siedlce, dnia 14.04.2018 r.


UCHWAŁA Nr 7/2018

Walnego zebrania sprawozdawczego  członków PZD

w ROD „Złote Piaski” w Siedlcach

z dnia 14.04.2018 r.

w sprawie zmiany planu zagospodarowania ROD.

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze członków ROD „Złote Piaski” w Siedlcach działając na podstawie § 64 pkt 9 statutu PZD, w związku z § 29 regulaminu ROD zobowiązuje Zarząd do wystąpienia do Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie z wnioskiem o dokonanie zmiany w planie zagospodarowania ogrodu.

§ 2

Zmiana planu zagospodarowania objęta wnioskiem, o którym mowa w § 1 polega na:

 1. Zmianie przeznaczenia budynku po byłym Domu Działkowca Relax na Biuro Zarządu ROD „Złote Piaski”;
 2. Likwidacji placu zabaw dla dzieci na terenie wspólnym w kwaterze Relaxi utworzeniu w tym miejscu dwóch działek o powierzchni 300 m2 każda i nadaniu im numerów 63b/R i 64b/R;
 3. Likwidacji placu zabaw dla dzieci na terenie wspólnym i utworzeniu dwóch działek o powierzchni 300 m2 każda i nadaniu im numerów 308a, 308b, 326a i 326b. Na pozostałej części wydzielić teren pod osłonę śmietnikową o powierzchni 16 m2 i utworzyć wokół niej strefę ochronna o powierzchni 40 m2. Na pozostałej części terenu wspólnego w tej kwaterze wydzielić i utworzyć miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w ilości 6 szt;
 4. Wydzieleniu na placu przy Biurze Zarządu jednego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 5. Zmianie powierzchni działki Nr 28/Z z 420 m2 na 390 m2.

§ 3

Po dokonanych zmianach ilość działek wynosi 1.277, a łączna powierzchnia działek 407175 m2.

§ 4

Wniosek Zarządu ROD o zmianę planu zagospodarowania ogrodu stanowi integralną część Uchwały.

UZASADNIENIE

ROD po połączeniu ogrodów w 2013 roku posiada trzy place zabaw, z czego jeden w pobliżu Domu Działkowca w miarę spełnia swe zadania i jest wykorzystywany. Pozostałe dwa były na tyle zaniedbane, że ze względów bezpieczeństwa zachodziła konieczność usunięcia z nich urządzeń zabawowych dla dzieci. Podobna sytuacja miała miejsce z domami działkowca, których ogród posiadał aż dwa. Dom działkowca Relax wymagał gruntownego remontu. Zarząd w 2016 roku podjął decyzję o przeprowadzeniu modernizacji budynku z przeznaczeniem na biuro. Za kwotę ok 50 tysięcy złotych doprowadzono tam wodę z ujęcia miejskiego wraz z kanalizacją i energię elektryczną z możliwością korzystania przez cały rok oraz gaz. Założono centralne ogrzewanie gazowe i wyremontowano pomieszczenia biurowe i sanitariaty.

Ze względu na ilość wniosków osób niepełnosprawnych o umożliwienie wjazdu na teren ROD konieczne jest wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Zmiany powierzchni działki Nr 28/Z dokonano komisyjnie na wniosek działkowca. Po dokonaniu pomiarów okazało się, że powierzania działki jest o 30 m2 mniejsza niż widniało w rejestrze działek.

W załączeniu planu zagospodarowania obejmujący zakres zmian wraz z legendą

Siedlce, dnia 14.04.2018 r.

Załącznik do Uchwały nr 7/2018

Wniosek zarządu ROD

im. „Złote piaski” w siedlcach

na walne zebranie CZŁONKÓW PZD

w dniu 14.04.2018 r.

W SPRAWIE ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA OGRODU.

ROD po połączeniu ogrodów w 2013 roku posiada trzy place zabaw, ·z czego jeden w pobliżu Domu Działkowca w miarę spełnia swe zadania i jest wykorzystywany. Pozostałe dwa były na tyle zaniedbane, że ze względów bezpieczeństwa zachodziła konieczność usunięcia z nich urządzeń zabawowych dla dzieci. Podobna sytuacja miała miejsce z domami działkowca, których ogród posiadał aż dwa. Dom działkowca Relax wymagał gruntownego remontu. Zarząd w 2015 roku podjął decyzję o przeprowadzeniu modernizacji budynku z przeznaczeniem na biuro. Za kwotę ok 50 tysięcy złotych doprowadzono tam wodę z ujęcia miejskiego wraz z kanalizacją i energię elektryczną z możliwością korzystania przez cały rok oraz gaz. Założono centralne ogrzewanie gazowe i wyremontowano pomieszczenia biurowe i sanitariaty.

Ze względu na ilość wniosków osób niepełnosprawnych o umożliwienie wjazdu na teren ROD Zarząd wnioskuje o wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Zmiany powierzchni działki Nr 28/Z dokonano komisyjnie na wniosek działkowca. Po dokonaniu pomiarów okazało się, że powierzania działki jest o 30 m2 mniejsza niż widniało w rejestrze działek.W związku z powyższym Zarząd ROD „Złote Piaski” w Siedlcach zwraca się z wnioskiem do Walnego zebrania sprawozdawczego o podjęcie uchwały o dokonaniu zmiany w planie zagospodarowania ROD.

Zmiana planu zagospodarowania objęta wnioskiem, o którym mowa w § 1 polega na:

 1. Zmianie przeznaczenia budynku po byłym Domu Działkowca Relax na Biuro Zarządu ROD „Złote Piaski”;
 2. Likwidacji placu zabaw dla dzieci na terenie wspólnym w kwaterze Relax i utworzeniu w tym miejscu dwóch działek o powierzchni 300 m2 każda i nadaniu im numerów 63b/R i 64b/R. Na pozostałej części wydzielić teren i utworzyć miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w ilości 6 szt;
 3. Likwidacji placu zabaw dla dzieci na terenie wspólnym i utworzeniu czterech działek o powierzchni 300 m2 każda i nadaniu im numerów 308a, 308b, 326a i 326b. Na pozostałej części wydzielić teren pod osłonę śmietnikową o powierzchni 16 m2 i utworzyć wokół niej strefę ochronną o powierzchni 40 m2. Na pozostałej części terenu wspólnego w tej kwaterze wydzielić i utworzyć miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w ilości 6 szt;
 4. Wydzieleniu na placu przy Biurze Zarządu jednego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 5. Zmianie powierzchni działki Nr 28/Z z 420 m2 na 390 m2.

Siedlce, dnia 14.04.2018 r.


UCHWAŁA NR 13/2018

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD
w ROD „Złote Piaski” w Siedlcach

z dnia 14.04.2018 r.

w sprawie chowu gołębi

    Walne zebranie sprawozdawcze ROD im. „Złote Piaski” w Siedlcach na podstawie § 58 pkt 1 regulaminu ROD postanawia wyrazić zgodę na chów gołębi w ogrodzie na warunkach określonych w tym paragrafie regulaminu. Dopuszczalną liczbę gołębi określi zarząd i poda do wiadomości działkowcom.

Siedlce, dnia 14.04.2018 r.

UCHWAŁY REMONTOWE