WITAMY NA STRONIE

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

     "ZŁOTE PIASKI" w Siedlcach


 

 

 

Ruszył nabór wniosków do Budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Z inicjatywy naszych wspaniałych działkowiczek pani Moniki Polak Radnej Rady Miasta Siedlce i Agnieszki Duk został złożony projekt pn.” IV ETAP – strefa parkowania wzdłuż ROD “Złote Piaski” od ul. Przymiarki”. W ramach projektu o wartości 250.000 złotych ma być wykonana kostka brukowa na podbudowie z kruszywa. Płytki EKO ażurowe wraz z podbudową – wyrównanie, podsypanie kruszywem w obramowaniu z krawężnika.

Miejmy nadzieję, że uda się poprawić dolę działkowcom, którzy muszą pokonywać codziennie pokonywać te kałuże.

Oczywiście, jak co roku weźmiemy czynny udział w głosowaniu za naszym projektem.

Pod tym przyciskiem znajdyje się oryginalmy wniosek.

 


 

 

 

NAJWYŻSZY CZAS

NA BIELENIE DRZEW

 

 

 

 

Społeczni Instruktorzy ROD "Złote Piaski" w Siedlcach Czesław DYLAK i Marek GOLEC, jako jedni z pierwszych w Ogrodzie wykonali jeden z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych jakim jest bielenie drzew i krzewów owocowych. Kolejnymi zabiegami będzie usuwanie mumii, opryski brzoskwiń i ciecie drzew i krzewów, ale o tym czytajcie wkrótce  w zakładce SZKOLENIE.

 


 

 

 

WYCENA WARTOŚCI

MAJĄTKU ROD.

 

 

Zgodnie z zaleceniami Okręgu Mazowieckiego została wykonana wycena majątku naszego Ogrodu. Według operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego wartość rynkowa naszego majątku (między innymi Dom Działkowca, Biuro Zarządu, 3 hydrofornie, ogrodzenie, sieć energetyczna, sieć wodociągowa i drogi) wynosi  ponad 6.500.000,00 złotych (słownie sześć i pół miliona). Biorąc pod uwagę wartość majątku zgromadzonego na działkach wszystkich działkowców na pewno żaden z inwestorów nie wyciągnie ręki po nasz teren, bo nie będzie go stać na wypłatę odszkodowań.

W związku z tym zgodnie z procedurą Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu  opłaty do kwoty 1.150,00 złotych, którą ponoszą działkowcy w roku nabycia działki przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury tzw. opłata inwestycyjna (par. 147 p. 1 ppkt. 1 Statutu). Jest to tylko część kwoty (22%), jaką powinien wpłacić nowy działkowiec, bo na każdego działkowca w naszym ROD  przypada majątek o wartości 5.090,00 zł. i tyle powinna wynosić opłata inwestycyjna, ale Zarząd zdaje sobie sprawę, że może to odstraszyć potencjalnych nabywców działek.

Należy tu podkreślić, że tej opłaty nie wnoszą działkowcy spokrewnieni z poprzednim użytkownikiem. Nowi użytkownicy niestety muszą wpłacić jeszcze tzw. wpisowe 350 zł. czyli łącznie 1.500,00 złotych.

 


 

NOWE PRZYCISKI W ZAKŁACE "SZKOLENIE", KTÓRE PRZEKIERUJĄ NA STRONĘ OKRĘGU MAZOWIECKIEGO, GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ OBSZERNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE.

 


 

ZOSTAŁA URUCHOMIONA NOWA ZAKŁADKA

SZKOLENIE,

W KTÓREJ ZAMIESZCZANE BĘDĄ MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 


 

 


 

 


 

 


 

 


Zaproszenie do złożenia oferty

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ogłasza drugi przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z przebudową sieci wodociągowej

Nazwa i dane kontaktowe Zamawiającego:

Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ul. Piaskowa 235, 08-110 SIEDLCE

(adres do korespondencji ul. Przymiarki 70, 08-110 SIEDLCE)

NIP 821-20-87-145       REGON  007015915-05395

                       Biuro Zarządu tel. 608583825,                            www.zlotepiaskisiedlce,                           mail: biuro@zlotepiaskiesiedlce.pl

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest kolejny etap przebudowy sieci wodociągowej z odtworzeniem dróg wewnątrz-ogrodowych wraz z przywróceniem ciśnienia na poszczególnych działkach.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót polegających na realizacji zadania:

1. Wykonanie przewodu wodociągowego dn110 PEHD SDR17 PN10 długości około 305 mb w alejkach głównych na ternie ROD „Złote Piaski”.

2. Wykonanie przewodu wodociągowego dn63 PEHD SDR17 PN10 długości około 120 mb w alejkach bocznych na terenie ROD „Złote Piaski”.

3. Przewiert otworu fi 120 mm do głębokości 1,5 m wraz z montażem rury PE 110 mm długość 350 mb.    

4. Wykonanie punktów czerpalnych dla poszczególnych działek – 8 kpl.

5. Wykonanie zasuwów, zaworów odwadniających i pozostałych robót towarzyszących wykonanie powyższych przedsięwzięć zgodnie z technologią budowy sieci wodociągowej.

6. Odbudowa dróg wewnątrzogrodowych z utwardzeniem nawierzchni z tłucznia.

7. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót

 1. Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń i mediów (np. oświetlenie, infrastruktura drogowa itp.); w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych;
 2. Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu;
 3. Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” w Siedlcach po uzgodnieniu z Kierownikiem Biura ROD.

Ogólne warunki zamówienia:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu robót w formie aneksu do umowy po  uzyskaniu dotacji z jednostki nadrzędnej PZD.
 2. Zamawiający informuje, że mogą wystąpić utrudnienia w realizacji punktu przedmiaru robót w związku z tym, że szerokość części alei ogrodowych może nie przekraczać 3 metrów. Zamawiający dopuszcza alternatywny sposób wykonawstwa (np. przewiert sterowany).
 3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 4. Wykonawca przedstawi aktualny odpis o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 5. Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości dwóch egzemplarzy.
 6. Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 30 grudnia 2021 r.
 7. Gwarancja na wykonane prace minimum 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 8. Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 9. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 10. Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
 12. Przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 50 %;
 2. Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 15%;
 3. Jakość wykonanych robót – 20%;
 4. Gwarancja – kryterium długości udzielonej gwarancji na wykonanie robót – 15%.

Oferty prosimy przesyłać na adres email: biuro@zlotepiaskisiedlce.pl lub w Biurze Zarządu przy ulicy Przymiarki 70 w godzinach jego pracy, w tytule wiadomości należy wpisać: PRZETARG NA WODOCIĄG. Oferty należy składać do dnia 16.11.2021 roku do godziny 1800.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

   

     PRZEDMIAR ROBÓT

 

 


 

 


 

 


 

Nasz udział

w Siedleckich Dniach Działkowca

4 września 2021 roku na terenie ROD "Ustronie" odbyły się Siedleckie Dni Działkowca, w których uczestniczyli przedstawiciele naszego Ogrodu prezesi Jerzy PSZTRĄGOWSKI i Krzysztof CZYŻEWSKI  oraz skarbnik Jan OLSZEWSKI. Szczególnym akcentem tej uroczystości było wręczenie przez Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja SITNIKA nagrody w postaci wkrętarki i szlifierki kątowej  akumulatorowej o łącznej wartości 2.000 złotych.

Złotą odznaką "Zasłużony Działkowiec" został uhonorowany nasz       I wiceprezes Krzysztof CZYŻEWSKI.

Wręczono także medale 40 lecia Polskiego Związku Działkowców, które otrzymali Prezydent Miasta Siedlce Andrzej SITNIK i Pani Teresa KARPETA, która tworzyła ogrody między innymi i nasz, jeszcze przed powstaniem PZD.

 

 

 

 

             GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA Pani Tereso.

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć w GALERII wystarczy kliknąć na powyższe zdjęcie

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z przebudową sieci wodociągowej
Nazwa i dane kontaktowe Zamawiającego:
Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ul. Piaskowa 235, 08-110 SIEDLCE       (adres do korespondencji ul. Przymiarki 70, 08-110 SIEDLCE)
NIP 821-20-87-145       REGON  007015915-05395

Biuro Zarządu tel. 608583825,    www.zlotepiaskisiedlce,   mail: biuro@zlotepiaskiesiedlce.pl

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest kolejny etap przebudowy sieci wodociągowej z odtworzeniem dróg wewnątrz-ogrodowych wraz z przywróceniem ciśnienia na poszczególnych działkach.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót polegających na realizacji zadania:
1. Wykonanie przewodu wodociągowego dn110 PEHD SDR17 PN10 długości około 745 mb w alejkach głównych na ternie ROD „Złote Piaski”.
2. Wykonanie przewodu wodociągowego dn63 PEHD SDR17 PN10 długości około 420 mb w alejkach bocznych na terenie ROD „Złote Piaski”.
3. Wykonanie podejść do punktów czerpalnych na działkach z rur dn25 od przewodu dn63 do każdej z działek wraz z montażem zaworu czerpalnego na terenie działki 120 mb.
4. Wykonanie punktów czerpalnych dla poszczególnych działek – 40 kpl.
5. Wykonanie zasuwów, zaworów odwadniających i pozostałych robót towarzyszących wykonanie powyższych przedsięwzięć zgodnie z technologią budowy sieci wodociągowej.
6. Odbudowa dróg wewnątrzogrodowych z utwardzeniem nawierzchni z tłucznia.
7. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót:

1.    Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń i mediów (np. oświetlenie, infrastruktura drogowa itp.); w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych;
2.    Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu;
3.    Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski”
w Siedlcach po uzgodnieniu z Kierownikiem Biura ROD.

Ogólne warunki zamówienia:

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu robót w formie aneksu do umowy po uzyskaniu dotacji z jednostki nadrzędnej PZD.
2.    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
3.    Wykonawca przedstawi aktualny odpis o prowadzeniu działalności gospodarczej.
4.    Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości dwóch egzemplarzy.
5.    Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 30 listopada 2021 r.
6.    Gwarancja na wykonane prace minimum 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
7.    Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
8.    Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
9.    Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
10.    Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
11.    Przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kryterium oceny ofert:

a)    Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 70 %;
b)    Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 15%;
c)    Gwaran
cja – kryterium długości udzielonej gwarancji na wykonanie robót – 15%.

Oferty prosimy przesyłać na adres email: biuro@zlotepiaskisiedlce.pl lub w Biurze Zarządu przy ulicy Przymiarki 70 w godzinach jego pracy, w tytule wiadomości należy wpisać: PRZETARG NA WODOCIĄG. Oferty należy składać do dnia 21.09.2021 roku do godziny 18.00.
Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być
podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

                                            

PRZEDMIAR ROBÓT/FORMULARZ OFERTOWY

 

 


 

Od 9 sierpnia można głosować w ramach Budżetu Obywatelskiego na projekt nr 2 III ETAP – ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ROD „Złote Piaski”. Aby projekt ten mógł zostać zrealizowany potrzebne są Państwa liczne głosy.  Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Siedlec, nie trzeba być pełnoletnim. Głosować mogą też osoby małoletnie za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego. Maksymalna ilość punktów do przyznania wynosi 10. Głosy można oddawać do końca sierpnia i tradycyjnie dostępne są trzy sposoby:

1. oddanie głosu bezpośrednio poprzez aplikację na stronie https://budzet24.pl/umsiedlcebo/desktop
2. korespondencyjnie – po przesłaniu wypełnionej i podpisanej karty do głosowania na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
3. poprzez wrzucenie wypełnionej i podpisanej karty do głosowania do urny znajdującej się w wejściu głównym do Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2.

4. Złożenie wypełnionej karty w Biurze Zarządu ul. Przymiarki 70 lub wrzucenie do skrzynki na listy przy drzwiach do Biura.
Karty do głosowania są dostępne w Biurze Zarządu ROD „Złote Piaski”, w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 – wejście główne oraz na stronie
bip.siedlce.pl zakładka „Budżet”.

Kartę można wydrukować również z naszej strony klikając na ikonkę obok .

 

 

ZACHĘCAMY NASZYCH DZIAŁKOWCÓW DO ODDANIA 10 PUNKTÓW NA PROJEKT NR 2.

Po zakończeniu przebudowy ulicy Piaskowej będzie budowana ulica Przymiarki.

 


 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

7 sierpnia odbyło się długo oczekiwane Walne Zebranie  Sprawozdawcze. Zebrania poprzedziło szkolenie działkowców,  które zgodnie z zapowiedzią przeprowadził dzielnicowy st. sierż Radosław KRASUSKI.  Następnie głos zabrała Radna Miasta Siedlce Pani Monika POLAK która omówiła tegoroczne założenia Funduszu Obywatelskiego.  Zgodnie z wynikami głosowania mieszkańców Siedlec w tym roku w ramach funduszu obywatelskiego zostanie dokończona budowa ulicy Piaskowej wraz z parkingami przy naszym Ogrodzie. Natomiast na przyszły rok zostało zgłoszone zadanie inwestycyjne - budowa ulicy Przymiarki. Oczywiście poprzemy tę inicjatywę i zbierzemy odpowiednią ilość podpisów, aby projekt ten został zatwierdzony do realizacji w przyszłym roku. Po tych wystąpieniach rozpoczęło się Walne Zebranie, które przebiegało zgodnie z porządkiem obrad, który otrzymali działkowcy na zawiadomieniach o zebraniu. Po przedstawieniu przez Prezesa ROD Jerzego PSTRĄGOWSKIEGO sprawozdania z działalności Zarządu w latach 2019 i 2020 uzupełnionego oczywiście o dane finansowe przedstawione przez Główną Księgową ROD Renatę MOŚCICKĄ  odbyła się dyskusja. Głównym tematem były oczywiście olbrzymie koszty wywozu nieczystości.  Niestety nie udało się przyjąć konkretnego rozwiązania tego problemu. Pozostaje tylko apelować do działkowców  o rozsądne gospodarowanie śmieciami w szczególności odpadami zielonymi, które można kompostować na działce. Do puki tego nie zrozumiemy niestety będziemy musieli ponosić coraz większe opłaty za wywóz śmieci. Po krótkiej dyskusji I Wiceprezes Krzysztof CZYŻEWSKI przedstawił plan pracy Zarządu na 2021 rok i propozycje wysokości opłat na ten rok. Oczywiście nie było tu żadnego zaskoczenia, bo większość działkowców dokonała już wpłaty zaliczki na poczet tegorocznych opłat. W czasie zebrania przyjęto 16 uchwał dotyczących działalności Ogrodu. W zebraniu uczestniczyła Pani Krystyna MAZUREK członek Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Całe zebranie przebiegało w rygorze obostrzeń związanych a koronawirusem COVID-19. Odbyło się bowiem na terenie otwartym przed Domem Działkowca z zachowaniem bezpiecznych odległości i dezynfekcją rąk włącznie. Niestety frekwencja była niezbyt duża, bo stanowiła niespełna 7%.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W ZAKŁDCE GALERIA


 

POLICJA OSTRZEGA !!!

 

W dniu 27.07.2021 roku w Biurze Zarządu w odbyło się spotkanie Prezesa Jerzego PSTRĄGOWSKIEGO i I Wiceprezesa Krzysztofa CZYŻEWSKIEGO z dzielnicowym st. sierż. Radosławem KRASUSKIM, na którym omówiono stan bezpieczeństwa na terenie ogródków działkowych. Ustalono także procedury postępowania w przypadku stwierdzenia pobytu na terenie ROD osób niepożądanych. Spotkanie odbyło się w ramach akcji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu i Okręgu Mazowieckiego PZD. St. sierż. Radosław KRASUSKI przeprowadził dla osób obecnych w Biurze szkolenie na temat oszustw dokonywanych na osobach starszych metoda na wnuczka, pracownika banku, policjanta, rachmistrza spisowego lub urzędnika. Szkolenie dla większego grona działkowców naszego Ogrodu odbędzie się podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego, na które został zaproszony nasz dzielnicowy.

 


 

UMOWA PODPISANA - CZAS NA DZIAŁANIE

 

Przedstawiciele naszego ROD Prezes Jerzy PSTRĄGOWSKI i I Wiceprezes Krzysztof CZYŻEWSKI oraz Wiceprezydent Miasta Siedlce Robert SZCZEPANIK i Skarbnik Miejski Kazimierz PARYŁA podpisali umowę o dofinansowaniu z funduszu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców. Pieniądze przeznaczone są na remont Domu Działkowca. Teraz przed Zarządem dalsze działania, wyłonienie w drodze konkursu ofert wykonawcy i realizacja zadania. W ramach przedsięwzięcia planowana jest  przebudowa sceny, położona zostanie struktura na ścianach świetlicy i holu wejściowego.

 


 

MATERIAŁY NA WALNE ZEBRANIE DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE "WALNE ZEBRANIE" -

WYSTARCZY KLIKNĄĆ NA OBRAZEK

 


 

PIENIĘDZY NIE MA,

ULICA BĘDZIE BUDOWANA ETAPAMI.

Po naszym artykule na stronie internetowej i FB z inicjatywy Prezydenta Miasta Andrzeja SITNIKA odbyło się spotkanie na ulicy Przymiarki z Prezesem i I Wiceprezesem naszego ROD. Niestety nic konkretnego nie dowiedzieliśmy się, bo w mieście po prostu nie ma pieniędzy na takie inwestycje, nawet na kilkanaście wywrotek tłucznia do wyrównania. Prezydent obiecał, że budowa nawierzchni ulicy może być realizowana etapami z Funduszu Obywatelskiego. Oczywiście na pewno poprzemy tę inicjatywę, może już nie będzie takich trafnych inwestycji z Funduszu Obywatelskiego jak światła na Kurpiowskiej przy Szkole Podstawowej Nr 10, gdzie dzieciaki nagminnie przechodzą na czerwonym świetle. Przejście stało się bardziej niebezpieczne niż było wcześniej.

Nawierzchnia ma być z kostki brukowej, a jej budowa przez kilka lat to kolejne utrudnienia. Musimy uzbroić się w cierpliwość, a jeśli ktoś uszkodzi sobie auto to po prostu musi dochodzić odszkodowania z UM.

 


 

 

 

  SPYCHOLOGIA URZĘDNICZA

 

 

Zarząd zwraca się do świadków równania ulicy Przymiarki destruktem asfaltowym, bo nikt z Zarządu tego nie widział. Opisane w piśmie czynności dotyczą ulicy Piaskowej. Ulica Przymiarki Panie Naczelniku leży dokładnie po drugiej stronie Ogrodu wzdłuż torów kolejowych. Tam owszem raz przejechała równiarka, ale efekty jej pracy już na drugi dzień, gdy popadał deszcz poszły na marne. Zarząd ROD wystąpił z wnioskiem o naprawę nawierzchni ul. Przymiarki, a Pan Naczelnik wymalował taki "kwiatek".  Ulica Przymiarki różni się od innych ulic o nawierzchni żużlowej, bo po innych ulicach przeemieszcza się kilka, kilkanaście samochodów mieszkańców tych ulic. Po ulicy Przymiarki codziennie jeździ kilkadziesiąt aut działkowców. Przypominamy, że nasz Ogród ma 1277 działek i dojazd do nich rozkłada się po połowie na obie ulice.

NIE OCZEKUJEMY DROGI ASFALTOWEJ, ALE PRZYNAJMNIEJ RÓWNEJ.

.


 

SŁONECZNA DOLINA

TO CHYBA DRUGA NAZWA NASZEGO OGRODU

 

Dzieciaki z Przedszkola Słoneczna Dolina na dobre zadomowiły się w naszym Ogrodzie. W ubiegłym roku pandemia pokrzyżowała im plany i nie odbyło się  Święto Pieczonego Ziemniaka, ale za to na wiosnę po zluzowaniu obostrzeń znów zagościły w naszym ROD. Zarząd otwarty na tę współpracę, a prezesi zawsze miło witają młodych gości i ich opiekunów.

 


 


 

 


 

 


 

 


 

Źródło: działkowiec


 

 


 

 

 

 

 

NOWA OBWODNICA NIE ZAGRAŻA DZIAŁKOM.

 

 

 

 

Miasto Siedlce przystąpiło do opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Siedlce, w jego założeniach jest budowa wzdłuż zachodniej granicy miasta siedleckiego odcinka drogi krajowej DK63 (do Sokołowa Podlaskiego), jako fragmentu Wielkiej Pętli Mazowsza. Jej przebieg ustalono pomiędzy osiedlem Daszyńskiego a Muchawką. Wlot przewidywany jest na przepompownią ścieków potem wzdłuż osiedla Daszyńskiego i opodal kilku zabudowań przy ul. Piaski Zamiejskie i dalej polami do DK 63. Ten projekt wzbudził protesty mieszkańców. Pojawiły się również plotki, że obwodnica ta będzie przebiegała przez nasz Ogród.

Jak widać na załączonym planie nie jest to prawdą. Studium uwarunkowań przewiduje pozostawienie siedleckich ogrodów w obecnym kształcie, a teren naszego ROD stanowi klin napowietrzający miasto, a więc nie może tam być zabudowy wysokiej.  Ponadto przez teren tego ogrodu przebiegają linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, które powodują ograniczenia dla budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

W okolicy naszego Ogrodu za ROD „Witamina” planowana jest budowa ulicy łączącej ul. Przymiarki i Piaskową oraz tunel lub wiadukt na przejeździe w ul. Piaski Zamiejskie. To rozwiązanie na pewno utrudni dojazd do ogrodu z tej strony, ale budowę tunelu wymuszają plany PKP, które przewidują budowę Kolei Szybkich Prędkości. Zwiększona prędkość pociągów wymusza budowę bezkolizyjnych skrzyżowań drogowo-kolejowych. Założenia te niestety potwierdzają kolejne plotki o przeniesieniu przystanku    SIEDLCE ZACHODNIE.

 


 

 

 

 

ZMIANY

W SKŁADZIE

ZARZĄDU

 

 

Dwóch członków Zarządu Jerzy UMIĘCKI i Waldemar WOLANIN złożyło pisemne rezygnacje z pracy w Zarządzie. Zarząd ROD "Złote Piaski" na swym posiedzeniu w dniu 27 stycznia przyjął rezygnacje i jednocześnie na podstawie par. 40 Statutu dokooptował do swego składu Marka GOLCA.  Do obsadzenia pozostaje jeszcze jedno miejsce w Zarządzie.

 


 

PODSUMOWANIE 2020 ROKU

Praca zdalna, pandemia, koronawirus to określenia, które towarzyszyły nam w ubiegłym roku i wyznaczały sposób i kierunki naszej pracy. Pomimo obostrzeń, w jakich przyszło nam żyć rok 2020 dla naszego Ogrodu był rokiem korzystnym i zaliczamy go do udanego. Zarząd, co prawda tak jak wszystkie struktury PZD pracował zdalnie, ale zrealizował wszystkie swoje założenia, a przede wszystkim inwestycje. Ze względu na ograniczenia w ilości osób i zapewnienie dystansu społecznego Zarząd na podstawie odpowiedniej Uchwały Zarządu Krajowego podjął decyzję o odstąpieniu od zwoływania walnego zebrania, a swą pracę oparł na preliminarzach z 2019 roku, a tym samym wysokości opłat nie uległy zmianie i tak zrealizowano kolejny etap przebudowy sieci wodociągowej o wartości 174.765,20 zł. i 128 działek uzyskało dostęp do wody. Prowadzono dalszą modernizację sieci energetycznej, w efekcie, której założono kolejne liczni zużytej energii elektrycznej w altanach. Wartość tej inwestycji to 14.977,06 złotych. Wykonano gruntowną modernizację świetlicy w Domu Działkowca. Zadanie to realizowane było ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MIAD’2020 z dofinansowaniem Prezydenta Miasta Siedlce i oczywiście naszym wkładem własnym. Łączna wartość zadania 30.756,20 złotych, a wykonano nowoczesny sufit podwieszany z oświetleniem ledowym oraz klimatyzację.

Pomimo tego, że cały Związek pracował zdalnie to na wszystkie zadania inwestycyjne musieliśmy uzyskać tak jak zawsze wszelkie pozwolenia i zgody z Okręgu. Nie było to łatwe odpowiednie pozwolenia otrzymaliśmy, ale nie udało się uzyskać w tym roku żadnej dotacji z OZM, szkoda, że nasze fundusze zasilały tylko środki zewnętrzne od Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta Siedlce, a Okręg nie miał tyle determinacji żeby rozpatrzyć nasze wnioski, bo pozostały one do dziś bez odpowiedzi, choć Zarząd Krajowy w swych komunikatach zapewniał, że wszystkie struktury Związku pracują normalnie.

W 2020 roku obchodziliśmy jubileusz 45 lecia istnienia Ogrodu. Żadnych uroczystości ze względu na pandemię nie organizowaliśmy. Ograniczyliśmy się tylko do umieszczenia tablicy pamiątkowej na Domu Działkowca i banera na Biurze Zarządu. Szkoda, że nasze jednostki nadrzędne nie pamiętały o naszym jubileuszu i nie przyznały nam, chociażby pamiątkowego dyplomu nie mówiąc już o nagrodzie, którą można było przesłać zdalnie, ale nota na przekazanie partycypacji niebawem wpłynie do Ogrodu.

 

Na zdjęciu budowa studni odwadniającej sieć z przyłączem umożliwiającym w przyszłości podłączenie się do sieci miejskiej. Takie rozwiązanie zaleciło nam Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i choć na dziś wydaje się zbyteczne, bo mamy swoje ujęcia wody, ale na jak długo wystarczą?? W dzisiejszych czasach anomalii pogodowych i suszy może to być podejście prorocze.

 

Więcej zdjęć z tamtorocznych inwestycji w GALERII.


 

 


 

 


 

 


 

 

Piaskowa na ukończeniu

Dobiegają końca prace budowlane na ulicy Piaskowej w Siedlcach.

Projekt budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej na ulicy Piaskowej od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej (dojazd na ROD Złote Piaski) w kierunku Piaski Zamiejskie został zgłoszony z inicjatywy Stowarzyszenia Mieszkańców Bezpartyjne Siedlce przez Panią Agnieszkę Duk i Pana Jarosława Sawickiego w ramach budżetu obywatelskiego. 
Projekt został pozytywnie zweryfikowany i poprzez głosowanie zakwalifikowany do wykonania w 2020 roku. Prace budowlane polegały na budowie chodnika oraz ścieżki rowerowej dwukierunkowej a także na ułożeniu ażurowych płyt pod drogę dla samochodów. Została położona warstwa wiążąca na ścieżce rowerowej a dzisiaj wykonawca położył także warstwę ostateczną, ścieralną. Układane są także płyty pod drogę. Chodnik jest już wykonany w całości. 

W przyszłym roku, także z budżetu obywatelskiego, będzie wykonywana inwestycja w postaci budowy strefy parkowania wzdłuż ROD "Złote Piaski" - Ulica Piaskowa od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w kierunku Piaski Zamiejskie. Projekt został zgłoszony z inicjatywy Stowarzyszenia Mieszkańców Bezpartyjne Siedlce przez Panią Agnieszkę Duk i Panią Monikę Polak. Poprzez realizację projektu mieszkańcy Siedlec, głównie działkowicze, będą mieć możliwość bezpiecznego dotarcia do swoich działek oraz pozostawienie pojazdów w przeznaczonej do tego strefie.

Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miasta Siedlce na wniosek Pana Prezydenta zgłosił także projekt "Budowa ulicy Cmentarnej od ronda Hoffmana do ulicy ks. Niedziałka oraz ulicy Piaskowej i Kątowej od ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie" do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mamy nadzieję, że zostanie pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania.

Więcej zdjęć na stronie Urzędu Miasta https://siedlce.pl/aktualnosci/2020/aktualnosci-10-2020/piaskowa-na-ukonczeniu#nav

 


 

 


 

OŚWIADCZENIE

ZARZĄDU ROD "ZŁOTE PIASKI" W SPRAWIE PRZETARGU NA ROBOTY WODOCIĄGOWE

W odpowiedzi na wątpliwości oferentów w sprawie zbyt krótkiego terminu realizacji robót wodociągowych Zarząd oświadcza, że przedłuża termin wykonania do 20 grudnia 2020 roku. Ponadto oświadczamy, że przyjęte w ogłoszeniu przetargowym kryterium oceny oferty pod względem terminu realizacji zadania zostanie przyznane 15 punktów dla wszystkich ofert, w których termin realizacji nie będzie dłuższy niż 20 grudnia br.