WITAMY NA STRONIE

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

     "ZŁOTE PIASKI" w Siedlcach

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ul. Piaskowa 235, 08-110 SIEDLCE (adres do korespondencji ul. Przymiarki 70, 08-110 SIEDLCE) NIP 821-20-87-145       REGON  007015915-05395, Biuro Zarządu tel. 608583825,  www.zlotepiaskisiedlce, mail: biuro@zlotepiaskiesiedlce.pl

 

na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

UNIEWAŻNIA

przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z przebudową sieci wodociągowej.

 

Przetarg unieważniono ze względu na zbyt dużą rozbieżność cenową ofert i konieczność doprecyzowania zakresu robót w szczególności wyceny kosztów odtworzenia nawierzchni dróg wewnątrzogrodowych. Zbyt ogólny ogłoszony zakres robót nie zawierał również koniecznych prac związanych z odwodnieniem wodociągu po sezonie oraz montażu zasuw na odejściach w poszczególnych alejkach. Zarząd ROD zleci wykonanie przedmiaru robót i ponownie ogłosi przetarg.

 


 


 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z przebudową sieci wodociągowej

Nazwa i dane kontaktowe Zamawiającego:

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ul. Piaskowa 235,
08-110 SIEDLCE (adres do korespondencji ul. Przymiarki 70, 08-110 SIEDLCE)

NIP 821-20-87-145       REGON  007015915-05395

Biuro Zarządu tel. 608583825,  www.zlotepiaskisiedlce,

mail: biuro@zlotepiaskiesiedlce.pl

 

Cel zamówienia:

 

Celem zamówienia jest kolejny etap przebudowy sieci wodociągowej z odtworzeniem dróg wewnątrz-ogrodowych wraz z przywróceniem ciśnienia na poszczególnych działkach.

 

Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót polegających na realizacji zadania:

1. Wykonanie przewodu wodociągowego dn110 PEHD SDR17 PN10 długości około 248 mb w alejkach głównych na ternie ROD „Złote Piaski”.

2. Wykonanie przewodu wodociągowego dn63 PEHD SDR17 PN10 długości około 468 mb w alejkach bocznych na terenie ROD „Złote Piaski”.

3. Wykonanie podejść do punktów czerpalnych na działkach z rur dn25 od przewodu dn63 do każdej z działek wraz z montażem zaworu czerpalnego na terenie działki 165 mb.

4. Wykonanie punktów czerpalnych dla poszczególnych działek – 55 kpl.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót:

 1. Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń i mediów (np. oświetlenie, infrastruktura drogowa itp.); w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych;
 2. Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu;
 3. Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski”
  w Siedlcach.

 

Ogólne warunki zamówienia:

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu robót w formie aneksu do umowy po uzyskaniu dotacji z jednostki nadrzędnej PZD.
 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 3. Wykonawca przedstawi aktualny odpis o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 4. Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości dwóch egzemplarzy.
 5. Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r.
 6. Gwarancja na wykonane prace minimum 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 7. Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 8. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 9. Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Kryterium oceny ofert:

 

 1. Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 70 %;
 2. Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 15%;
 3. Gwarancja – kryterium długości udzielonej gwarancji na wykonanie robót – 15%.

 

Oferty prosimy przesyłać na adres email: biuro@zlotepiaskisiedlce.pl lub w Biurze Zarządu przy ulicy Przymiarki 70 w godzinach jego pracy, w tytule wiadomości należy wpisać: PRZETARG NA WODOCIĄG. Oferty należy składać do dnia 15.09.2020 roku do godziny 1800.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 


 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowcy.

            W ramach Budżetu Obywatelskiego został złożony i zaakceptowany przez Urząd Miasta, projekt II ETAP - strefa parkowania wzdłuż ROD "Złote Piaski" - Ulica Piaskowa od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Jest to kontynuacja I etapu projektu z ubiegłego roku, wg, którego do końca 2020 roku zostanie wykonany chodnik. Na chwilę obecną zostały dokonane już wstępne prace przygotowujące do budowy chodnika, tj. wycinka drzew i krzewów na odcinku od początku działek do bramy nr 10. W tym roku w projekcie zaplanowana jest budowa miejsc parkingowych na tym samym odcinku (realizacja projektu do końca 2021r.). Aby projekt ten mógł zostać zrealizowany potrzebne są Państwa liczne głosy.  Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Siedlec. Nie trzeba być pełnoletnim. Głosować mogą też osoby małoletnie za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego. Już od 13 sierpnia do będzie można głosować. Każdy ma do przyznania 10 punktów. Głosy można oddawać do dnia 11 września br. i tradycyjnie dostępne są trzy sposoby

1. oddanie głosu bezpośrednio poprzez aplikację na stronie https://budzet24.pl/umsiedlcebo/desktop;

2. korespondencyjnie – po przesłaniu wypełnionej i podpisanej karty do głosowania na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce;

3. poprzez wrzucenie wypełnionej i podpisanej karty do głosowania do urny znajdującej się w wejściu głównym do Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2.

Karty do głosowania są dostępne w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 – wejście główne, na stronie bip.siedlce.pl zakładka „Budżet” oraz na stronie ROD Złote Piaski

Jeśli w tym roku projekt II ETAP - strefa parkowania wzdłuż ROD "Złote Piaski" - Ulica Piaskowa od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej uzyska wystarczającą ilość głosów, aby został zrealizowany, zapewniamy, że w kolejnych latach będziemy wnioskować o kolejne etapy:

w 2021 - III ETAP - budowa chodnika od bramy nr 10 do końca działek

w 2022 - IV ETAP - budowa miejsc parkingowych od bramy nr 10 do końca działek

Naszym celem jest by do końca 2023 roku na ulicy Piaskowej wzdłuż ROD Złote Piaski funkcjonował cały chodnik oraz strefa parkowania.

Pragniemy nadmienić, że realizacja projektów jest dokonywana w ramach Budżetu Obywatelskiego, który jest częścią budżetu miasta Siedlce przeznaczoną do rozdysponowania przez jego mieszkańców. Nie wiąże się to, więc z podwyższaniem opłat członkowskich dla działkowców.

Liczymy na Państwa głosy. Razem możemy więcej!

Z poważaniem autorki projektu

Agnieszka Duk

Monika Polak

 

KARTY DO GŁOSOWANIA DOSTĘPNE SĄ TAKŻE W BIURZE ZARZĄDU UL. PRZYMIARKI 70.

Na miejscu można wypełnić i złożyć.

 

 

Druk karty do głosowania można pobrać z naszej strony klikając na ikonkę obok, wypełnić i dostarczyć do Biura Zarządu w godzinach jego pracy.

 

OCZYWIŚCIE PRZY PIERWSZYM ZADANIU STAWIAMY

10 PUNKTÓW.

 

 


 

OSTATNIE ROBOTY PRZY MELIORACJI

 

W tym roku duże ulewy spowodowały podtopienie w niektórych miejscach ogrodu. Po licznych interwencjach działkowców Zarząd zmieniając plan inwestycji na 2020 rok podjął decyzję o budowie zbiornika retencyjnego, który ma za zadanie odebrać nadmiar wody ze studni chłonnych, które nie poradziły sobie z tak dużą ilością wody. Woda spływając z prawie całego Ogrodu zaczęła zalewać działki w okolicy tych studni. Podejmowano również wielkokrotne próby wypompowywania wody, pisaliśmy o tym wcześniej. Na koniec podjęto próby udrożnienia kolektora zbiorczego w górnej części ROD w kwaterze „Zdrowie”. Działania takie były prowadzone kilka tak temu i jak się okazało znowu kolektor został zapchany przez korzenie drzew i krzewów posadzonych bezmyślnie przez działkowców na trasie jego przebiegu. Na budowę zbiornika retencyjnego wydaliśmy z Funduszu Rozwoju 14.500 złotych. Natomiast prace związane z pompowaniem wody, przepychaniem rur, budową tymczasowego ogrodzenia zbiornika pochłonęły kolejne 13.000 złotych tym razem pokryte zostały z wydatków bieżących, bo środki FR zaangażowane są przecież na pozostałe nasze ważne inwestycje. Zastanawiające jest czy poniesione koszty przez Zarząd, a tym samym nas wszystkich działkowców są adekwatne do strat, jakie poniosło kilkoro skarżących się użytkowników działek, którym a to wypadło kilka krzaczków pomidorów, wymokło kawałek trawnika, czy były trudności w dojściu do działki w szpilkach.

Niestety wszystkim działkowcom po kliku dniach zaraza ziemniaczana zniszczyła wszystkie pomidory i co mają zmusić Prezesa od wykonania oprysku całego Ogrodu od tej zarazy??

Zarząd uznał, że zrobiono wszystko zgodnie ze sztuką budowlaną, melioracja jest drożna. Jeśli pojawią się jakieś ponowne podtopienia i okażę się, że zapchany jest kolektor to niestety działkowcy sami będą musieli go naprawiać, ponieważ przyczyna leży po ich stronie, bo wykonano nasadzenia, których korzenie szybko przerastają drenaż i zamykają jego średnice. Nie będzie odpowiedzialności zbiorowej, gdzie wszyscy działkowcy składają się na usuwanie zatorów w rurociągach spowodowanych przez niektórych działkowców. Takie działanie mieści jest działaniem na szkodę majątku PZD i zgodnie ze Statutem może być przyczyną wypowiedzenia przez Zarząd umowy na użytkowanie działki § 85 Statutu.

 

 

 

 

 

 


 

Świetlica w Domu Działkowca została ostatnio doposażona. Zakupiono zmywarkę do naczyń, duży profesjonalny zlewozmywak, wymieniono kuchenki z gazowych na elektryczne. Na wyposażeniu jest także warnik do kawy i herbaty. W tym roku zostanie założona klimatyzacja i zamontowany sufit podwieszany z oświetleniem LED. Zachęcamy do korzystania z naszej sali.

Kliknij na ikonkę aby obejrzeć.

 


 

 

Działkowcy z dotacjami od samorządu Mazowsza

78 rodzinnych ogródków działkowych otrzyma wsparcie z budżetu Mazowsza. Decyzją radnych województwa mazowieckiego na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 665 tys. zł. Działkowcy będą m.in. remontować ogrodzenia, montować oświetlenie i kupować sprzęt do pielęgnacji zieleni. Blisko 33 tys. zł w ramach tego programu trafi do czterech ogródków działkowych z Siedlec.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców (MIAD) to jeden z programów wsparcia realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej, a przez to poprawa jakości wypoczynku i rekreacji na działkach. Ponadto program ma zachęcać do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, a także ochrony środowiska i przyrody. To ważne zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, seniorów i osób niepełnosprawnych.

Działkowcy są bardzo aktywni. Chętnie przez swoje samorządy sięgają po wsparcie na swoje projekty. Nawet nieduże pieniądze mają dla nich ogromne znaczenie, bo pozwalają zrealizować inwestycje, na które działkowcy nie mogli sobie pozwolić. Nowe ogrodzenie, remont chodnika czy oświetlanie to inwestycje, które na pewno podniosą komfort przebywania w ogródkach działkowych. Działkowcom z Siedlec środkami z budżetu Mazowsza pomożemy m.in. w modernizacjach domów działkowca czy remontach instalacji wodociągowych czy elektrycznych – wymienia członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

Działkowcy mogli liczyć nawet na 40 proc. dofinansowania do kosztów swojej inwestycji. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego projektu to 10 tys. zł. Wnioski do programu mogły składać jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego, maksymalnie po jednym wniosku na każdy ROD znajdujący się na terenie danej jst.

Aktywny tryb życia do klucz do zdrowa i długiego życia. Chcemy pomóc mieszkańcom Mazowsza w tworzeniu i unowocześnianiu przestrzeni, w których mogą złapać przysłowiowy oddech. Chcemy też, aby nasi seniorzy mogli spokojnie i komfortowo wypoczywać w swoich ulubionych ogródkach działkowych. Stąd nasz pomysł na ten nasz samorządowy program wsparcia. To już jego druga edycja – dodaje Elżbieta Lanc.

W ubiegłym roku w ramach programu dofinansowane zostały 83 projekty. Ponad 700 tys. zł przeznaczono m.in. na remont świetlic, instalację monitoringu, wymianę ogrodzeń oraz modernizację budynków administracji ogródków działkowych.

Lista beneficjentów z powiatu siedleckiego ze wsparciem w ramach MIAD:

 1. ROD „Witamina”– modernizacja Domu Działkowca ROD „Witamina” w Siedlcach (dofinansowanie 2800 zł)
 2. ROD „Zacisze Podlasie” – modernizacja instalacji elektrycznej w ROD „Zacisze Podlasie” przy ul. Granicznej w Siedlcach(dofinansowanie10 tys. zł)
 3. ROD „Kolejarz”, modernizacja sieci wodociągowej w alejce kwiatowej ROD „Kolejarz” w Siedlcach (dofinansowanie 10 tys. zł)
 4. ROD „Złote Piaski”, modernizacja Domu Działkowca ROD „Złote Piaski” w Siedlcach (dofinansowanie 10 tys. zł).

Źródło: www.mazovia.pl. Relację można także obejrzeć w Wiadomościach TV Wschód.

P.S. Prezes Zarządu ROD Złote Piaski" podpisał już umowę z Prezydentem Miasta Siedlce Andrzejem Sitnikiem, który dołożył kolejne 10 tys. zł.

 

 


 

Dalej walczymy z wodą

Zgodnie z zapowiedzią wykonany został zbiornik retencyjny na wody z melioracji, które nie są wstanie pobrać studnie retencyjne. Napór wody spowodował, że podtopione zostały działki w okolicy studni, dlatego podjęto szybką decyzję o budowie kolektora i zbiornika za ogrodzeniem ogrodu. Niestety zbiornik szybko się wypełnił, a sytuacja niewiele się poprawiła. W dalszym ciągu zalane jest jeszcze kilka działek.

Zniecierpliwieni działkowcy zwrócili się o pomoc do Państwowej Straży Pożarnej. Zarząd próbował klika razy wezwać straż, ale bez skutku. Na szczęście przyjechali na wezwanie jednego z działkowców. Pompowano kilka godzin, ale rezultat taki sam jak w poprzednim przypadku.

Patrzymy ze strachem w niebo, żeby  już nie padało, bo działkowcy stracą swoje nasadzenia, a nadmiar wody uniemożliwi nam pogłębienie i dokończenie zbiornika. Niestety budżet ogrodu nie jest z gumy i żeby sfinansować odwodnienie ogrodu musieliśmy zmienić zakres i wartość modernizacji sieci energetycznej.


 

PODTOPIONY OGRÓD

Tegoroczne opady deszczu dały się we znaki także i naszym działkowcom.  Dwukrotne zlewne opady deszczu spowodowały, że melioracja nie jest w stanie odebrać takiej ilości wody. Przez wiele lat melioracja była czyszczona i modernizowana. Badania drożności kolektorów zbiorczych kamerami wykonywała specjalistyczna firma, która uszczelniała kanalizację w całym mieście. Szczegółowo pisaliśmy kiedyś o tym na naszej stronie internetowej. Okazało się wtedy, że kolektory zbiorcze są drożne w granicach naszego ogrodu, ale odwodnienie biegnie dalej przez prywatne posesje i wzdłuż torów kolejowych aż do rzeki Muchawka i na tym odcinku jest niedrożne, a cała woda z ogrodu wylewała się w kwaterze Relax. W oparciu o zalecenia fachowców inżynierów „od wody” Zarząd podjął decyzję o budowie kosztownych trzech studni chłonnych. Liczono wówczas, że to wystarczy. W tym roku studnie nie poradziły się z tak dużą ilością wody. Zniecierpliwieni działkowcy niestety wymuszają na Zarządzie podejmowanie natychmiastowych działań naprawczych. Podjęto, więc decyzję o wypompowaniu wody ze studni poza ogród na teren przy pętli autobusowej. Szacuje się, że wypompowano ponad dwieście tysięcy litrów wody, ale rezultat żaden.

Rozważana jest koncepcja zrobienia na tym terenie zbiornika zrzutowego i jak pozwoli ukształtowanie terenu połączeniu go rurami ze studniami chłonnymi. Jeśli okaże, że zbiornik ten będzie usytuowany wyżej niż studnie konieczne będzie zakupienie pompy i pompowanie wody aż do skutku. Apelujemy do działkowców o cierpliwość i wyrozumiałość. Niestety ani Zarząd, ani Prezes nie jest w stanie ujarzmić przyrody. Z dużą ilością wody nie radzą sobie duże miasta z olbrzymim budżetem. Ogród i jego infrastruktura ma 40 lat (w tym roku obchodzimy jubileusz) i wymaga modernizacji. W preliminarzach finansowych na 2020 rok przyjęliśmy opłatę na Fundusz Rozwoju, z którego prowadzi się wszelkie remonty i modernizacje w granicach stu złotych od działki. Po otrzymaniu zawiadomień o opłatach działkowcy oburzyli się, dlaczego tak drogo. Niestety żeby zabezpieczyć środki finansowe na realizację najpilniejszych potrzeb  opłaty te powinny wynosić sto złotych, ale miesięcznie.

 


 

WYROK SĄDU W SPRAWIE OPŁAT ZA WODĘ

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił naszą skargę na na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie opłaty za pobór wód podziemnych. Naszą skargę wnieśliśmy uznając, że woda pobierana jest na cele rolnicze do produkcji warzyw i owoców. Jednak Sąd uznał, że nie jesteśmy producentami rolnymi, ponieważ nie sprzedajemy wyprodukowanych przez nas płodów rolnych. Niestety będziemy musieli wnosić te dodatkowe opłaty za pobór wody.

 


 

 

SPALONO KONTENER NA ŚMIECI

(AKTUALIZACJA)

 

W sobotę (13 czerwca) znowu ktoś bezmyślny wrzucił do kontenera przy hydroforni (brama Nr 11) rozżarzone węgle z grilla. Dobrze, że w porę zauważono i ugaszono pożar w zarodku, bo znowu byłby kolejny niepotrzebny wydatek.

 

Ktoś bezmyślny celowo podpalił gałęzie lub wrzucił rozżarzone węgle z grilla do kontenera na zielone. Opalona została farba na ścianach i to po obydwu stronach. Na szczęście blacha nie została poprzepalana. ZUO zażądało naprawy uszkodzonego pojemnika. Według ich cennika koszt miał wynieść 9 tysięcy złotych. Oczywiście nie stać nas na taki wydatek, dlatego Prezes Zarządu Jerzy Pstrągowski podjął negocjacje z zakładem utylizacji w wyniku, czego ZUO zgodziło się żebyśmy dokonali naprawy we własnym zakresie.

Podstawiono z powrotem kontener na ogród i wyznaczono dwutygodniowy termin naprawy.

 

Zakres robót był olbrzymi, bo należało oczyścić spaloną farbę i rdzę, a następnie dwukrotnie pomalować.  Choć robota wykonana systemem gospodarczym to i tak jej koszt przekroczył 3 tysiące złotych, nie licząc przy okazji uszkodzonych szlifierek.

Na szczęście był to metalowy kontener, ale pozostałe są plastikowe i wrzucenie rozżarzonych węgli z grilla zniszczy je całkowicie, trzeba będzie je odkupić.

APELUJEMY O ROZSĄDEK, BO KOSZTY SĄ OGROMNE.

WIECEJ ZDJĘĆ W GALERII

 


 

 

KLIKNIJ NA OBRAZEK  ABY PRZECZYTAĆ ARTYKUŁ W ORYGINALE WRAZ Z KOMENTARZAMI

 

14 maja Prezes Zarządu ROD „Złote Piaski” w Siedlcach Jerzy Pstrągowski wraz z I Wiceprezesem Krzysztofem Czyżewskim podpisali z Prezydentem Miasta Siedlce umowę na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MIAD 2020 na remont Domu Działkowca.                                                                                                                                          W ramach tego przedsięwzięcia zostanie założona klimatyzacja, oświetlenie energooszczędne typu LED oraz wykonany zostanie sufit podwieszany i gładź szpachlowa na ścianach. Wartość zadania 25 tysięcy złotych.

Przeduk atykułu ze strony internetowej PZD http://pzd.pl/artykuly/24070/188/ROD-Zlote-Piaski-w-Siedlcach-otrzyma-srodki-w-ramach-MIAD-2020.html

 


 

Żadne apele, prośby i groźby

nie skutkują.

Każdy nasz działkowicz otrzymał do domu list, w którym pół strony poświęciliśmy segregacji i kulturze wyrzucania śmieci. Informujemy na każdym kroku, że duże kontenery służą do wyrzucania tylko odpadów zielonych, gałęzi, skoszonej trawy, liści itp. I co? Nic. Nie dociera to do naszych działkowćów. Zakład Utylizacji Odpadów zrobił zdjęcia naszej bezmyślności.

Naprawdę jesteśmy tacy niemądrzy. To może ten kwit pobudzi wyobraźnię.Zamiast zapłacić 125 zł za tonę śmieci biodegradowalnych zapłaciliśmy po 499 zł jak za śmieci zmieszane. Łącznie jedna wywózka kontenerów na zielone kosztowała ponad 1000 zł.

Jeśli tak dalej pójdzie zabraknie nam pieniędzy, a nawet do Urzędu Miasta napływają skargi, że w Złotych Piaskach drogo. Niewykluczone, że walne zebrania, które jeszcze przed nami, będzie musiało znacznie podnieść opłaty.


 

 

UWAGA SUSZA!  WARZYWA I OWOCE DROŻEJĄ!  POMÓŻ SOBIE SAM!

Zalecenia Krajowego Zarządu PZD 

dla wszystkich działkowców w ROD.

1. GOSPODARUJ OSZCZĘDNIE WODĄ Czyli podlewaj tylko to, co tego bezwzględnie wymaga (warzywa, rośliny sadownicze), rezygnując z mniej istotnych nasadzeń. Podlewaj wcześnie rano lub wieczorem, rzadziej, a większymi dawkami wody.

2. ZBIERAJ DESZCZÓWKĘ Z dachu altany 35 m2 można zebrać rocznie nawet 24 tys. litrów wody!

3. ZBUDUJ ZBIORNIK RETENCYJNY Każda kropla się liczy, zatem gromadzenie deszczówki, np. w oczku wodnym, beczkach, zbiornikach jest bezcenne!

4. ZAŁÓŻ NAWADNIANIE KROPELKOWE To niedroga, a najwydajniejsza metoda nawadniania upraw. To się opłaca!

5. ZREZYGNUJ Z TRAWNIKA Zamień go na łąkę kwietną lub stwórz w jego miejscu warzywnik. Pielęgnacja trawnika pochłania przecież mnóstwo wody, nie dając nic w zamian!

6. ZAŁÓŻ WARZYWNIK Uprawiaj zwłaszcza pomidory, ogórki, warzywa liściowe, korzeniowe. To czysty zysk – zbierzesz zdrowe plony prawie za darmo!

7. DBAJ O DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE To z nich uzyskamy własne owoce, nie wydając przy tym ani złotówki!

8. SADŹ GATUNKI JAGODOWE W tym porzeczki, borówki, aronie, świdośliwy, truskawki. To z nich najszybciej zbierzesz pierwsze plony.

9. USTAW KOMPOSTOWNIK Dzięki niemu pozbędziesz się resztek roślinnych, zyskując najwartościowszy nawóz ogrodniczy i to za darmo

10. ŚCIÓŁKUJ ROŚLINY To prosty sposób na zatrzymanie wody w glebie oraz bezchemiczną walkę z chwastami.

11. SEGREGUJ ŚMIECI To konieczność dla każdego, kto dba o przyszłość swojego regionu, kraju, świata.

12. NIE SPALAJ ŚMIECI To szkodliwe dla Ciebie, Twojej rodziny i okolicy.

13. ZREZYGNUJ Z GRILLA Te węglowe mogą być źródłem wielu toksycznych substancji w grillowanym pokarmie. Nie truj dymem siebie i sąsiada!

14. WŁĄCZ SIĘ DO PROGRAMU KLIMATYCZNEGO Zapoznaj się z Programem klimatycznym opracowanym w PZD (dostępny na stronie www.pzd.pl) i działaj świadomie dla dobra wszystkich!

15. KORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH BROSZUR PZD Odbierz w biurze zarządu ROD lub OZ bezpłatne dla działkowców broszury: „Intensywny warzywnik”, „Bądźmy świadomi, bądźmy eko”.

16. STOP DLA CHEMII Chroń swoje rośliny stosując przede wszystkim agrotechniczne metody ochrony, rezygnując z tych chemicznych.

17. DBAJ O OWADY ZAPYLAJĄCE I POŻYTECZNE Bo aby zebrać plony większości warzyw i owoców potrzebujemy ich obecności!

18. CZYTAJ „działkowca” i „Mój Ogródek”! Stale uzupełniaj swoją wiedzę korzystając z aktualnych zaleceń w tych miesięcznikach.

19. REAGUJ Twoja działka jest częścią większej całości – ogrodu. Jego dobro jest wartością wspólną, warto o nie zadbać!

20. WSPIERAJMY SIĘ Włączmy się w akcję wspierania polskich przedsiębiorstw. To od nas zależy, czy przetrwają ten trudny czas pandemii. Kupujmy polskie produkty, wspierajmy lokalne sklepiki, kupujmy gazety i miesięczniki – w tym te nasze, ogrodnicze – „działkowiec” i „Mój Ogródek”. Tylko z Waszą pomocą te czasopisma utrzymają się na rynku i będą dalej służyć Wam pomocą w kolejnych latach! Wspierajmy się, bo teraz ma to szczególnie duże znaczenie!

 

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, 29 kwietnia 2020 r.

 


 

POJEMNIKI DO SEGREGACJI ODPADÓW PODSTAWIONE

Zgodnie z zapowiedzią w tym roku wprowadzamy segregację śmieci. Od nas wszystkich zależy czy się to uda. Niestety jak widać na obrazku będzie trudno, bo nawyki są silniejsze od zdrowego rozsądku.

 


 

 


 

W zakładce PRAWO PZD na czas epidemii koranowirusa nowe zasady przekazywania dokumentów związanych ze zmianą użytkownika działki.

 


 

 


 

Uchwały  

Krajowego Zarządu Polskiego Związku

Działkowców zasad funkcjonowania

struktur Związku

w okresie  epidemii koronawirusa COVID-19

Uchwała nr 60/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD.

Uchwała nr 71/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii.    


 

 

WALNE ZEBRANIE

DOPIERO W CZERWCU

Zgodnie z decyzją Rządu RP o zakazie organizowania spotkań publicznych w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców nakazał przesunięcie terminów walnych zebrań sprawozdawczych do 31 lipca 2020 roku. Zarząd ROD „Złote Piaski” wstępnie ustalił, że walne zebranie w naszym Ogrodzie odbędzie się w połowie czerwca. Ostateczny termin zostanie ustalony i ogłoszony po głębokiej analizie stanu epidemicznego w kraju.

Jednocześnie biorąc pod uwagę stan finansów w ogrodach w celu zapewnienia dalszego działania ROD Krajowy Zarząd PZD uchwałą Nr 44/2020 z dnia 11 marca 2020 r. upoważnił zarządy ogrodów działkowych do pobrania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 r. w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań podjętych w 2019 roku.

Zgodnie z art. 34 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Zarząd ROD zobowiązany jest do zawiadomienia działkowców o zmianie wysokości opłat. Jeśli nie ma takiego zawiadomienia to działkowiec musi wpłacić należne opłaty w terminie do 30 czerwca w wysokości ubiegłorocznych kwot. Zarząd zdaje sobie sprawę, że nie wszyscy pamiętają o tym obowiązku, dlatego zostaną wysłane stosowne zawiadomienia do działkowców.

Informujemy, że ze względu na koszty wysyłania ponownych zawiadomień o wielkości ostatecznych opłat Zarząd będzie wnioskował do walnego zebrania o uchwalenie opłat w wysokościach pobranych zaliczek. Jednak rosnące ilości i koszty wywozu śmieci zmusza nas do ograniczenia wartości inwestycji i remontów i przeznaczenie tych środków na działalność statutową.

 


 

 

KOMUNIKAT
Prezesa Polskiego Związku Działkowców
z dnia 16 marca 2020 r.


w sprawie działalności struktur PZD i apelu do działkowców w związku z
zagrożeniem epidemiologicznym

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Krajowy Zarząd PZD uznał za pilne i konieczne podjęcie szeregu decyzji ograniczających działalność poszczególnych struktur Związku.
Przede wszystkim wszystkie walne zebrania (konferencje delegatów) zostały przesunięte. Wstępnie ostateczny termin na ich odbycie został ustalony na 31 lipca 2020 r. Jednak w zależności od rozwoju sytuacji i ten termin może być przesunięty. Z tego względu zarządy ROD zostały upoważnione do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie funkcjonowania ROD w 2020 roku. Wysokość tych zaliczek będzie odpowiadać opłatom ogrodowym uchwalonym w zeszłym roku przez walne zebrania. Dlatego też ze względu na nadzwyczajną sytuację oraz konieczność zachowania bieżącego funkcjonowania wszystkich ROD, bardzo prosimy o uiszczanie tych zaliczek – przede wszystkim w formie bezgotówkowej w drodze przelewu bankowego.
Wszystkie organy Związku, w tym Krajowy Zarząd oraz okręgowe zarządy, będą na bieżąco Państwu przekazywać najważniejsze informacje poprzez swoje strony internetowe. Dlatego prosimy w miarę systematycznie śledzić te strony, a zwłaszcza
www.pzd.pl. Na tej stronie znajdziecie Państwo również adresy stron poszczególnych okręgów, które również będą zamieszczać komunikaty w kwestiach dotyczących swojego terenu działania.
Niezależnie od powyższego pragniemy Państwa poinformować, że władze Związku wprowadziły również nadzwyczajne zasady pracy dla biur jednostek PZD, a zwłaszcza biur jednostek okręgowych i Biura Jednostki Krajowej. Bieżąca działalność będzie utrzymana, jednak obowiązywać będą obostrzenia związane z koniecznością zachowania podstawowych zasad ostrożności. Oznacza to zminimalizowanie bezpośrednich kontaktów z interesantami do niezbędnego minimum i do przypadków tego absolutnie wymagających. Pozostałe sprawy powinny być załatwiane w innej formie, zwłaszcza w drodze telefonicznej, poprzez e-mail albo zwykłej poczty. Pracownicy i działacze Związkowi są przygotowani do sprawnej obsługi spraw w powyższych formach.
Z związku z tym w tym trudnym okresie bardzo prosimy o odłożenie na bok zdecydowanej większości spraw. Dotyczy to zwłaszcza kwestii spornych, które nie tylko wywołują wiele emocji, ale i wymagają sporo wysiłku do ich rozpoznania. Wszystkie podobne sprawy należy odstawić na najbliższe tygodnie. To nie jest czas na tego rodzaju działalność. Dzisiaj musimy zmierzyć się z innym wyzwaniem. Dzisiaj walczymy o zachowanie zdrowia nas wszystkich.
Mając zatem to na uwadze oraz ze względu na poważne zagrożenie epidemiologiczne, a także w trosce o zdrowie i życie działkowców oraz ich rodzin, zwracamy się z apelem do wszystkich o pozostanie w domach. Unikajmy większych skupisk ludzi, zwłaszcza w komunikacji publicznej i placówkach handlowych. W sposób szczególny kierujemy ten apel do seniorów i osób w podeszłym wieku, które są szczególnie narażone na zagrożenie związane z koronawirusem. Nie ryzykujcie swoim zdrowiem! Ograniczcie swoje wyjścia do absolutnego minimum. Unikajcie jak możecie bezpośrednich kontaktów, zwłaszcza z młodszym pokoleniem. Zminimalizujecie w ten sposób szansę na zarażenie wirusem, który może być szczególnie niebezpieczny dla osób starszych.
Z powyższych względów zwracamy się do wszystkich działkowców o bezwarunkowe przestrzeganie i stosowanie się do nakazów i decyzji wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne. W tej wyjątkowej sytuacji wszyscy musimy wykazać się odpowiedzialnością i swoim rozsądnym zachowaniem wspomóc walkę z rozwijającą się epidemią. Nie wolno nam bagatelizować tej sytuacji – chodzi bowiem o zdrowie i życie nas wszystkich –działkowców, naszych rodzin i całego społeczeństwa.
Jesteśmy przekonani, że w tej trudnej sytuacji polscy działkowcy po raz kolejny staną na wysokości zadania oraz wykażą się wy