WITAMY NA STRONIE

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

     "ZŁOTE PIASKI" w Siedlcach

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

Piaskowa na ukończeniu

Dobiegają końca prace budowlane na ulicy Piaskowej w Siedlcach.

Projekt budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej na ulicy Piaskowej od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej (dojazd na ROD Złote Piaski) w kierunku Piaski Zamiejskie został zgłoszony z inicjatywy Stowarzyszenia Mieszkańców Bezpartyjne Siedlce przez Panią Agnieszkę Duk i Pana Jarosława Sawickiego w ramach budżetu obywatelskiego. 
Projekt został pozytywnie zweryfikowany i poprzez głosowanie zakwalifikowany do wykonania w 2020 roku. Prace budowlane polegały na budowie chodnika oraz ścieżki rowerowej dwukierunkowej a także na ułożeniu ażurowych płyt pod drogę dla samochodów. Została położona warstwa wiążąca na ścieżce rowerowej a dzisiaj wykonawca położył także warstwę ostateczną, ścieralną. Układane są także płyty pod drogę. Chodnik jest już wykonany w całości. 

W przyszłym roku, także z budżetu obywatelskiego, będzie wykonywana inwestycja w postaci budowy strefy parkowania wzdłuż ROD "Złote Piaski" - Ulica Piaskowa od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w kierunku Piaski Zamiejskie. Projekt został zgłoszony z inicjatywy Stowarzyszenia Mieszkańców Bezpartyjne Siedlce przez Panią Agnieszkę Duk i Panią Monikę Polak. Poprzez realizację projektu mieszkańcy Siedlec, głównie działkowicze, będą mieć możliwość bezpiecznego dotarcia do swoich działek oraz pozostawienie pojazdów w przeznaczonej do tego strefie.

Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miasta Siedlce na wniosek Pana Prezydenta zgłosił także projekt "Budowa ulicy Cmentarnej od ronda Hoffmana do ulicy ks. Niedziałka oraz ulicy Piaskowej i Kątowej od ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie" do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mamy nadzieję, że zostanie pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania.

Więcej zdjęć na stronie Urzędu Miasta https://siedlce.pl/aktualnosci/2020/aktualnosci-10-2020/piaskowa-na-ukonczeniu#nav

 


 

 


 

OŚWIADCZENIE

ZARZĄDU ROD "ZŁOTE PIASKI" W SPRAWIE PRZETARGU NA ROBOTY WODOCIĄGOWE

W odpowiedzi na wątpliwości oferentów w sprawie zbyt krótkiego terminu realizacji robót wodociągowych Zarząd oświadcza, że przedłuża termin wykonania do 20 grudnia 2020 roku. Ponadto oświadczamy, że przyjęte w ogłoszeniu przetargowym kryterium oceny oferty pod względem terminu realizacji zadania zostanie przyznane 15 punktów dla wszystkich ofert, w których termin realizacji nie będzie dłuższy niż 20 grudnia br.

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU

Do Zarządu ROD wpłynęły dwa zapytania dotyczące przetargu i przedmiaru robót.

Pytanie 1. W nawiązaniu do przetargu na realizację robót wykonawczych związanych z przebudową sieci wodociągowej proszę o przesłanie wzoru umowy oraz podanie daty i godziny otwarcia złożonych ofert.

Odpowiedź:

Wzór umowy określony przez naszą jednostkę nadrzędną, który musi po wyborze wykonawcy przesłany do akceptacji.

Zarząd  nie przewiduje publicznego otwarcia ofert, ze względu tego, że członkowie działają społecznie i otwarcie ofert nastąpi jak zbierze się komisja. Ponadto ze względu na pandemię biuro jest niedostępne dla osób z zewnątrz.

Pytanie Nr 2. Firma  zwraca się z prośbą o wyjaśnienia w przedmiarze robót tj.:
1.       Podstawa wyceny KNR-W2-18 808-01 stanowi „Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 50mm” a nie jak wpisano w przedmiarze „Sieć wodociągowa z rur PE fi 25”, proszę o podanie pełnego zakresu pozycji gdyż nie ma technicznej możliwości wykonania połączeń metoda zgrzewania doczołowego rur o średnicy fi25, prosimy o podanie rozwiązania.
2.       Prosimy o podanie przewidywanego sposobu połączenia przewodu fi25 z przewodem głównym brak tej informacji, brak pozycji w kosztorysie, czy włączenie wykona Zamawiający w swoim zakresie?
3.       Czy zamawiający dopuszcza wykonania połączeń metoda zgrzewania elektrooporowego?
4.       Brak jest elementów łączeniowych projektowanej sieci fi110 z istniejącą sieci proszę o ich wskazanie lub czy włączenie wykona Zamawiający w swoim zakresie?
5.       Proszę o podanie sposobu wykonania połączeń przodu stalowego z PE, brak jest tej informacji, proszę o podanie akceptowalnego rozwiązania przez Zamawiającego.
6.       KNR 2-15 0807-01 brak jest takiej pozycji w Katalogu Nakładów Rzeczowych proszę o wskazanie prawidłowej lub pełnego opisu pozycji.
7.       KNR-W 2-19 0102-01 stanowi „Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego”, proszę w wyjaśnienie i określenie konkretnej taśmy kolor napis itd.. Pozycja mówi o gazociągu czy Zamawiający tą pozycje traktuje jako analogię? Brak jest tych informacji proszę o wyjaśnienia.
8.       KNNR 10 0806-01 stanowi „Bloki oporowe typu A sieci podziemnej deszczownianej” a nie jak w przedmiarze przedstawia zamawiający „Montaż bloków oporowych z betonu” proszę o wskazanie co to jest blok oporowy typ A i czy na pewno dotyczy to sieci i rurociągów z PE.
9.       KNR-W 2-01 0113-08 stanowi „Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym” zamawiający wpisał Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z obsługa geodezyjną. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i określenie co zamawiający rozumie przez obsługę geodezyjną.
10.   KNNR 6 1301-01 stanowi „Naprawy dróg gruntowych – profilowanie” w przedmiarze jest „Oznakowanie i profilowanie”, proszę o wyjaśnienie co zamawiający rozumie pod słowem „oznakowanie”
11.   KNNR 6 1301-01 stanowi „Naprawy dróg gruntowych – profilowanie” w przedmiarze jest „zagęszczenie podłoża” proszę o wyjaśnienie.

Zgodnie z prawem zamówień publicznych Art. 94 zawarcie umowy może nastąpić w terminie 10dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty. Proszę o podanie terminu w jakim Zamawiający wybierze najkorzystniejsza. Jest to niezbędna informacja w celu ustalenia terminu wykonania zamówienia.

Proszę o podanie informacji jaki charakter ma projekt wykonawczy, czy Zamawiający posiada koncepcje trasy uzgodnienia lokalizacyjne, z kim należy uzgodnić projekt wykonawczy i w jakim terminie odbywać się będą uzgodnienia.

Odpowiedź: Odpowiadamy wg kolejności:
1,2,3. Powinno być: przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych za pomocą złączek skręcanych - rurociągi o śr. 25mm. a więc połączenie z rurą PE fi 63mm jest również łączone złączką w postaci trójnika 63/25.  Potencjalny wykonawca może wybrać sposób łączenia przyłącza,jeżeli będzie to korzystniejsze.
4. Wykonanie rurociągu z rur PE fi 110 mm wiąże się z włączeniem do istniejącej sieci i wykonawca powinien uwzględnić  elementy połączeniowe.
5. Przedmiar robót nie wymaga podawania sposobu łączenia elementów rurociągu a dla fachowca w branży nie jest to problemem.
6. Taka pozycja nie występuje również w przedmiarze robót.
7. Pozycja katalogowa niema znaczenia, chodzi przecież o zaznaczenie, ze należy ją uwzględnić a jeśli chodzi o kolor to fachowiec nie powinien o to pytać.
8. Tu również uważam, że nie potrzebne są wyjaśnienia.
9. Roboty pomiarowe są podobne dla wykonania różnych sieci a co do obsługi geodezyjnej to specjalista w tej branży powinien wiedzieć ale żeby nie było nieporozumień to wyjaśniam: Na postawie projektu technicznego geodeta wytycza trasę sieci, zaznacza punkty rozgałęzień a po wykonaniu rurociągu przed zasypaniem, inwentaryzację sieci w poszczególnych ważnych punktach poprzez niwelowanie. Wykonawca może wytyczenie trasy wykonać sam, jeżeli ma ku temu podstawy oraz ilość punktów inwentaryzacji może uzgodnić z Inwestorem.
10. Oznakowanie nie wymaga wyjaśnień
11. Wystąpił błąd, powinna być pozycja 1301-02- zagęszczanie gruntu po wykopie i przed nasypaniem tłucznia.
12. W ogłoszeniu o przetargu występuje błąd dotyczący terminów wykonania inwestycji. Nie uwzględnia okresu 10 dni uprawomocnienia się decyzji  od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty. Podany termin wykonania w V wariancie nie może być brany pod uwagę. Prawdopodobnie również IV wariant również będzie trudny do zrealizowania W związku z powyższym  w ofercie należy podać czas (ilość dni) wykonania od  dnia podpisania  umowy o wykonanie.
13. Projekt wykonawczy jako projekt techniczny. Konsultacje  dotyczące trasy podane były w ogłoszeniu o przetargu na dzień 13.10.2020r.
 


 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Autoprawka błędu edytorskiego w terminie składania ofert. Powinno być tak jak we wszytkich ogłoszeniach do 20.10.2020 roku godz.18.00

Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z przebudową sieci wodociągowej

Nazwa i dane kontaktowe: Zamawiającego: Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ul. Piaskowa 235, 08-110 SIEDLCE (adres do korespondencji ul. Przymiarki 70, 08-110 SIEDLCE)

NIP 821-20-87-145       REGON  007015915-05395

Biuro Zarządu tel. 608583825,   www.zlotepiaskisiedlce, mail: biuro@zlotepiaskiesiedlce.pl

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest kolejny etap przebudowy sieci wodociągowej z odtworzeniem dróg wewnątrz-ogrodowych wraz z przywróceniem ciśnienia na poszczególnych działkach.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót polegających na realizacji zadania:

1. Wykonanie przewodu wodociągowego dn110 PEHD SDR17 PN10 długości około 248 mb w alejkach głównych na ternie ROD „Złote Piaski”.

2. Wykonanie przewodu wodociągowego dn63 PEHD SDR17 PN10 długości około 960 mb w alejkach bocznych na terenie ROD „Złote Piaski”.

3. Wykonanie podejść do punktów czerpalnych na działkach z rur dn25 od przewodu dn63 do każdej z działek wraz z montażem zaworu czerpalnego na terenie działki 325 mb.

4. Wykonanie punktów czerpalnych dla poszczególnych działek – 128 kpl.

5. Odtworzenie i utwardzenie nawierzchni dróg ogrodowych.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Przedmiar robót stanowi załącznik Nr 1.

Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót:

 1. Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń i mediów (np. oświetlenie, infrastruktura drogowa itp.); w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych;
 2. Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu;
 3. Oferta musi zawierać formularz ofertowy zgodny, co do treści ze wzorem zawartym w załączniku Nr 2.
 4. Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” w Siedlcach. Wizji lokalnej przedmiotu zamówienia można dokonać w dniu 13.10.2020 roku w godzinach 1300 - 1600.

 

Ogólne warunki zamówienia:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu robót w formie aneksu do umowy po uzyskaniu dotacji z jednostki nadrzędnej PZD.
 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 3. Wykonawca przedstawi aktualny odpis o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 4. Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości dwóch egzemplarzy.
 5. Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r.
 6. Gwarancja na wykonane prace minimum 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 7. Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 8. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 9. Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Kryterium oceny ofert (P):

 1. Cena (należy podać cenę brutto) (C) – kryterium podstawowe – 70 %;
 2. Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót (T) – 15%;
 3. Gwarancja – kryterium długości udzielonej gwarancji na wykonanie robót (G) – 15%.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.         Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

2.         Przy ocenie ofert ważnych i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

 1. Kryterium „ceny” (C) - waga 70 %;
 2. Kryterium termin realizacji (T) – waga 15%;
 3. Kryterium „termin gwarancji” (G) – waga 15 %.

Ocena ofert i przyznanie punktacji zostanie dokonane według następującego wzoru:

1)        Kryterium ceny (C): 70 pkt

                                       cena najniższa oferty brutto        

                Cena (C)  = ------------------------------------------    x 100 x waga 70%

                                        cena badanej oferty brutto       

2)        Kryterium termin zakończenia robót (T): 15 pkt

Wykonawca może podać tylko i wyłącznie jeden termin wykonania zamówienia zgodnie z poniższymi wariantami:

WARIANT

I

II

III

IV

V

Termin wykonania

do 31.11.2020 r.

do 23.11.2020 r.

do 16.11.2020 r.

do 09.11.2020 r.

do 02.11.2020 r.

Liczba punktów przyznana wykonawcom za termin

0

3

7

11

15

Maksymalny termin wykonania robót budowlanych 30.11.2020 r.

3)        Kryterium Gwarancja (G) – 15 pkt

          Zamawiający dopuszcza tylko następujące terminy gwarancji tj:

a)        Minimalna ilość miesięcy gwarancji – 36 miesięcy;

b)        Maksymalna ilość miesięcy gwarancji – 60 miesięcy;

Oferty zostaną przeliczone zgodnie z podanym poniżej wzorem

      Okres gwarancji określony w badanej ofercie

  Gwarancja (G) = ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x waga 15% 

Maksymalny okres gwarancji  na roboty budowlane spośród wszystkich  rozpatrywanych ofert

Oferty z terminem gwarancji, jakości dla robót budowlanych krótszym niż minimalny, jak również oferty, w których wykonawcy w ogóle nie wpiszą terminu gwarancji na przedmiot zamówienia zostaną odrzucone, jako niezgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie będą podlegać ocenie ofert pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najwyższą ilość punktów za wszystkie kryteria

P (ilość punktów) = C+T+G

2.         Maksymalna ocena oferty – 100 pkt.

3.         W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą liczbę punktów, jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta posiadająca najwięcej punktów w kryterium cena.

Oferty prosimy przesyłać na adres email: biuro@zlotepiaskisiedlce.pl lub składać w Biurze Zarządu przy ulicy Przymiarki 70 w godzinach jego pracy, w tytule wiadomości lub na zaklejonej kopercie należy wpisać: PRZETARG NA WODOCIĄG. Oferty należy składać do dnia 20.10.2020 roku do godziny 1800.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (ksero lub wypis NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

  

Załącznik Nr 1 - Przedmiar robót

 

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy

 


 

 

 

     

      REMONT DOMU DZIAŁKOWCA

 

AKTUALIZACJA

 

 

W tym roku środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców wykorzystaliśmy na remont świetlicy w Domu Działkowca. Wykonana została klimatyzacja oraz sufit podwieszany w raz z oświetleniem ledowym. Koszt zadania wyniósł 30 tys. złotych, z czego 10 tys. zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego, kolejne 10 tys. zł sfinansował Prezydent Miasta Siedlce i 10 tys. zł przeznaczyliśmy z naszego funduszu rozwoju. Za kolejne środki z Urzędu Miasta została zakupiona lodówka z zamrażarką. Udało się także po okazyjnej cenie uzupełnić zastawę stołową.

Obecnie sala jest klimatyzowana, a oświetlenie we wszystkich kolorach świata  uświetni każdą rodzinną imprezę. W  GALERII znajdują się zdjęcia całego wyposażenia zaplecza kuchennego.

 


 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ul. Piaskowa 235, 08-110 SIEDLCE (adres do korespondencji ul. Przymiarki 70, 08-110 SIEDLCE) NIP 821-20-87-145       REGON  007015915-05395, Biuro Zarządu tel. 608583825,  www.zlotepiaskisiedlce, mail: biuro@zlotepiaskiesiedlce.pl

 

na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

UNIEWAŻNIA

przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z przebudową sieci wodociągowej.

 

Przetarg unieważniono ze względu na zbyt dużą rozbieżność cenową ofert i konieczność doprecyzowania zakresu robót w szczególności wyceny kosztów odtworzenia nawierzchni dróg wewnątrzogrodowych. Zbyt ogólny ogłoszony zakres robót nie zawierał również koniecznych prac związanych z odwodnieniem wodociągu po sezonie oraz montażu zasuw na odejściach w poszczególnych alejkach. Zarząd ROD zleci wykonanie przedmiaru robót i ponownie ogłosi przetarg.

 


 


 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z przebudową sieci wodociągowej

Nazwa i dane kontaktowe Zamawiającego:

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ul. Piaskowa 235,
08-110 SIEDLCE (adres do korespondencji ul. Przymiarki 70, 08-110 SIEDLCE)

NIP 821-20-87-145       REGON  007015915-05395

Biuro Zarządu tel. 608583825,  www.zlotepiaskisiedlce,

mail: biuro@zlotepiaskiesiedlce.pl

 

Cel zamówienia:

 

Celem zamówienia jest kolejny etap przebudowy sieci wodociągowej z odtworzeniem dróg wewnątrz-ogrodowych wraz z przywróceniem ciśnienia na poszczególnych działkach.

 

Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót polegających na realizacji zadania:

1. Wykonanie przewodu wodociągowego dn110 PEHD SDR17 PN10 długości około 248 mb w alejkach głównych na ternie ROD „Złote Piaski”.

2. Wykonanie przewodu wodociągowego dn63 PEHD SDR17 PN10 długości około 468 mb w alejkach bocznych na terenie ROD „Złote Piaski”.

3. Wykonanie podejść do punktów czerpalnych na działkach z rur dn25 od przewodu dn63 do każdej z działek wraz z montażem zaworu czerpalnego na terenie działki 165 mb.

4. Wykonanie punktów czerpalnych dla poszczególnych działek – 55 kpl.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót:

 1. Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń i mediów (np. oświetlenie, infrastruktura drogowa itp.); w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych;
 2. Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu;
 3. Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski”
  w Siedlcach.

 

Ogólne warunki zamówienia:

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu robót w formie aneksu do umowy po uzyskaniu dotacji z jednostki nadrzędnej PZD.
 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 3. Wykonawca przedstawi aktualny odpis o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 4. Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości dwóch egzemplarzy.
 5. Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r.
 6. Gwarancja na wykonane prace minimum 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 7. Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 8. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 9. Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Kryterium oceny ofert:

 

 1. Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 70 %;
 2. Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 15%;
 3. Gwarancja – kryterium długości udzielonej gwarancji na wykonanie robót – 15%.

 

Oferty prosimy przesyłać na adres email: biuro@zlotepiaskisiedlce.pl lub w Biurze Zarządu przy ulicy Przymiarki 70 w godzinach jego pracy, w tytule wiadomości należy wpisać: PRZETARG NA WODOCIĄG. Oferty należy składać do dnia 15.09.2020 roku do godziny 1800.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 


 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowcy.

            W ramach Budżetu Obywatelskiego został złożony i zaakceptowany przez Urząd Miasta, projekt II ETAP - strefa parkowania wzdłuż ROD "Złote Piaski" - Ulica Piaskowa od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Jest to kontynuacja I etapu projektu z ubiegłego roku, wg, którego do końca 2020 roku zostanie wykonany chodnik. Na chwilę obecną zostały dokonane już wstępne prace przygotowujące do budowy chodnika, tj. wycinka drzew i krzewów na odcinku od początku działek do bramy nr 10. W tym roku w projekcie zaplanowana jest budowa miejsc parkingowych na tym samym odcinku (realizacja projektu do końca 2021r.). Aby projekt ten mógł zostać zrealizowany potrzebne są Państwa liczne głosy.  Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Siedlec. Nie trzeba być pełnoletnim. Głosować mogą też osoby małoletnie za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego. Już od 13 sierpnia do będzie można głosować. Każdy ma do przyznania 10 punktów. Głosy można oddawać do dnia 11 września br. i tradycyjnie dostępne są trzy sposoby

1. oddanie głosu bezpośrednio poprzez aplikację na stronie https://budzet24.pl/umsiedlcebo/desktop;

2. korespondencyjnie – po przesłaniu wypełnionej i podpisanej karty do głosowania na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce;

3. poprzez wrzucenie wypełnionej i podpisanej karty do głosowania do urny znajdującej się w wejściu głównym do Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2.

Karty do głosowania są dostępne w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 – wejście główne, na stronie bip.siedlce.pl zakładka „Budżet” oraz na stronie ROD Złote Piaski

Jeśli w tym roku projekt II ETAP - strefa parkowania wzdłuż ROD "Złote Piaski" - Ulica Piaskowa od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej uzyska wystarczającą ilość głosów, aby został zrealizowany, zapewniamy, że w kolejnych latach będziemy wnioskować o kolejne etapy:

w 2021 - III ETAP - budowa chodnika od bramy nr 10 do końca działek

w 2022 - IV ETAP - budowa miejsc parkingowych od bramy nr 10 do końca działek

Naszym celem jest by do końca 2023 roku na ulicy Piaskowej wzdłuż ROD Złote Piaski funkcjonował cały chodnik oraz strefa parkowania.

Pragniemy nadmienić, że realizacja projektów jest dokonywana w ramach Budżetu Obywatelskiego, który jest częścią budżetu miasta Siedlce przeznaczoną do rozdysponowania przez jego mieszkańców. Nie wiąże się to, więc z podwyższaniem opłat członkowskich dla działkowców.

Liczymy na Państwa głosy. Razem możemy więcej!

Z poważaniem autorki projektu

Agnieszka Duk

Monika Polak

 

KARTY DO GŁOSOWANIA DOSTĘPNE SĄ TAKŻE W BIURZE ZARZĄDU UL. PRZYMIARKI 70.

Na miejscu można wypełnić i złożyć.

 

 

Druk karty do głosowania można pobrać z naszej strony klikając na ikonkę obok, wypełnić i dostarczyć do Biura Zarządu w godzinach jego pracy.

 

OCZYWIŚCIE PRZY PIERWSZYM ZADANIU STAWIAMY

10 PUNKTÓW.

 

 


 

OSTATNIE ROBOTY PRZY MELIORACJI

 

W tym roku duże ulewy spowodowały podtopienie w niektórych miejscach ogrodu. Po licznych interwencjach działkowców Zarząd zmieniając plan inwestycji na 2020 rok podjął decyzję o budowie zbiornika retencyjnego, który ma za zadanie odebrać nadmiar wody ze studni chłonnych, które nie poradziły sobie z tak dużą ilością wody. Woda spływając z prawie całego Ogrodu zaczęła zalewać działki w okolicy tych studni. Podejmowano również wielkokrotne próby wypompowywania wody, pisaliśmy o tym wcześniej. Na koniec podjęto próby udrożnienia kolektora zbiorczego w górnej części ROD w kwaterze „Zdrowie”. Działania takie były prowadzone kilka tak temu i jak się okazało znowu kolektor został zapchany przez korzenie drzew i krzewów posadzonych bezmyślnie przez działkowców na trasie jego przebiegu. Na budowę zbiornika retencyjnego wydaliśmy z Funduszu Rozwoju 14.500 złotych. Natomiast prace związane z pompowaniem wody, przepychaniem rur, budową tymczasowego ogrodzenia zbiornika pochłonęły kolejne 13.000 złotych tym razem pokryte zostały z wydatków bieżących, bo środki FR zaangażowane są przecież na pozostałe nasze ważne inwestycje. Zastanawiające jest czy poniesione koszty przez Zarząd, a tym samym nas wszystkich działkowców są adekwatne do strat, jakie poniosło kilkoro skarżących się użytkowników działek, którym a to wypadło kilka krzaczków pomidorów, wymokło kawałek trawnika, czy były trudności w dojściu do działki w szpilkach.

Niestety wszystkim działkowcom po kliku dniach zaraza ziemniaczana zniszczyła wszystkie pomidory i co mają zmusić Prezesa od wykonania oprysku całego Ogrodu od tej zarazy??

Zarząd uznał, że zrobiono wszystko zgodnie ze sztuką budowlaną, melioracja jest drożna. Jeśli pojawią się jakieś ponowne podtopienia i okażę się, że zapchany jest kolektor to niestety działkowcy sami będą musieli go naprawiać, ponieważ przyczyna leży po ich stronie, bo wykonano nasadzenia, których korzenie szybko przerastają drenaż i zamykają jego średnice. Nie będzie odpowiedzialności zbiorowej, gdzie wszyscy działkowcy składają się na usuwanie zatorów w rurociągach spowodowanych przez niektórych działkowców. Takie działanie mieści jest działaniem na szkodę majątku PZD i zgodnie ze Statutem może być przyczyną wypowiedzenia przez Zarząd umowy na użytkowanie działki § 85 Statutu.

 

 

 

 

 

 


 

Świetlica w Domu Działkowca została ostatnio doposażona. Zakupiono zmywarkę do naczyń, duży profesjonalny zlewozmywak, wymieniono kuchenki z gazowych na elektryczne. Na wyposażeniu jest także warnik do kawy i herbaty. W tym roku zostanie założona klimatyzacja i zamontowany sufit podwieszany z oświetleniem LED. Zachęcamy do korzystania z naszej sali.

Kliknij na ikonkę aby obejrzeć.

 


 

 

Działkowcy z dotacjami od samorządu Mazowsza

78 rodzinnych ogródków działkowych otrzyma wsparcie z budżetu Mazowsza. Decyzją radnych województwa mazowieckiego na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 665 tys. zł. Działkowcy będą m.in. remontować ogrodzenia, montować oświetlenie i kupować sprzęt do pielęgnacji zieleni. Blisko 33 tys. zł w ramach tego programu trafi do czterech ogródków działkowych z Siedlec.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców (MIAD) to jeden z programów wsparcia realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej, a przez to poprawa jakości wypoczynku i rekreacji na działkach. Ponadto program ma zachęcać do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, a także ochrony środowiska i przyrody. To ważne zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, seniorów i osób niepełnosprawnych.

Działkowcy są bardzo aktywni. Chętnie przez swoje samorządy sięgają po wsparcie na swoje projekty. Nawet nieduże pieniądze mają dla nich ogromne znaczenie, bo pozwalają zrealizować inwestycje, na które działkowcy nie mogli sobie pozwolić. Nowe ogrodzenie, remont chodnika czy oświetlanie to inwestycje, które na pewno podniosą komfort przebywania w ogródkach działkowych. Działkowcom z Siedlec środkami z budżetu Mazowsza pomożemy m.in. w modernizacjach domów działkowca czy remontach instalacji wodociągowych czy elektrycznych – wymienia członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

Działkowcy mogli liczyć nawet na 40 proc. dofinansowania do kosztów swojej inwestycji. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego projektu to 10 tys. zł. Wnioski do programu mogły składać jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego, maksymalnie po jednym wniosku na każdy ROD znajdujący się na terenie danej jst.

Aktywny tryb życia do klucz do zdrowa i długiego życia. Chcemy pomóc mieszkańcom Mazowsza w tworzeniu i unowocześnianiu przestrzeni, w których mogą złapać przysłowiowy oddech. Chcemy też, aby nasi seniorzy mogli spokojnie i komfortowo wypoczywać w swoich ulubionych ogródkach działkowych. Stąd nasz pomysł na ten nasz samorządowy program wsparcia. To już jego druga edycja – dodaje Elżbieta Lanc.

W ubiegłym roku w ramach programu dofinansowane zostały 83 projekty. Ponad 700 tys. zł przeznaczono m.in. na remont świetlic, instalację monitoringu, wymianę ogrodzeń oraz modernizację budynków administracji ogródków działkowych.

Lista beneficjentów z powiatu siedleckiego ze wsparciem w ramach MIAD:

 1. ROD „Witamina”– modernizacja Domu Działkowca ROD „Witamina” w Siedlcach (dofinansowanie 2800 zł)
 2. ROD „Zacisze Podlasie” – modernizacja instalacji elektrycznej w ROD „Zacisze Podlasie” przy ul. Granicznej w Siedlcach(dofinansowanie10 tys. zł)
 3. ROD „Kolejarz”, modernizacja sieci wodociągowej w alejce kwiatowej ROD „Kolejarz” w Siedlcach (dofinansowanie 10 tys. zł)
 4. ROD „Złote Piaski”, modernizacja Domu Działkowca ROD „Złote Piaski” w Siedlcach (dofinansowanie 10 tys. zł).

Źródło: www.mazovia.pl. Relację można także obejrzeć w Wiadomościach TV Wschód.

P.S. Prezes Zarządu ROD Złote Piaski" podpisał już umowę z Prezydentem Miasta Siedlce Andrzejem Sitnikiem, który dołożył kolejne 10 tys. zł.

 

 


 

Dalej walczymy z wodą

Zgodnie z zapowiedzią wykonany został zbiornik retencyjny na wody z melioracji, które nie są wstanie pobrać studnie retencyjne. Napór wody spowodował, że podtopione zostały działki w okolicy studni, dlatego podjęto szybką decyzję o budowie kolektora i zbiornika za ogrodzeniem ogrodu. Niestety zbiornik szybko się wypełnił, a sytuacja niewiele się poprawiła. W dalszym ciągu zalane jest jeszcze kilka działek.

Zniecierpliwieni działkowcy zwrócili się o pomoc do Państwowej Straży Pożarnej. Zarząd próbował klika razy wezwać straż, ale bez skutku. Na szczęście przyjechali na wezwanie jednego z działkowców. Pompowano kilka godzin, ale rezultat taki sam jak w poprzednim przypadku.

Patrzymy ze strachem w niebo, żeby  już nie padało, bo działkowcy stracą swoje nasadzenia, a nadmiar wody uniemożliwi nam pogłębienie i dokończenie zbiornika. Niestety budżet ogrodu nie jest z gumy i żeby sfinansować odwodnienie ogrodu musieliśmy zmienić zakres i wartość modernizacji sieci energetycznej.


 

PODTOPIONY OGRÓD

Tegoroczne opady deszczu dały się we znaki także i naszym działkowcom.  Dwukrotne zlewne opady deszczu spowodowały, że melioracja nie jest w stanie odebrać takiej ilości wody. Przez wiele lat melioracja była czyszczona i modernizowana. Badania drożności kolektorów zbiorczych kamerami wykonywała specjalistyczna firma, która uszczelniała kanalizację w całym mieście. Szczegółowo pisaliśmy kiedyś o tym na naszej stronie internetowej. Okazało się wtedy, że kolektory zbiorcze są drożne w granicach naszego ogrodu, ale odwodnienie biegnie dalej przez prywatne posesje i wzdłuż torów kolejowych aż do rzeki Muchawka i na tym odcinku jest niedrożne, a cała woda z ogrodu wylewała się w kwaterze Relax. W oparciu o zalecenia fachowców inżynierów „od wody” Zarząd podjął decyzję o budowie kosztownych trzech studni chłonnych. Liczono wówczas, że to wystarczy. W tym roku studnie nie poradziły się z tak dużą ilością wody. Zniecierpliwieni działkowcy niestety wymuszają na Zarządzie podejmowanie natychmiastowych działań naprawczych. Podjęto, więc decyzję o wypompowaniu wody ze studni poza ogród na teren przy pętli autobusowej. Szacuje się, że wypompowano ponad dwieście tysięcy litrów wody, ale rezultat żaden.

Rozważana jest koncepcja zrobienia na tym terenie zbiornika zrzutowego i jak pozwoli ukształtowanie terenu połączeniu go rurami ze studniami chłonnymi. Jeśli okaże, że zbiornik ten będzie usytuowany wyżej niż studnie konieczne będzie zakupienie pompy i pompowanie wody aż do skutku. Apelujemy do działkowców o cierpliwość i wyrozumiałość. Niestety ani Zarząd, ani Prezes nie jest w stanie ujarzmić przyrody. Z dużą ilością wody nie radzą sobie duże miasta z olbrzymim budżetem. Ogród i jego infrastruktura ma 40 lat (w tym roku obchodzimy jubileusz) i wymaga mode