WITAMY NA STRONIE

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

     "ZŁOTE PIASKI" w Siedlcach

 

 

 


 

A k t u a l n o ś c i

 


 

W zakładce PRAWO PZD na czas epidemii koranowirusa nowe zasady przekazywania dokumentów związanych ze zmianą użytkownika działki.

 


 

 


 

Uchwały  

Krajowego Zarządu Polskiego Związku

Działkowców zasad funkcjonowania

struktur Związku

w okresie  epidemii koronawirusa COVID-19

Uchwała nr 60/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD.

Uchwała nr 71/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii.    


 

 

WALNE ZEBRANIE

DOPIERO W CZERWCU

Zgodnie z decyzją Rządu RP o zakazie organizowania spotkań publicznych w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców nakazał przesunięcie terminów walnych zebrań sprawozdawczych do 31 lipca 2020 roku. Zarząd ROD „Złote Piaski” wstępnie ustalił, że walne zebranie w naszym Ogrodzie odbędzie się w połowie czerwca. Ostateczny termin zostanie ustalony i ogłoszony po głębokiej analizie stanu epidemicznego w kraju.

Jednocześnie biorąc pod uwagę stan finansów w ogrodach w celu zapewnienia dalszego działania ROD Krajowy Zarząd PZD uchwałą Nr 44/2020 z dnia 11 marca 2020 r. upoważnił zarządy ogrodów działkowych do pobrania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 r. w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań podjętych w 2019 roku.

Zgodnie z art. 34 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Zarząd ROD zobowiązany jest do zawiadomienia działkowców o zmianie wysokości opłat. Jeśli nie ma takiego zawiadomienia to działkowiec musi wpłacić należne opłaty w terminie do 30 czerwca w wysokości ubiegłorocznych kwot. Zarząd zdaje sobie sprawę, że nie wszyscy pamiętają o tym obowiązku, dlatego zostaną wysłane stosowne zawiadomienia do działkowców.

Informujemy, że ze względu na koszty wysyłania ponownych zawiadomień o wielkości ostatecznych opłat Zarząd będzie wnioskował do walnego zebrania o uchwalenie opłat w wysokościach pobranych zaliczek. Jednak rosnące ilości i koszty wywozu śmieci zmusza nas do ograniczenia wartości inwestycji i remontów i przeznaczenie tych środków na działalność statutową.

 


 

 

KOMUNIKAT
Prezesa Polskiego Związku Działkowców
z dnia 16 marca 2020 r.


w sprawie działalności struktur PZD i apelu do działkowców w związku z
zagrożeniem epidemiologicznym

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Krajowy Zarząd PZD uznał za pilne i konieczne podjęcie szeregu decyzji ograniczających działalność poszczególnych struktur Związku.
Przede wszystkim wszystkie walne zebrania (konferencje delegatów) zostały przesunięte. Wstępnie ostateczny termin na ich odbycie został ustalony na 31 lipca 2020 r. Jednak w zależności od rozwoju sytuacji i ten termin może być przesunięty. Z tego względu zarządy ROD zostały upoważnione do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie funkcjonowania ROD w 2020 roku. Wysokość tych zaliczek będzie odpowiadać opłatom ogrodowym uchwalonym w zeszłym roku przez walne zebrania. Dlatego też ze względu na nadzwyczajną sytuację oraz konieczność zachowania bieżącego funkcjonowania wszystkich ROD, bardzo prosimy o uiszczanie tych zaliczek – przede wszystkim w formie bezgotówkowej w drodze przelewu bankowego.
Wszystkie organy Związku, w tym Krajowy Zarząd oraz okręgowe zarządy, będą na bieżąco Państwu przekazywać najważniejsze informacje poprzez swoje strony internetowe. Dlatego prosimy w miarę systematycznie śledzić te strony, a zwłaszcza
www.pzd.pl. Na tej stronie znajdziecie Państwo również adresy stron poszczególnych okręgów, które również będą zamieszczać komunikaty w kwestiach dotyczących swojego terenu działania.
Niezależnie od powyższego pragniemy Państwa poinformować, że władze Związku wprowadziły również nadzwyczajne zasady pracy dla biur jednostek PZD, a zwłaszcza biur jednostek okręgowych i Biura Jednostki Krajowej. Bieżąca działalność będzie utrzymana, jednak obowiązywać będą obostrzenia związane z koniecznością zachowania podstawowych zasad ostrożności. Oznacza to zminimalizowanie bezpośrednich kontaktów z interesantami do niezbędnego minimum i do przypadków tego absolutnie wymagających. Pozostałe sprawy powinny być załatwiane w innej formie, zwłaszcza w drodze telefonicznej, poprzez e-mail albo zwykłej poczty. Pracownicy i działacze Związkowi są przygotowani do sprawnej obsługi spraw w powyższych formach.
Z związku z tym w tym trudnym okresie bardzo prosimy o odłożenie na bok zdecydowanej większości spraw. Dotyczy to zwłaszcza kwestii spornych, które nie tylko wywołują wiele emocji, ale i wymagają sporo wysiłku do ich rozpoznania. Wszystkie podobne sprawy należy odstawić na najbliższe tygodnie. To nie jest czas na tego rodzaju działalność. Dzisiaj musimy zmierzyć się z innym wyzwaniem. Dzisiaj walczymy o zachowanie zdrowia nas wszystkich.
Mając zatem to na uwadze oraz ze względu na poważne zagrożenie epidemiologiczne, a także w trosce o zdrowie i życie działkowców oraz ich rodzin, zwracamy się z apelem do wszystkich o pozostanie w domach. Unikajmy większych skupisk ludzi, zwłaszcza w komunikacji publicznej i placówkach handlowych. W sposób szczególny kierujemy ten apel do seniorów i osób w podeszłym wieku, które są szczególnie narażone na zagrożenie związane z koronawirusem. Nie ryzykujcie swoim zdrowiem! Ograniczcie swoje wyjścia do absolutnego minimum. Unikajcie jak możecie bezpośrednich kontaktów, zwłaszcza z młodszym pokoleniem. Zminimalizujecie w ten sposób szansę na zarażenie wirusem, który może być szczególnie niebezpieczny dla osób starszych.
Z powyższych względów zwracamy się do wszystkich działkowców o bezwarunkowe przestrzeganie i stosowanie się do nakazów i decyzji wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne. W tej wyjątkowej sytuacji wszyscy musimy wykazać się odpowiedzialnością i swoim rozsądnym zachowaniem wspomóc walkę z rozwijającą się epidemią. Nie wolno nam bagatelizować tej sytuacji – chodzi bowiem o zdrowie i życie nas wszystkich –działkowców, naszych rodzin i całego społeczeństwa.
Jesteśmy przekonani, że w tej trudnej sytuacji polscy działkowcy po raz kolejny staną na wysokości zadania oraz wykażą się wysoką dyscypliną i odpowiedzialnością. Dzięki takiej postawie nas wszystkich mamy szansę stosunkowo szybko pokonać zagrożenie. Dlatego ponownie prosimy o szczególną dbałość o zdrowie. Zachęcamy zwłaszcza do odpowiedniej aktywności fizycznej, o ile nie wiąże się to z ryzykiem zakażenia. W takim przypadku można rozważyć umiarkowaną pracę na własnej działce. Z tą myślą Krajowa Rada rozprowadzi do wszystkich specjalnie opracowaną broszurę dotyczącą upraw warzyw na działce.
Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnemu wysiłkowi i solidarności już niedługo pokonamy tę niebezpieczną epidemię i wszyscy będziemy cieszyć się z uroków naszych pięknych ogrodów i uprawiać własne działki.

Życząc nieustannego zdrowia
Prezes PZD
mgr inż. Eugeniusz Kondracki

 


 

 


 

Narada szkoleniowa dla prezesów i członków zarządów ROD z terenu działania siedleckiej Delegatury PZD

 

W dniu 5 marca 2020 roku odbyła się narada szkoleniowa dla prezesów, członków zarządów ROD z rejonu działania siedleckiej delegatury. W naradzie udział wzięli:

  • p. Edward Filip – przewodniczący Delegatury oraz członek Zarządu OZM
  • p. Agnieszka Pieskow-Makowska inspektor ds. inwestycji i remontów OZ
  • p. Krystyna Mazurek członek Okręgowej i Krajowej Rady oraz Delegatury

W zebraniu uczestniczyli prezesi i członkowie zarządów w większości wybrani w 2019 roku. Tematem szkolenia było omówienie wytycznych ws. przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2020. Inspektor ds. inwestycji i remontów OZ p. Agnieszka Pieskow-Makowska, przekazała uczestnikom narady wszelkie informacje dotyczące przygotowania, a następnie przeprowadzenia  walnego zebrania. Zwróciła uwagę na właściwy – zgodny z przepisami i wytycznymi KR PZD – sposób zwołania zebrania, możliwość uczestnictwa w zebraniu tylko przez osoby uprawnione, a także na właściwy tryb uchwalania uchwał w czasie zebrań. Zwróciła również uwagę na terminowe przekazywanie dokumentów z zebrań do biura Okręgu. Zostały omówione zmiany, które pojawiły się w tegorocznych wytycznych na walne zebrania opracowane przez KR PZD materiały pomocnicze wraz ze wzorami właściwej dokumentacji walnych zebrań. Zwróciła uwagę na to, by komisje rewizyjne w ROD czuwały nad właściwą procedurą przebiegu walnych zebrań.

P. Agnieszka Pieskow-Makowska omówiła sprawy inwestycyjne w ROD począwszy od przygotowania inwestycji, opracowania właściwej dokumentacji na walne zebranie, możliwości korzystania z dotacji OM PZD jak również z jednostek samorządowych. Ponadto przypomniała i wyjaśniła cały proces i zasady ubiegania się o dotację z Okrgowego Zarządu Mazowieckiego PZD na planowane w ogrodach zadania inwestycyjne i remontowe. Wszelkie wątpliwości były wyczerpująco wyjaśniane na bieżąco przez p. Agnieszkę, aby wszystkie przekazane informacje były jak najlepiej zrozumiane i zastosowane w ogrodach. Dyskusja związana z najczęstszymi problemami inwestycyjnymi okazała się bardzo przydatna i doceniona przez biorących udział w naradzie. P. Edward Filip zachęcał do pozyskiwania środków z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze w 2020 roku, co wiąże się z podjęciem uchwał na walnym zebraniu.

Spotkanie było przygotowane bardzo szczegółowo. Za wysoki poziom szkolenia przewodniczący delegatury w Siedlcach p. Edward Filip podziękował p. Agnieszce Pieskow-Makowskiej, życzył wszystkim dobrze przygotowanych walnych zebrań, realizacji uchwał na nich podjętych oraz wypełnienie statutowych obowiązków wynikających z walnych zebrań. Narada jest możliwością bezpośredniego spotkania się przedstawicieli zarządów z pracownikami biura OZM PZD, okazała się – jak ocenili uczestnicy – bardzo pomocna. Wiele ogólnych problemów udało się omówić i wyjaśnić, co zapewni prawidłowe zarządzanie Rodzinnym Ogrodem Działkowym.

P. Edward Filip podziękował zebranym za zainteresowanie i dużą frekwencje oraz aktywność uczestników narad, którzy zadawali wiele pytań. Dzięki temu, można mieć nadzieję, że łatwiej będzie zarządom ogrodów eliminować nieprawidłowości w bieżącym zarządzaniu ROD oraz wprowadzać w życie aktualne przepisy związkowe.

Krzysztof Czyżewski

INSTRUKTOR OKRĘGOWY SSI

 


Zarząd ROD "Złote Piaski" ponownie zachęca wszystkich działkowców do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na budowę II etapu ul. Piaskowej. Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Siedlce.

www.siedlce.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI

 


 

 

 

 

 

 

 

    KRADZIEŻE KRANÓW.

 

 

 

 

 

 

 

Jak już informowaliśmy na terenie Ogrodu doszło do kradzieży kilkudziesięciu zaworów czerpalnych na działkach. Najwięcej skradziono kranów na nowo wybudowanym wodociągu. Ze względu na ilość kradzieży Zarząd podjął kroki, aby sprawą zainteresować Policję. W tym celu w dniu 25 lutego zorganizowano spotkanie z nowym dzielnicowym z naszego rewiru sierżantem Radosławem Krasuskim. Prezes Jerzy Pstrągowski wspólnie z dzielnicowym i gospodarzem ogrodu dokonali objazdu całego ROD, w celu zapoznania go z terenem naszego ROD. Przekazano także klucze do bram, a przede wszystkim ustalono działania, aby ukrócić proceder kradzieży zaworów.

Przedstawiciel Policji poinformował, że zgodnie z procedurami zostaną skontrolowane skupy złomu i targowiska.

Niestety koszty montażu nowych kranów pozostają po stronie działkowców, dlatego należy zgłaszać fakt kradzieży na Policję. Zarząd zaś w celu umożliwienia włączenia wody na wiosnę wkręci korki w miejsce skradzionych zaworów.

APELUJEMY DO DZIAŁKOWCÓW O SPRAWDZENIE NA WŁASNYCH DZIAŁKACH, CZY SĄ ZAWORY CZERPALNE A W RAZIE ICH BRAKU ZGŁOSIĆ TEN FAKT POLICJI I ZARZĄDOWI.

 


 

 


 

Narada szkoleniowa dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych

             W dniu 07.02.2020r w Biurze Zarządu ROD Złote Piaski w Siedlcach odbyła się narada szkoleniowa dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych w ROD z terenu działania siedleckiej Delegatury.
          Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie Pan Krzysztof Czyżewski przedstawił zebranym wytyczne Stowarzyszenia Ogrodowego PZD dla Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli realizacji obowiązków odnoszących się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującą  Ustawą o ochronie danych osobowych tzw.RODO.
           W dalszej części spotkania zostały omówione główne zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy badaniu bilansu i poszczególnych sprawozdań finansowych zgodnie z wytycznymi KR PZD. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały pomocnicze dotyczące RODO i dotyczące badanie bilansów i sprawozdań finansowych zgodnie z wytycznymi KR PZD.

Delegatura Rejonowa PZD w Siedlcach

Teresa Radzikowska

 


 

 

 

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE

TEGOROCZNEGO

ETAPU

BUDOWY

WODOCIĄGU

 

 

 

Preliminarz budżetowy Funduszu Rozwoju na 2019 rok przewidywał pozyskanie dotacji z Okręgu Mazowieckiego na realizację naszych inwestycji. Uchwałą OZM otrzymaliśmy dotację na całą wnioskowaną kwotę tj.

90 tysięcy złotych.

Jest to rekordowa kwota dotacji i nie była łatwa do zdobycia, dlatego realizując naszą sztandarową inwestycję, jaką jest przebudowa wodociągu zawarliśmy w umowie z wykonawcą możliwość rozszerzenia zakresu robót o wartość dotacji. Po uzyskaniu informacji o przyznaniu środków finansowych natychmiast przystąpiono do robót wodociągowych, a że tegoroczna aura pozwoliła na prowadzenie prac ziemnych część wodociągu od Hydroforni Nr 2 w kierunku ul. Piaskowej i Domu działkowca została wykonana w środku zimy. Usunięto tam zastępczy wodociąg i na wiosnę działkowcy z tego rejonu będą mieli wreszcie wodę na działkach.

 


 

 


 

SPOTKANIE NOWOROCZNE

ZARZĄDU

28 grudnia odbyło się spotkanie noworoczne Zarządu ROD „Złote Piaski” w Siedlcach zarazem ostatnie posiedzenie Zarządu w 2019 roku. Podsumowując mijający rok Prezes Jerzy PSTRĄGOWSKI podziękował zebranym za pracę i zaangażowanie w realizacji zadań inwestycyjnych, których wartość wyniosła łącznie ponad 416 tysięcy złotych. Na realizację tych inwestycji otrzymaliśmy z Zarządu Okręgu Mazowieckiego rekordową dotację w wysokości 90.000 zł. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy zatrudnieni w Ogrodzie.

 


 

 


UCZMY SIĘ SEGREGACJI, BO I NAS TO CZEKA OD NOWEGO ROKU.

 


 

 

 

 

 

 

KU CZCI

NIEPODLEGŁEJ

W ubiegłym roku dla uczczenia 100 lecia Niepodległości Polski posadzono Dąb Niepodległości.

W roku jubileuszowym zaś ustawiono kamień z tablicą upamiętniającą ten fakt.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

Za co działkowiec może zostać ukarany?

Wypoczywający w swoich ogrodach działkowych zobowiązani są dbać o ich wygląd, porządek i nie naruszać spokoju sąsiadów. Za śmiecenie, uporczywe hałasowanie czy inne wykroczenia grożą mandaty. Uciążliwy działkowiec może być także pozbawiony prawa do użytkowania danej działki.

Dalej  czytaj na stronie Gazety Prawnej ale czy wiesz, że możesz dostać mandat?

Mandaty karne

Szereg wykroczeń, które zdarzają się na terenach działkowych może być karana mandatami na podstawie kodeksu wykroczeń. Oto przykłady:

  1. Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym - od 100 do 500 zł (art. 51 § 1 i 2 kodeksu wykroczeń - k.w.)
  2. Nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcę lub użytkownika nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości - 100 zł (art. 64 § 1 k.w.)
  3. Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia - od 50 do 250 zł (art. 77 k.w.)
  4. Naruszenie obowiązku czystości i porządku w obrębie nieruchomości - 100 zł (art. 117 k.w.)
  5. Umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitych - od 50 do 100 zł (art. 141 k.w.)
  6. Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności - od 50 do 500 zł (art. 145 k.w.)
  7. Niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych - 100 zł (art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

 


 

Działkowcu zgłoś się do Zarządu ROD po bezpłatny

Kalendarz na 2020 rok

 

 

Polski Związek Działkowców wydał dla swoich członków kieszonkowy (format A6) „Kalendarz działkowca“ na rok 2020 w nakładzie 950 000 egzemplarzy. Kalendarze dostarczane są do ogrodów i bezpłatnie dystrybuowane wśród działkowców, w liczbie 1 kalendarz na działkę. Koszty wydania i dystrybucji publikacji pokryła jednostka krajowa i okręgi.
Kalendarz został opracowany specjalnie dla działkowców i składa się z kalendarium (1 tydzień na stronie) i części informacyjnej. Znajdziecie w niej najważniejsze informacje na temat PZD, główne terminy obowiązujące działkowca, wyjaśnienia dotyczące opłat ogrodowych i składki członkowskiej, numery do telefonicznych porad prawnych i ogrodniczych organizowanych przez okręgi i jednostkę krajową, a także wykaz danych teleadresowych do OZ.
Ładne wydanie, poręczny format, przejrzysty układ kalendarium i części informacyjnej sprawią, że nie będziesz mógł się bez niego obejść.


KALENDARZ MOŻNA ODEBRAĆ W BIURZE ZARZĄDU UL. PRZYMIARKI 70

W GODZINACH JEGO PRACY

 


 

 


 

 


 

Media o nas

 

Aby przeczytać całość wystarczy kliknąć na obrazki

 


 

28 września w Warszawie odbył się VI Zjazd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców. Z naszego Ogrodu delegatami byli Jerzy Pstrągowski, Krzysztof Czyżewski i Marek Golec. Pan Krzysztof Czyżewski został wybrany do Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Życzymy wytrwałości, bo jak się okazało trodno o taka było w Zarządzie Okręgowym. Podczas minionej kadencji było dużo zmian persolanym w jego składzie, a to źle wpływa na wspólpracę z  zarządami ogrodów działkowych. Jak zwykle więcej zdjęć w Galerii.

 

 

 

 

 

 


 

 


 

WYNIKI GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Znalezione na stronie Bezpartyjne Siedlce

Przyjemnie ogłasza się takie wiadomości. Szanowni Państwo decyzją mieszkańców dwa projekty Bezpartyjnych Siedlec dotyczące Budżetu Obywatelskiego zebrały największą liczbę punktów. Cieszy fakt, że mieszkańcy tak aktywnie włączyli się do głosowania nad wszystkimi projektami. W dołączonym materiale przedstawiamy podział punktów dot. wszystkich projektów. Każdy z projektów zostanie zrealizowany.

 


 

 


 

Media o nas

Naciśnij obrazek aby przejść do tekstu


 

 


 

 

PIKNIK DZIAŁKOWY

 

            W tym roku po raz pierwszy zorganizowano piknik z okazji Dnia Działkowca na zewnątrz Domu Działkowca, bo dotychczasowa formuła świętowania już się wyczerpała. Większość działkowców pozostawała na placu przed Domem Działkowca nie zwracając uwagi na to działo się w środku.

            W tegorocznych uroczystościach uczestniczyli między innymi Janina Ewa ORZEŁOWSKA – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego; Prezydent Miasta Siedlce Andrzej SITNIK, Krystyna MAZUREK przewodnicząca Delegatury Zamiejscowej OZM PZD w Siedlcach, Teresa RADZIKOWSKA Kierownik Biura Delegatury Zamiejscowej OZM PZD w Siedlcach oraz prezesi siedleckich ogrodów działkowych Stanisław STAŃSKI Prezes ROD „Witamina” i Prezes ROD „Zacisze” Jan GURBA.

           

      Zebranych przywitał Prezes Zarządu Jerzy PSTRĄGOWSKI, po czym krótko przedstawił nasze działania w bieżącym roku. Następnie Pani Marszałek Jania Ewa ORZEŁOWSKA i Prezydent Miasta Andrzej SITNIK uroczyście przekazali kluczyki do traktorka ogrodniczego, którego zakup został współfinansowany w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MIAD 2019 przez samorząd województwa mazowieckiego i miasto Siedlce.

         

   W uznaniu zasług za działalność na rzecz Ogrodu wręczono pięć odznaczeń „Za zasługi dla ROD”. Odznaczenie to zostało dopiero, co ustanowione przez PZD i po raz pierwszy wręczone w Ogrodzie. Jako pierwszy odznaczenie to otrzymał Prezydent Miasta Siedlce Andrzej SITNIK, który jest długoletnim działkowcem w naszym ROD, ale jako działacz samorządowy, a obecnie Prezydent Miasta wspiera działkowców nie tylko naszego Ogrodu.

           

     Podczas pikniku ogłoszono wyniki konkursu o miano najpiękniejszej działki w Ogrodzie. Laureatami pierwszego miejsca zostali Maria i Jan OLSZEWSCY. Zarząd dla pierwszych trzech miejsc ufundował nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

       Pani Marszałek w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę ogrodów działkowych i zapewniła, że samorząd województwa ma wiele instrumentów wsparcia ogrodów działkowych. Zapewniła także, że po rozmowie z naszym prezesem wprowadzony w tym roku MIAD będzie dalej kontynuowany w latach następnych i zostanie zmodyfikowany, żeby jeszcze bardziej wspomagał ogrody. Na pewno skorzystamy z tych możliwości i liczymy na wsparcie Pani Marszałek i jej współpracowników w samorządzie mazowieckim.

         

Jak zwykle zarząd zafundował działkowcom kiełbaski z grilla i bigos. Pomimo słabej pogody frekwencja dopisała, bo wydano aż 450 porcji.

Zdjęcia autorstwa Janusza Mazurka.

Więcej zdjęć znajduje się w zakładce GALERIA.

  

   Zdjęcia Janusza MAZURKA

 

 

  

   Zdjęcia Marka GOLCA

 

 

 

Zdjęcia Krzysztofa CZYŻEWSKIEGO

 

 

Aby obejżeć zdjęcia wystarczy nacsnąć na obrazki


 

 

SIEDLECKI

DZIEŃ

DZIAŁKOWCA

W

ROD

ZACISZE

 

 

31.08.2019 r Rodzinny Ogród Działkowy Zacisze-Podlasie w Siedlcach świętował 50 – lecie powstania Ogrodu. Na terenie ROD „Zacisze-Podlasie” w Siedlcach działkowcy z siedleckich ogrodów świętowali Siedleckie Dni Działkowca połączone z jubileuszem Ogrodu Zacisze-Podlasie.

Na uroczystości przybyli:  członek OZM p. Edward Filip, Prezydent Miasta Siedlce p. Andrzej Sitnik, kierownik Delegatury PZD w Siedlcach p .Radzikowska Teresa, Dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach p. Jacek Walencik oraz Prezesi Ogrodów w Siedlcach oraz działkowcy.
 
Prezes Ogrodu Zacisze Podlasie Pan Jan Gurba po powitaniu gości i wspólnie odśpiewaniem hymnu działkowców przedstawił  historię ogrodu. Przypomniano nazwiska założycieli i wszystkich osób zapisanych w historię Ogrodu. Zasłużeni Działkowcy odznaczeni zostali odznakami związkowymi.
Członek Okręgowego Zarządu Mazowieckiego p. Edward Filip na ręce Prezesa ROD wręczył pamiątkowy puchar i dyplom  ufundowany przez Prezesa Okręgowego Zarządu Mazowieckiego. Pan Edward Filip złożył życzenia i gratulacje  Prezesowi, Zarządowi i wszystkim działkowcom z okazji tak pięknego jubileuszu. Podkreślił, iż ogród jest cały czas modernizowany i upiększany, jest wizytówką ogrodów w Okręgu Mazowieckim.
Prezydent Miasta Pan Andrzej Sitnik  w swoim przemówieniu zaznaczył, iż ogrody działkowe na trwałe wpisały się w krajobraz Siedlec, służą nie tylko działkowcom ale i mieszkańcom miasta.
Prezydent Miasta Siedlce ufundował i  wręczył nagrody rzeczowe  dla Ogrodów. W tym roku Prezydent ufundował nam dwie kuchnie elektryczne do Domu Działkowca o wartości 1.400 złotych.
Podczas imprezy działkowej zbieraliśmy podpisy nad projektem obywatelskim budowy ulicy Piaskowej.
 

Jak zwykle więcej zdjęć znajdziesie w GALERII - kliknij zdjęcie poniżej

 


 

 


 

 

FOTORELACJA Z WYCIECZKI

DO ROGOWA I ŻYRARDOWA

Zgodnie z planem pracy 2 września odbyła się wycieczka do Arboretum w Rogowie. W drodze powrotnej zwiedzano Żyrardów, gdzie na koniec spędzono miłe chwile przy ognisku.

Więcej zdjęć w GALERII wystarczy kliknąć na zdjęcie powyżej.

 


 

 

 

CIĄGNIK JUŻ ZAKUPIONY

Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Miasta zakupiliśmy ciągnik ogrodniczy marki Cub Cadet XZ3 122 o szerokości koszenia 122 cm i mocy 12 kW dostosowany do ciągnięcia przyczepki, która także została zakupiona z naszych środków o wartości 2.000 zł.

Dla przypomnienia informujemy, że zakup był wspołcinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 10.000 zł oraz z budżetu miasta Siedlce również 10.000 zł i naszych środków 5.000 złotych.

Oficjalne przekazanie do użytku nastąpi podczas Dnia Działkowca.

Wiecej zdjęć w GALERII.


 

 

 

AKTUALIZACJA = PONIŻEJ DODANO LINK

DO GŁOSOWANIA

 

 

 GŁOSUJEMY !!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 sierpnia 2019 roku rusza głosowanie za projektami, które będą realizowane w 2020 roku w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SIEDLCE .

W roku 2019 jest realizowana III edycja Budżetu Partycypacyjnego, a zwycięskie projekty będą wykonywane w ramach budżetu Miasta Siedlce na rok 2020. Ile do podziału?
Kwota przeznaczona na realizację projektów wynosi 2.645.534,56 zł. Propozycje mieszkańców, które zostały zweryfikowane i zaopiniowane – na te projekty będzie można oddać głosy (każda osoba ma 10 punktów do rozdysponowania).
Głosowanie odbędzie się w dniach od 23 sierpnia do 6 września 2019 roku i zostanie przeprowadzone poprzez:
       1. Głosowanie bezpośrednie za pomocą kart do głosowania, poprzez wrzucenie karty do urny umieszczonej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2. Karty zostaną udostępnione w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej www.bip.siedlce.pl w zakładce "Budżet". Głosowanie bezpośrednie jest możliwe od godziny 8:00 w dniu 23 sierpnia 2019 roku do godziny 15:00 w dniu 6 września 2019 roku.
       2. Głosowanie korespondencyjne za pomocą kart do głosowania, poprzez przesłanie karty drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce. O ważności głosu oddanego korespondencyjnie decydować będzie data nadania przesyłki, która nie może być wcześniejsza niż 23 sierpnia 2019 roku i późniejsza niż 6 września 2019 roku.
         3. Głosowanie elektroniczne poprzez stronę:
https://budzet24.pl/umsiedlcebo/desktop od godziny 00:00 w dniu 23 sierpnia 2019 roku do godziny 24:00 w dniu 6 września 2019 roku.

         4. Głosować można także za pomocą kart do głosowania dostępnych w Biurze Zarządu. Tam można je wypełnić i złożyć. Karty zostaną przekazane do Urzędu Miasta.

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec, może on oddać 1 głos. Weryfikacja, czy dana osoba głosowała tylko jeden raz, będzie następować poprzez numer PESEL. Głosować można na wszystkie projekty, co oznacza brak podziału na Okręgi Konsultacyjne.

APELUJEMY, ŻEBY CAŁE 10 PUNKTÓW WPISAĆ W RUBRYCE OBOK ZADANIA

Copyright 2013 - ROD "Złote Piaski" - Siedlce
Zaloguj do poczty